Samskaping

Samskaping er et verktøy som brukes for å finne bærekraftige og robuste løsninger på tvers av organisatoriske linjer – et samarbeid mellom innbyggere, politikere, frivillige, grunneiere, naboer og det offentlige. 

Vi bruker samskapingsmetoden i byplanen for å få en inkluderende, engasjerende og grundig medvirkningsprosess. Dette vil gjøre det lettere å innhente mer informasjon og behov, løsninger og konsekvenser. Dette gir et sterkere fundament for de vedtak som fattes i planen. Det etterstrebes en høy grad av involvering fra berørte parter slik at planen blir godt forankret og får en bred konsensus. Resultatet er at lokalsamfunnet får en større tilhørighet til utviklingen, det blir færre interessekonflikter blant ulike parter og planen oppnår en høy legitimitet i befolkningen.

Det skal være en lav terskel for å involvere seg i planarbeidet. Derfor vil det i tillegg til arbeidsgruppene bli godt informert om alle innbyggeres mulighet til å bidra med innspill i høringsrundene. Dersom du har innspill eller ønsker du ønsker å få diskutert før høringen, ta gjerne kontakt med planavdelingen eller en av deltakerne i arbeidsgruppene. Vi verdsetter alle gode diskusjoner. 

Deltakerne i samskapingsgruppene er listet under. Hver av gruppene skal fokusere på ett tema, men kan komme med innspill som berører alt de mener er relevant og viktig for byplanen. 

 

 

 

 

 

Hvordan det er tenkt at prosessen med arbeidsgruppene skal se ut: