Mål og strategier

Sammendrag av mål og strategier Kommunedelplan helse og omsorg 2020 - 2030

Hovedmål:

 • målsetting om at flere kan bo hjemme lengre og mestre eget liv så lenge som mulig.

Dette kan oppnås gjennom økt fokus på forebygging, rehabilitering, og gjennom aktivisering av den enkeltes og lokalsamfunnets samlede ressurser.

Øvrig mål fra Samfunnsplanen er:

 • Vestvågøy har kvalitetsmessig god omsorg, som er i forkant av utviklingen
 • Vestvågøy kommune har engasjerte innbyggere
 • Vestvågøy har innbyggerne som opplever trygge livsløp
 • Vestvågøy har gode tjenester med fokus på helsefremming og livskvalitet gjennom hele livsløpet
 • I Vestvågøy oppleves kultur som en viktig kilde til deltakelse, opplevelse, inspirasjon og mestring

Satsingsområder:

 1. Forebygging og helsefremmende arbeid; universelle strategier som treffer hele befolkningen. Folkehelsearbeid i praksis
 2. Innovasjon og velferdsteknologi; nye løsninger som er besparende og forenklende og gjør det mulig å bo hjemme lenger
 3. Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering; vektlegge og ta i bruk den enkeltes ressurser
 4. Boligpolitikk og boligsosialt arbeid; legge til rette for et differensiert boligtilbud i samsvar med befolkningens behov
 5. Medvirkning og frivillig innsats gjennom samskaping; ta i bruk samfunnets samlede ressurser til å løse morgendagens utfordringer
 6. Kvalitet og kompetanse; god ledelse og kunnskapsbaserte tjenester
 7. Rett omsorg til rett tid; vektlegge riktig bruk av tildelingskriteriene og trinnene i omsorgstrappa.

Kontakt

Lars Pleym Ludvigsen
Rådgiver velferdsteknologi og digitalisering
E-post
Mobil 478 99 449