Handlingsplan, økonomiplan og budsjett

Plan- og bygningsloven pålegger kommunene å ha en overordnet kommuneplan, og denne skal ha en fireårig handlingsplan.

Handlingsplanen skal både konkretisere målene fra kommuneplanen, og vise tiltak som skal iverksettes for å nå målene. Handlingsplanen skal rulleres hvert år.

Kommuneloven pålegger kommunene å utarbeide en fireårig økonomiplan, som skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen skal rulleres hvert år og er bindende for første år i planperioden. Første året i økonomiplanen er da budsjett for kommende år.

I Vestvågøy har en valgt å samle handlingsplan, økonomiplan og budsjett i et samlet dokument. Dette er kommunens viktigste verktøy for å sikre god økonomisk planlegging og styring. Planen viser kommunestyrets prioriteringer, hva administrasjonen skal arbeide med de neste fire budsjettår, spesifiserer resultatmål og angir ressursfordeling.

Gjeldende handlingsplan (med budsjett og økonomiplan): 

Tidligere handlingsplaner (med økonomiplan og budsjett)

 

Kontakt

Line Andreassen
Økonomisjef
E-post
Mobil 928 81 040