En byplan skal være fremtidsrettet. Fremtidens innbyggere er derfor ekstra viktig å involvere i byplanarbeidet.

Naturen bør integreres som en kvalitet i bymessig utvikling, fordi tilgangen til nærnatur for rekreasjon og folkehelse er viktig. Klimaendringer vil utløse behov for klimatilpassing. Parker, vassdrag og grøntdrag er viktige for overvannshåndtering og som biokorridorer for å sikre et biologisk mangfold.

Et av byplanens mål er å koble Leknes og Gravdal bedre sammen, samtidig som hvert sentrum viderefører sine særpreg. Både i Leknes og Gravdal er det behov å definere avgrensingen av sentrum, med særlig tilrettelegging for møteplasser, samlingspunkt og grøntområder.

En av hovedprioriteringene i byplan vil derfor være er å definere et godt møtested for innbyggere og besøkende.

Et hovedmål er å tilrettelegge for gode boligområder med fortettingspotensial og varierte boligformer. Kvalitet på utforming, uteområder med kobling til offentlig og privat infrastruktur skal vektlegges.

Hvordan bruker vi eksisterende forbindelser i regionsenteret, hvilke reisevaner benyttes, hva kan vi ha mer av og hva kan vi ha mindre av?

Leknes er en av ti regionsenter i Nordland Fylke. Utvikling av byer som regionalpolitiske lokomotiver er en gjennomgående policy i EU, i Norge og regionalt – der byene har en viktig rolle som regionale senter for innovasjon, arbeidsplassutvikling, kompetanseutvikling og kan demme opp for fraflytting.