Viktig melding

Søknad om helse- og omsorgstjenester i Vestvågøy kommune

Her finner du søknadsskjemaet for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Helse- og omsorgstjenester som tilbys av Vestvågøy kommune består av:

  • helsehjelp i hjemmet (hjemmesykepleie)
  • praktisk bistand og opplæring i daglige gjøremål (hjemmehjelp)
  • brukerstyrt personlig assistanse (BPA), støttekontakt
  • omsorgsstønad
  • matombringing
  • trygghetsalarm
  • dagtilbud
  • avlastning
  • korttids eller langtidsplass i institusjon
  • individuell plan (IP) og omsorgsbolig

Søknadskjema alle tjenester (PDF, 214 kB)

Saksbehandlingsprosessen:

Det er kommunen, som på bakgrunn av en faglig forsvarlig vurdering av dine behov og hvordan de kan dekkes, avgjør om du vil få helse- og omsorgstjenester, hvilke tjenester du vil få tildelt og omfanget av disse. Selv om det er kommunen som tar avgjørelsen om tjenestetilbudet du vil få, er det fint om du i søknaden oppgir hvilke tjenester du mener best vil dekke ditt hjelpebehov.

Kommunen tilstreber å gi svar på din søknad innen 4 uker. Dersom det ikke kan overholdes skal du motta et midlertidig svar som forteller om når tid svar på søknad kan forventes.

Bistand:

Trenger du hjelp til utfylling av søknaden, kan du ta kontakte Tildelingsenheten, tlf.: 76 05 60 00 mellom 10.00-14.00.

Søknaden sendes: Vestvågøy kommune v/ Tildelingsenheten, Rådhuset, PB 203, 8370 LEKNES.

Kontakt

Tildelingsenheten
E-post
Telefon 76 05 60 00