Klimaplanlegging

I Vestvågøy kommune er bærekraftig utvikling et overordnet prinsipp i kommuneplanen, som kommunen skal handle etter i alt det den gjør. Dette betyr at klimaplanlegging er viktig for utviklingen av kommunesamfunnet fremover. 

   

Oppstart av klima- og energiplanarbeidet

Vestvågøy kommune starter høsten 2020 opp arbeidet med klima- og energiplan, som skal pågå utover 2021. Vi ønsker at innbyggere, og da særlig barn og unge, og næringsliv, kan bidra med kunnskap og engasjement, når vi nå skal finne ut hva vi skal gjøre for at klimagassutslipp i Vestvågøy blir redusert, at vi jobber fram fornybare energikilder, og at vi finner gode måter å tilpasse oss de klimaendringene som kommer i åra fremover.  

Vil du være med i arbeidet? Ta kontakt med Heidi Bergsli, heidi.bergsli@vestvagoy.kommune.no

Vil du gi innspill om klima, energi og klimatilpasning i Vestvågøy kommune? Fristen for å komme med innspill til planprogrammet, som er planen for planarbeidet, er satt til 18. desember. 

Send innspill til postmottak@vestvagoy.kommune.no eller Vestvågøy kommune, P.b. 203, 8376 LEKNES. Merk innspillet med saksnummer 20/1327

Kommunestyret i Vestvågøy vedtok i møte 20. oktober å sende planprogram for klima- og energiplan på høring. Utvalgssak i kommunestyre: 090/20

Planprogram for kommunedelplan for klima og energi i Vestvågøy kommune (PDF, 2 MB)

 

 

Interkommunalt klimanettverk i Lofoten

Vestvågøy kommune har de siste to åra vært aktiv i det interkommunale klimanettverket i Lofoten, som består av alle de seks Lofotkommunene. Nettverket er støttet av Klimasatsmidler (se tilsagnsbrev og søknad på Miljødirektoratets sider).

I 2019 jobbet nettverket frem et kunnskapsgrunnlag som alle kommunene kan benytte i rullering av klimaplan, som i alle Lofotkommunene er fra 2010. Rapporten viser kommunenes utslipp fordelt på ulike samfunnssområder og kilder, hvilken klimarisiko Lofoten står overfor, og hvilke utslag av klimaendringer som krever tilpasninger i regionen. 

Kunnskapsrapport klima Lofoten interkommunale nettverk 2020 (PDF, 8 MB)  

 

Nettverket samlet på Røst i juni 2019 i anledning Lofotrådsmøte. Berit Kristoffersen

 

 

 

 

Nettverket har et nært samarbeid med Lofotrådet og Lofotkraft (som har satsingen De grønne øyene), Universitetet i Tromsø, og klimanettverket i Vesterålen. Gjennom sistnevnte har klimarådgiver Robert Svendsen fra Andøya bidratt med analyser og forslag til tiltak for alle Lofotkommunene, basert på nettverkets kunnskapsrapport (se lenke til analyse og forslag for Vestvågøy i lenke under).

Klimagrunnlag. Vestvågøy kommune (DOCX, 146 kB)

Når Vestvågøy kommune nå skal lage klima- og energiplan, blir nettverkets fokus på klimaregnskap og klimabudsjett viktig for at planen skal føre til effektive tiltak og tydelig ansvarsplassering.

På denne siden vil kommunen publisere nytt fra planprosessen, som skal vare frem til høsten 2021.