Kommunal planstrategi

I følge Plan- og bygningsloven § 10-1 skal alle kommuner utarbeide og vedta en kommunal planstrategi senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. I dette vurderingsarbeidet er det viktig for kommunen at planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring, og ikke være mer omfattende enn nødvendig.

Det understrekes at planstrategien ikke er en egen plantype, men et verktøy for kommunen til kunnskapsbasert prioritering av planoppgaver. Arbeidet med planstrategien er av den grunn ikke en arena for å vedta mål og strategier, men for å drøfte utviklingstrekk og planbehov i kommunen, samt avklare behov og planoppgaver som best kan løses gjennom interkommunalt samarbeid. Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning.

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2016-2019 (PDF, 821 kB)

Kontakt

Heidi Bergsli
Samfunnsplanlegger
E-post
Telefon 76 05 61 52