Viktig melding

Hjemmetjenester

 • Hjemmetjenesten gir nødvendig helsehjelp, støtte og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsetting som bor hjemme

Hvem kan få hjemmetjenester

 • Personer som trenger nødvendig helsehjelp i eget hjem på grunn av sykdom og/eller funksjonshemming.
 • Personer med kortvarig eller langvarig funksjonsnedsettelse hvor dette skyldes psykisk lidelse og rus
 • Personer som trenger hjelp, støtte og veiledning i forhold til personlig stell og pleie, støttesamtale, miljøterapeutiske tiltak, prosedyrebehandling, medisindosering, sprøytesetting, tilsyn, oppfølging, observasjon med mer.
 • Personer med behov for akutt hjelp og tilsyn i hjemmet ved bruk av trygghetsalarm

Har du allerede hjemmetjenester

Kontakt hjemmetjenesten

Slik søker du

 • du bruker felles skjema for helse- og omsorgstjenester 
 • I søknadsskjemaet skriver du hva du trenger hjelp til
 • det er ingen søknadsfrist

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Hva koster det?

 • Du betaler selvkost per time for hjemmetjenester

Priser for helse- og omsorgstjenester

Hvordan behandler vi søknaden

 • Det er tildelingsenheten som behandler søknaden
 • Tildelingsenheten kan ta kontakt med deg for å kartlegge ditt hjelpebehov, og det kan også være behov for hjemmebesøk
 • det er en faglig og forsvarlig vurdering av dine behov og hvordan de kan dekkes som avgjør om du vil få helse- og omsorgstjenester, hvilke tjenester du vil få tildelt og omfanget av disse. 

Om du ikke får svar innen 4 uker, får du en skriftlig melding om når du kan forvente svar. 

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten

Kontakt

Servicetorget
E-post
Telefon 76 05 60 00