Viktig melding

Aktivitet og fellesskap

Leve hele livet er en reform for aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap. Målet er å ta vare på eldres forhold til familie, venner og sosialt nettverk og skape gode opplevelser og møter på tvers av generasjonene. Fysisk, sosial og kulturell aktivitet skal være tilpasset den enkeltes interesser, ønsker og behov. Dette er områder helse og omsorgstjenesten kan bli bedre på. 

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppa er sammensatt med representanter fra følgende områder: 

 • Helse og Mestring, Hverdagsrehabiliteringsteamet
 • Helse og Mestring, Fysioterapitjenesten
 • Kulturenheten
 • Eldrerådet
 • Pensjonistforbundet
 • Ungdommens kommunestyre
 • Oppvekstsektoren
 • Den Norske Kirke, diakon
 • Frivilligsentralen

Gruppeleder er Marit Kristin Kjærstad fra hverdagsrehabiliteringsteamet, epost: maritkristin.kjaerstad@vestvagoy.kommune.no

Utfordringer

Oppsummert er utfordringene:

 • Ensomhet blant eldre relatert til endringer i livssituasjon, partners død, endret helsetilstand og funksjonsnivå
 • Inaktivitet og aktivitetstilbud som ikke er tilpasset individuelle ønsker og behov
 • Manglende ivaretakelse av sosiale, kulturelle og eksistensielle behov
 • Lite systematisk samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og frivillige/sivilsamfunn
 • Manglende møteplasser, samlokalisering og digitale generasjonsskiller

Løsningsforslag

For å møte utfordringene foreslås fem løsninger, der målet er å skape økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap:

 1. Gode øyeblikk

Eldre bør få tilbud om minst én time aktivitet daglig med bakgrunn i egne interesser, ønsker og behov. Aktiviteten skal gi gode opplevelser og øyeblikk i hverdagen og stimulere sanser og minner, bevegelse og deltakelse i sosialt fellesskap.

 1. Tro og liv

Helse- og omsorgstjenestene må sørge for at den enkeltes tro- og livssynsutøvelse og behov for samtaler om eksistensielle spørsmål blir ivaretatt. Eksistensiell omsorg inngår derfor som en del av den helhetlige omsorgen til pasienter og pårørende.

 1. Generasjonsmøter

Å skape generasjonsmøter handler både om å etablere møteplasser mellom unge og eldre i dagliglivet og om å organisere aktivitet og virksomhet på tvers av generasjonene. Et viktig utgangspunkt for generasjonsmøter er vissheten om at interesser og aktiviteter ikke er generasjonsbetinget.

 1. Samfunnskontakt

Målet med en samfunnskontakt er å mobilisere til frivillig innsats i helse- og omsorgstjenestene og styrke samarbeidet med skole, barnehage, organisasjoner og sivilsamfunn.

 1. Sambruk og samlokalisering

Sambruk av lokaler legger grunnlag for felles aktiviteter, uformelle møter og gjensidig utnyttelse av ressursene.

Gruppa har frem til nå kartlagt hva som finnes av tilbud i VVK innen de ulike løsningsområdene, og ser det er noen klare utfordringer som bør sees på. Eksempler på det er å nå ut til alle aktuelle innbyggere med informasjon om tilbud, transport til og fra aktiviteter, digital kompetanse, store avstander og sentralisering av aktivitetstilbud, rekruttering av frivillige, samt systematisk arbeid med dette i helse- og mestringstjenesten.

Kontakt gjerne gruppeleder om du ønsker å gi innspill til arbeidsgruppa.