Mål og strategier Kommunedelplan Kultur

Sammendrag av mål og strategier Kommunedelplan Kultur.

Mål (slik vil vi ha det)

Strategi (slik gjør vi det)

Alle i Vestvågøy skal ha mulighet til å skape, delta i og oppleve kultur som engasjerer, inkluderer, bidrar til meningsfulle liv, fremmer folkehelse og gir trygge oppvekstsvilkår

a: Kommunen skal aktivt jobbe for at alle skal få mulighet og lyst til å delta på kulturaktiviteter

b: Kommunen skal gjennom sin kultursatsing «åpne dørene til noe folk ikke visste fantes».

c: Kommunen skal være en aktiv formidler av kultur og aktivitetstilbud; gjerne i samarbeid med andre aktører – profesjonelle og/eller frivillige.

d: Kommunens kulturtilbud skal i innhold og form være inkluderende og helsefremmende

 

 

Kulturarrangementer og -produksjoner i Vestvågøy skal være nyskapende, vise bredden i kulturfeltet og holde høy kvalitet.

a: Meieriet kultursenters program skal vektlegge både kvalitet, nyskaping og breddeinnhold og så langt som mulig forsøke å gi folk både det de vil ha og det de ikke visste de likte.

b: Det bør legges til rette for en tettere kobling mellom kulturaktørene – profesjonelle, amatører, kommunale, ildsjeler, m.fl. – i kommunen.

c: Gjennom forutsigbare rammevilkår og aktive tiltak skal kommunen bidra til å opprettholde og videreutvikle eksisterende profesjonelle kulturinstitusjoner og det frivillige kulturlivet.

 

 

Vestvågøy skal ha gode og uavhengige møteplasser som tilrettelegger for integrering, kunnskapsformidling og offentlig samtale og debatt.

a: Vektlegge integrerings- og mestringsperspektivet i arbeidet med sosiale og kulturelle møteplasser for barn og unge.

b: Tilstrebe at møteplassene i kommunen har god infrastruktur og er tilgjengelige for alle.

c: Kommunen skal aktivt legge til rette for at borgerne bruker møteplasser til å diskutere aktuelle samfunnstema.

 

 

Kultur skal være en integrert del av stedsutviklingen i Vestvågøy.

a: Jobbe aktivt for at det enkelte steds kulturelle fortrinn og kulturarv videreutvikles, styrkes og synliggjøres for omverdenen.

b: Kommunen må utvikle og skape et kulturtilbud som samlet sett er attraktivt for tilflyttere og besøkende.

Kontakt

Trond Handberg
Kultursjef
E-post
Mobil 92 85 30 62