Kommunal planstrategi

Ifølge Plan- og bygningsloven § 10-1 skal alle kommuner utarbeide og vedta en kommunal planstrategi senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert.

Kommunal planstrategi skal gi retning for bærekraftig samfunnsutvikling og være en ramme for kommunale planprosesser. Planstrategien skal klargjøre hvilke planoppgaver som skal prioriteres i valgperioden, og peke på planoppgaver som det er klokt å samarbeide regionalt om.

Planstrategien er ikke en egen plantype, men et verktøy for kommunen til kunnskapsbasert prioritering av planoppgaver. Arbeidet med planstrategien er derfor ikke en arena for å vedta mål og strategier, men for å drøfte utviklingstrekk og planbehov i kommunen, samt avklare behov og planoppgaver som best kan løses gjennom interkommunalt samarbeid.

Planstrategien skal dermed klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. I dette vurderingsarbeidet er det viktig for kommunen at planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring, og ikke være mer omfattende enn nødvendig.

 

Forslag til planstrategi 2020-23

Forslag til planstrategi for perioden 2020 til 2023 er nå offentliggjort før behandling i kommunestyret i Vestvågøy, som vil skje 31. mars 2020.

Vestvågøy kommunes utfordringsdokument 2019 utgjør kunnskapsgrunnlaget for planstrategien. Forslaget ble besluttet offentliggjort av kommunestyret 18. februar 2020.   

Her kan du hente hele forslaget i pdf-format. (PDF, 2 MB) Eventuelle merknader til planstrategien må sendes inn senest 22. mars. Merknader kan sendes på e-post til postmottak@vestvagoy.kommune.no, eller per brev til Vestvågøy kommune, Postboks 203, 8376 Leknes. Merknader vil bli forelagt kommunestyret ved behandlingen 31. mars.

 

Planstrategi 2016-19

Planarbeid lagt inn i forrige periodes planstrategi, 2016-19, ble i stor grad gjennomført, hvis vi regner med fire kommunedelplaner og rullering av arealplanen som behandles våren 2020. 

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2016-2019 (PDF, 821 kB)

Kontakt

Heidi Bergsli
Samfunnsplanlegger
E-post
Telefon 76 05 61 52
Mobil 412 29 225