Viktig melding

Er du pårørende eller etterlatt?

De fleste av oss er pårørende i løpet av livet. Du er pårørende fordi du står nær noen som har fått en sykdom eller en funksjonsnedsettelse. Du kan være et familiemedlem, en venn eller en nabo. Å være pårørende kan innebære mye ansvar, vanskelige følelser og valg. Pårørende er en ressurs for den som er syk og for hjelpeapparatet. De nærmeste kjenner den som er syk best. Det er viktig at du som pårørende også tar vare på deg selv.

 

Informasjon du har rett på:

Helsedirektoratet ga i januar 2017 for første gang ut Veilederen om pårørende i helse- og omsorgstjenesten, en veileder som omhandler involvering av, og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.

Utgangspunktet og hovedregelen er at pårørende og nærmeste pårørende er den/de som brukeren/pasienten selv oppgir, og det er den/de som har rettigheter etter helselovgivningen (Lov om pasientrettigheter §1-3 b.). Dersom ikke slikt samtykke blir gitt, er offentlig personell bundet av taushetsplikten jmf. fvl §13.

Samtykke til å involvere pårørende skal jevnlig drøftes med brukeren. Tjenestestedet er ansvarlig for at en slik samtykkeerklæring foreligger dersom brukeren ønsker det. Er ikke samtykke gitt vedr. opphevelse av taushetsplikt, kan offentlig ansatte uttale seg, gi råd og veiledning på generelt grunnlag. Du som pårørende kan be om generell informasjon om rettigheter, om informasjon om samarbeidspartnere til tjenestestedet, hva som er vanlig praksis, informasjon om saksbehandling og generell informasjon om ulike tilstander og behandling. Du som pårørende kan forvente å bli lyttet til og få nødvendig støtte. 

Når en person er under tvunget psykisk helsevern (Lov om spesialisthelsetjeneste), har pårørende/nærmeste pårørende rett til full informasjon vedrørende pasientens helsemessige tilstand.

Her finner du oversikt over hvilke tilbud som finnes i Vestvågøy kommune og kontaktinformasjon. Her finnes også en oversikt over regionale og nasjonale tilbud.

 

Råd til pårørende:

  • Skaff deg oversikt over situasjonen, be om nødvendig informasjon
  • Medvirk i forhold til behandlingen av brukeren/pasienten
  • Be om råd knyttet til samhandling med den som er syk
  • Ha fokus på egen helse
  • Sett av tid til å gjøre egne aktiviteter
  • Prøv å bevare nettverket ditt 

Det finnes en rekke nasjonale støtteordninger for pårørende:

  • Nasjonal rådgivningstelefon: telefon 22 49 19 22 mandag til fredag fra kl. 10 til kl.15 (tirsdager fra kl. 11-19)
  • Pårørendelinjen er åpen alle hverdager fra kl. 10:00 til 15:00, mandag og onsdag til kl. 19:00. Ring tlf. 90 90 48 48 eller bruk chatten

Film om å ta vare på deg selv fra Pårørendesenteret.

Nedenfor finner du også en rekke ulike nettsider til pårørendeorganisasjoner og andre relevante nettsider. 

Nettsider for pårørende

Artikkelliste