Viktig melding

Sammenhengende tjenester

Leve hele livet er en reform for å skape et mer sammenhengende tjenestetilbud til eldre og deres pårørende. Sammenheng er ett av hovedområdene i reformen, fordi eldre ønsker et tjenestetilbud som er mer preget av god samhandling og kontinuitet, og færre hjelpere å forholde seg til. Mange eldre og deres pårørende opplever manglende kontinuitet og forutsigbarhet i tjenestetilbudet med unødvendige brudd og krevende overganger.
Målet er å gi eldre økt trygghet og forutsigbarhet gjennom pasientforløp og overganger mellom eget hjem, sykehus og sykehjem og færre ansatte å forholde seg til. Målet er også å ta vare på de som tar vare på sine nærmeste, og gi pårørende støtte og avlastning, slik at de ikke sliter seg ut.

Slik skal eldre og deres pårørende få mulighet til å leve livet – hele livet.

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppa er satt sammen med representanter fra følgende områder:

 • Helse og mestring, Hjemmetjenesten
 • Helse og mestring, Korttidsavdelingen, Vestvågøy sykehjem
 • Helse og mestring, Tjenester for funksjonshemmede (TFF)
 • Helse og mestring, Hverdagsrehabiliteringsteamet
 • Nordlandsykehuset Lofoten
 • Eldrerådet og Pensjonistforbundet
 • Håpet helselag

Leder av arbeidsgruppa er Ane Nordstrand fra Hverdagsrehabiliteringsteamet,  epost: Ane.Nordstrand@vestvagoy.kommune.no

Utfordringer

Kunnskap som Regjeringen har hentet inn gjennom arbeidet med Leve hele livet reformen innenfor området sammenheng i tjenester tyder på at mange eldre og deres pårørende opplever at tjenestene er for oppstykket og mangler helhet og kontinuitet. Det fører til utrygghet og bekymringer, og rammer særlig dem med størst behov.

Oppsummert er utfordringene:

 • For lite personsentrert tilnærming
 • For lite avlastning og støtte til pårørende
 • For lite kontinuitet og trygghet, for mange ansatte å forholde seg til og usikkerhet om eller når hjelpen kommer
 • For mange brudd og krevende overganger mellom tjenestetilbud i kommunene
 • For lite kontinuitet og trygghet i overgangen mellom de ulike tjenestenivåene

Løsningsforslag

For å møte utfordringene foreslås fem løsninger, der målet er økt trygghet og forutsigbarhet i pasientforløpet til eldre og deres pårørende:

 1. Tjenestene må være personsentrert og møte den enkeltes behov

 2. Tjenestene må gi avlastning og støtte til pårørende

 3. Det må være færre å forholde seg til og økt kontinuitet

 4. Mykere overgang mellom hjem og sykehjem

 5. Flere godt planlagte overganger mellom kommuner og sykehus

Arbeidsgruppen gjør nå kartlegging for å få oversikt over hva vi har i Vestvågøy, hva er vi gode på, hva trenger vi mer av, eller hva trenger vi å endre. Ut fra erfaringer fra både tjenestesiden og brukersiden i arbeidsgruppen, ser vi at løsningsforslagene som regjerningen trekker frem, er nettopp det også brukerne av Vestvågøy kommune sine tjenester ønsker.

Gledelig er det at kommunen allerede har gjort et stort arbeid for å møte disse utfordringene. Kommunens tjenester har siden 2019 jobbet etter rutinene «Gode pasientforløp i Helse og mestring». Disse rutinene skal sikre god brukermedvirkning, gi god informasjonsflyt mellom tjenestene og fastlege, sykehus, samt sikre kontinuitet og færre og forholde seg til for brukere og pårørende. Arbeidsgruppen er nå i gang med å kartlegge om rutinene og andre tiltak som kommunen har fungerer som de skal. Det kartlegges også om det er noe vi mangler, eller som kan forbedres, om alle i tjenestene er informert og bruker de rutiner som finnes, og om det trengs revisjon av gjeldende rutiner.

Har Du innspill vedrørende sammenheng mellom tjenestene, ta gjerne kontakt med gruppeleder for å komme med dine innspill!

Ønsker du å lese utfyllende om utfordringene og løsningsforslagene, sjekk ut Leve hele livet reformen - (se kapittel om sammenheng, side 145).