Viktig melding

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

De ansatte i USHT Nordland - Fra venstre: avdelingsleder i Vestvågøy Marion Knutsen, enhetsleder Tone Krüger og avdelingsleder i Vefsn Eva-Alice Slettevoll - (foto: Tommy Andreassen | PhotoView)

Vestvågøy kommune har vært vertskommune for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nordland siden 2009. Kommunen ble 1. januar 2017 tildelt status som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester; USHT Nordland, og fikk godkjent Vefsn kommune som satellitt sommeren 2017. Nordland fylke er særegent med sin utstrakte kystlinje og spredte befolkningsgrunnlag. I samarbeid med Vefsn kommune skal vi sørge for at alle kommunene får nærhet til utviklingssenteret i Nordland.

Abonner på vårt nyhetsbrev her 

Utviklingssenteret har sitt oppdrag fra Helsedirektoratet:

Vi skal bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. Utviklingssenteret skal bidra til at tjenestene fornyer og forbedrer seg innenfor følgende satsningsområder:  

Utvikling i samarbeid med pasienter, brukere og pårørende

Tjenestetilbudet skal utvikles sammen med pasienter, brukere og pårørende. Kommunene må aktivt innhente pasientens/brukerens og pårørendes synspunkter når tilbudet til den enkelte utformes. Pasienter, brukere og pårørende må involveres i forbedringsarbeid på tjeneste- og systemnivå.

Faglig omstilling i tjeneste

Tjenestene skal utvikles gjennom faglig omstilling, kompetanseutvikling og nye arbeidsmetoder og organisasjonsformer. Kommunene må blant annet vektlegge forebygging, mestring, tidlig innsats, helsefaglig oppfølging og pasientsikkerhet, aktivitsering, nettverds- og miljøarbeid, støtte til pårørende, samarbeid med frivillige og innføring av velferdsteknologi.

Den nye hjemmebaserte tjenesten

Nye brukergrupper med komplekse helsefaglige utfordringer og omfattende psykososiale behov krever utvikling av de hjemmebaserte tjenestene. Tjenestene må komme tidlig inn for å understøtte og forsterke trygghet, sikkerhet, selvhjulpenhet og livskvalitet hos pasienter, brukere og pårørende. Det kreves at mer omfattende og mer avanserte tjenester gis i hjemmet.

Fornyelse og innovasjon

Gode tjenester i fremtiden vil kreve at kommunen tar i bruk ny kunnskap og nye løsninger. Lokalt innovasjonsarbeid kan foregå i samarbeid mellom kommuner, helseforetak, fagfolk, tjenestemottakere, kunnskaps- og forskningsmiljøer, organisasjoner og/eller næringslivet.

For å oppfylle samfunnsoppdraget, vil USHT Nordland:

  • Legge til rette for samarbeid og kunnskaps- og erfaringsdeling mellom kommunene i fylket gjennom blant annet ulike nettverk og arenaer for ledere og andre ansatte
  • Bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis, gjennom spredning av kunnskap, herunder opplæringspakker, abc-opplæring, nasjonale veiledere og retningslinjer
  • Bidra til at kommunene tar i bruk nye arbeidsmetoder, nye samarbeidsformer, ny teknologi og nye løsninger
  • Tilby råd og veiledning i metoder og verktøy i fagutviklings-, forbedrings- og implementeringsarbeid
  • Medvirke til og tilrettelegge for forskning som er praksisnær og relevant for kommunale helse- og omsorgstjenester 

USHT Nordland har kontorer i Fabrikken næringshage på Leknes sammen med Vestvågøy kommunes Fagutviklingsavdeling. USHT Nordland avdeling Vefsn har kontor på rådhuset i Mosjøen. Vi samarbeider  med Senter for omsorgsforskning, nord ved UiT – Norges arktiske universitet og Fylkesmannen i Nordland.

Kontakt

USHT Nordland
E-post

Åpningstider

Mandag - fredag
08:30-15:00

Adresse

Besøksadresse
Storgata 105 (Lofoten Næringshage AS)
8370 Leknes

Postadresse
Vestvågøy kommune
USHT Nordland
Postboks 203
8376 Leknes

  kart_usht2