Viktig melding

Kommunedelplan Kultur

Kommunedelplan Kultur (kulturplan) ble vedtatt i kommunestyret 23. juni 2020.

Planprosessen

Planprosessen gikk parallelt for kommunedelplanene Kultur, Oppvekst, Helse og omsorg og Næring. Prosessen har pågått i to år fra mai 2018, bl.a. med et arbeidsseminar i kommunestyret for utfordringsdokumentet og frem til vedtak i kommunestyret 23. juni 2020.

For å få et godt kunnskapsgrunnlag for KDP kultur er det i organiseringen av planprosessen lagt vekt på å involvere kulturaktører og kulturinteresserte borgere, få en god sammenheng med de øvrige kommunedelplanene, samt basere kunnskapen på forskning og nasjonale retningslinjer.

Det har vært en felles koordinert prosess for å få på plass de fire kommunedelplanene etter at Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt. Planprogram for disse fire planene ble vedtatt samtidig i februar 2019 (KS-011/19). I prosessen har det vært mye koordinerende møtevirksomhet. Prosjektlederne for planene og de to koordinatorene har hatt jevnlige møter, og deltatt i møter med styringsgruppen (rådmannens ledergruppe, tillitsvalgtrepresentanter og verneombud). Felles fagseminarer er også avholdt. Det har vært svært viktig for å få frem sammenhengen mellom planene. Formannskapet har vært referansegruppe for KDP kultur. Det operative arbeidet med KDP kultur har vært gjort av en prosjektgruppe med 7 medlemmer, med to prosjektledere i spissen. Barne- og ungdomsrådet og musikkrådet har vært representert sammen med kommunalt ansatte i denne prosjektgruppen.

   

Politisk behandling

Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 12. februar 2019 (sak 011/19 - 19/1285). 1. gangs behandling av planutkastet ble gjort 18. februar 2020 (sak 005/20 - 20/1370). 2. gangs behandling, og endelig vedtak ble gjort gjort i kommunestyret 23. juni 2020 (sak 049/20 - 20/6534).

Plandokument

Kommunedelplan Kultur kan lastes ned her (PDF, 2 MB) 

En kortversjon av mål og strategier finnes i menypunktet over.

Kontakt

Trond Handberg
Kulturkonsulent
E-post
Mobil 92 85 30 62