TT-kort

Transporttjenestens formål er å medvirke til at funksjonshemmede i Nordland blir mer mobile og i stand til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på linje med den øvrige befolkning.

Ordningen skal ikke brukes til lege- og tannlegebesøk, eller til kommunale fellestilbud som er knyttet til helse- og sosialtjenesten f.eks. transport til og fra dagsenter.
 

Krav til søker

Tjenesten er et tilbud om bruk av drosje eller spesialbil for personer som ikke kan bruke kollektive transportmidler uten vesentlige vanskeligheter.

Transportberettigede på være bosatt og folkeregistrert i Nordland fylke. Det er en forutsetning at funksjonshemningen antas å vare over ett år, men ved ledige kvoter i bostedskommunen kan også personer med akutte funksjonshemninger søke om å bli TT-bruker. Er funksjonshemningen ikke langvarig, faller godkjenningen bort når forutsetningene for godkjenning ikke lenger er til stede.

For å bli godkjent som bruker må søkerens inntekt ikke overstige 2x grunnbeløpet (G) i folketrygden. Som inntekt regner «alminnelig inntekt» iht. siste likningsoppgjør, eventuelt justert for særfradrag for alder, uførhet og store sykdomskostnader. Økonomisk behovsprøving gjelder ikke for rullestolbrukere med behov for spesialbil, eller blinde.

Søkere som er tildelt eget transportmiddel eller har grunnstønad fra NAV øremerket til transport blir ikke godkjent for TT-ordningen.

Søkere som er tildelt moped fra folketrygden kan tildeles ½ brukerkvote.

Søknad

Utfylt søknadsskjema med ferdig utfylt legeerklæring vedlagt sendes til tildelingsenheten. Søknaden og legeerklæring kan ikke være eldre enn 1 år.

Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober.

Kontakt

Tildelingsenheten
E-post
Telefon 76 05 60 00

Adresse

Postadresse
Vestvågøy kommune
Tildelingsenheten
Postboks 203
8376 LEKNES