Handlingsplan, økonomiplan og budsjett

Plan- og bygningsloven pålegger kommunene å ha en overordnet kommuneplan, og denne skal ha en fireårig handlingsplan. Handlingsplanen skal både konkretisere målene fra kommuneplanen, og vise tiltak som skal iverksettes for å nå målene. Handlingsplanen skal rulleres hvert år.

Kommuneloven pålegger kommunene å utarbeide en fireårig økonomiplan, som skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen skal rulleres hvert år og er bindende for første år i planperioden. Første året i økonomiplanen er da budsjett for kommende år.

I Vestvågøy har en valgt å samle handlingsplan, økonomiplan og budsjett i et samlet dokument. Dette er kommunens viktigste verktøy for å sikre god økonomisk planlegging og styring. Planen viser kommunestyrets prioriteringer, hva administrasjonen skal arbeide med de neste fire budsjettår, spesifiserer resultatmål og angir ressursfordeling.

Forslag til ny handlingsplan (med budsjett og økonomiplan): 

Gjeldende handlingsplan (med budsjett og økonomiplan):  

Tidligere handlingsplaner: