Kommunal planstrategi

Ifølge Plan- og bygningsloven § 10-1 skal alle kommuner utarbeide og vedta en kommunal planstrategi senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert. Kommunal planstrategi skal gi retning for bærekraftig samfunnsutvikling og være en ramme for kommunale planprosesser. Planstrategien skal klargjøre hvilke planoppgaver som skal prioriteres i valgperioden, og peke på planoppgaver som det er klokt å samarbeide regionalt om.

Planstrategien er ikke en egen plantype, men et verktøy for kommunen til kunnskapsbasert prioritering av planoppgaver. Arbeidet med planstrategien er derfor ikke en arena for å vedta mål og strategier, men for å drøfte utviklingstrekk og planbehov i kommunen, samt avklare behov og planoppgaver som best kan løses gjennom interkommunalt samarbeid.

Planstrategien skal dermed klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. I dette vurderingsarbeidet er det viktig for kommunen at planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring, og ikke være mer omfattende enn nødvendig.

Planstrategi Vestvågøy kommune 2020-23

Vestvågøy kommunestyre vedtok planstrategi for perioden 2020 til 2023  (PDF, 2 MB)den 31.mars 2020.

Vestvågøy kommunes utfordringsdokument 2019 utgjør kunnskapsgrunnlaget for planstrategien. 

Kontakt

Heidi Bergsli
Samfunnsplanlegger
E-post
Telefon 76 05 61 52
Mobil 412 29 225