Viktig melding

Aldersvennlig Vestvågøy

Leve hele livet vil ha som en av sine hovedsaker å følge opp "Flere år – flere muligheter" som er regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn, og bidra til å sette den ut i livet i kommuner og lokalsamfunn i hele landet. Dette arbeidet må bygge på et bredt partnerskap mellom offentlige myndigheter i stat og kommune, arbeids- og næringsliv, private aktører, sivilsamfunn og forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Gjennom reformen ønsker vi å fremme et aldersvennlig Vestvågøy slik at eldre mennesker kan delta, leve aktive liv og bevare sin selvstendighet så lenge som mulig. 

Arbeidsgruppe Aldersvennlig Vestvågøy

Arbeidsgruppa er sammensatt med representanter fra følgende områder:

 • Samfunnsplanlegger, Næring, Plan og Utvikling
 • Enhetsleder, Prosjekt og infrastruktur
 • Vestvågøy boligstiftelse
 • Pensjonistforbundet
 • Helse og mestring, Fysioterapitjenesten
 • Helse og mestring, Tildelingsenheten
 • Kulturenheten
 • Livsglede for Eldre

Gruppeleder er samfunnsplanlegger Eva-Mari Rahkola, epost: Eva-Mari.Rahkola@vestvagoy.kommune.no.

Løsningsforslag

De fem løsningsforslagene i Leve hele livet for å fremme aldersvennlige samfunn er disse:

1. Planlegg egen alderdom

I møte med de demografiske endringene blir det nødvendig å utfordre befolkningen til selv i større grad å ta ansvar for å planlegge for egen alderdom. Programmet legger derfor opp til en informasjonskampanje med fokus på å:

 • tilrettelegge egen bolig
 • investere i venner og sosialt nettverk og
 • opprettholde best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt liv

2. Eldrestyrt planlegging

Kommunene bør involvere eldre i arbeidet med å planlegge og utforme nærmiljø og lokalsamfunn. Metoden Seniortråkk, som er testet ut i tre ulike kommuner, har vist hvordan eldrerådene selv kan delta aktivt i kartlegging og planlegging av et trygt og aldersvennlig nærmiljø. Pensjonistforeninger og eldre involveres i arbeidet. Resultatet av kartleggingen oppsummeres og adresseres både til kommunen, næringslivet, lokale organisasjoner og sentrale myndigheter.

3. Nasjonalt nettverk

Norge knytter seg til Verdens helseorganisasjon sitt globale nettverk for aldersvennlige byer og kommuner (WHOs Global Network for Age-friendly Cities and Communities), og støtter og koordinerer det lokale arbeidet gjennom å etablere et eget nasjonalt nettverk for norske kommuner i samarbeid mellom regjeringen og KS.

Nettverket støtter nå om lag 500 lokalsamfunn i 40 land og tilbyr et femårig opplegg og planprosess for å skape aldersvennlige byer og lokalsamfunn. Fra Norge deltar foreløpig kommunene Oslo og Trondheim. Flere kommuner arbeider med spørsmålet om å slutte seg til nettverket.

4. Partnerskap på tvers av sektorer

Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn skal også realiseres på nasjonalt nivå gjennom planprosesser i alle bransjer og sektorer. Det nasjonale nettverket inviterer derfor til en partnerskapsordning for institusjoner, organisasjonsliv, utdanning, forskning og næringsliv med sikte på å skape mer aldersvennlige institusjoner og bedrifter.

5. Seniorressursen

Det samlede verdibidraget til samfunnet fra pensjonister gjennom formelt og uformelt frivillig arbeid er i en undersøkelse anslått til vel 45 000 årsverk, eller litt over 25 mrd. kroner for 2016. Undersøkelsen konkluderer med at potensialet for ytterligere bidrag fra pensjonister er stort, og at det totale bidraget nesten kan dobles mot 2030. Det forutsetter imidlertid mer målrettet rekruttering, organisering og tilrettelegging gjennom ulike organisasjonsformer i offentlig og privat regi.

Nå foregår kartlegging for å få oversikt på områdene, og hvordan Vestvågøy kan legge opp sitt arbeid for å bli aldersvennlig lokalsamfunn.

Kontakt gjerne gruppeleder om du ønsker å gi innspill til arbeidsgruppa

 

 

 

Kontakt

Trude Anita Hartviksen
Avdelingsleder Fagutviklingsavdelingen, Fag- og utviklingsleder
E-post
Telefon 95 72 31 74

Prosjektleder Leve hele livet reformen