Viktig melding

Handlingsplan, økonomiplan og budsjett

Formannskapet har 15.11.2022 vedtatt budsjett 2023, økonomi- og handlingsplan 2023-2026. Dette legges ut til offentlig ettersyn frem til kommunestyret vedtar endelig budsjett 29.11.2022.

Her kan du lese budsjettvedtaket: Dokument 22/17678 - Budsjett 2023, økonomi- og handlingsplan 2023-2026 - Vestvågøy kommune (vestvagoy.kommune.no)

Fremskrittspartiet fremmet dette forslaget i formannskapet: Budsjettforslag FrP 15.11.22 (DOCX, 82 kB)

Senterpartiet og Arbeiderpartiet har lagt dette forslaget i Framsikt pr. 25.11.2022: Budsjettforslag SPAP_ (PDF, 439 kB)

Her kan du se kommunedirektørens innstilling: Handlings og økonomiplan 2023-2026, kommunedirektørens forslag. (framsikt.net)

Forslaget til budsjett og handlingsplan for 2023 ble presentert i formannskapet 19. oktober, her kan du se presentasjonen: Vestvågøy KommuneTV

Før budsjettet blir vedtatt, skal det gjennom disse behandlingene:

  • Tillitsvalgte (kontaktforum) har gjennomgang 3. november 
  • Formannskapet har budsjettet til behandling 15. november 
  • Formannskapets vedtak legges ut til offentlig ettersyn
  • Kommunestyret vedtar endelig økonomi- og handlingsplan 29. november 

Plan- og bygningsloven pålegger kommunene å ha en overordnet kommuneplan, og denne skal ha en fireårig handlingsplan.

Handlingsplanen skal både konkretisere målene fra kommuneplanen, og vise tiltak som skal iverksettes for å nå målene. Handlingsplanen skal rulleres hvert år.

Kommuneloven pålegger kommunene å utarbeide en fireårig økonomiplan, som skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen skal rulleres hvert år og er bindende for første år i planperioden. Første året i økonomiplanen er da budsjett for kommende år.

I Vestvågøy har en valgt å samle handlingsplan, økonomiplan og budsjett i et samlet dokument. Dette er kommunens viktigste verktøy for å sikre god økonomisk planlegging og styring. Planen viser kommunestyrets prioriteringer, hva administrasjonen skal arbeide med de neste fire budsjettår, spesifiserer resultatmål og angir ressursfordeling.

Gjeldende handlingsplan (med budsjett og økonomiplan): 

Tidligere handlingsplaner (med økonomiplan og budsjett)

 

Kontakt

Line Andreassen
Økonomisjef
E-post
Mobil 92 88 10 40