Byplan Leknes

Vestvågøy kommune varsler oppstart av planarbeid for Byplan regionsenter Leknes (Leknes, Fygle og Gravdal).

Frist for merknader og innspill til byplan settes til 4.november 2020.

Det er utarbeidet et planprogram som beskriver bakgrunn og formål med byplanen, plan for gjennomføring, og forslag på plantema og metoder jfr. PBL §12-8 og 12-9.

Planprogrammet ble behandlet i Formannskapet i møtet 09.09.2020, og vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn.

 Klikk for stort bilde 

Figur 1 Plangrense vist med skravur.

Du kan laste ned et høyoppløselig kart her (PDF, 7 MB) og zoome deg inn for å se byplanområdet (i skravur) i detalj! 

Formålet med planarbeidet er å styrke et helhetlig utbyggingsmønster og sammenhengende struktur, for å kunne gi mer forutsigbare rammer for framtidig utvikling og planlegging, og for å oppnå bykvaliteter med:

·       tilrettelegging for grønn mobilitet, forbindelser og infrastruktur

·       forvalting og styrking av natur og lokalt særpreg

·       effektivisering av arealutnyttelse og flerfunksjonalitet, hvor formål som næring, bolig og tjenesteyting kan kombineres

·       identifisering av byggekvalitet og framtidig arkitektur

·       etablering av sosiale fellesskap, møteplasser og samlingspunkt.

Områdeplan er et godt verktøy for å oppnå  disse bykvalitetene.

Planprogram på høring:

PLANPROGRAM 100920 (PDF, 5 MB)

andre vedlegg til formannskapsbehandling 9.9.20 ligger her:

vedlegg til planprogrammet

Vi trenger deg!

En byplan er fortsatt en plan, for å sikre realisering og oppfølging foreslår vi å organisere arbeidet litt anderledes enn minstekravet for medvirkning, med å motta innspill. Vi ønsker å utarbeide planen med innbyggere, utbyggere, grunneiere, politikere, og særinteresser etter en samskapingsmodell.

Vi ønsker å invitere inn til  arbeidsgruppen ut fra et tema  og geografiske områder, hvor gruppen utarbeider planforslaget. Et eksempel er at, der en utbygger/innbygger kommer med innspill til et området eller tema, dette forslaget omarbeides i gruppen og bakes inn i planforslaget.

Har du lyst å bidra, eller vet du om noen som bør bidra, vennligst klikk på linken nedenfor og fyll ut skjema.

 Bli med i byplanarbeidet

 

Har du innspill til planprogrammet, tema eller planarbeidet for øvrig, så inviteres du til å sende inn innspill til postmottak Vestvågøy kommune, innen 4.november 2020 pr. epost : postmottak@vestvagøy.kommune.no , eller ved brev til postboks 203, 8376 Leknes.

Merk innspill med saksnr. 20/1209.

Kontakt

Eva-Mari Rahkola
Arealplanlegger
E-post
Telefon 76 05 61 40