Hjemmetjeneste

Målet er å tilrettelegge en tjeneste som gir bedre forutsetning for å bo hjemme så lenge en ønsker det, og for å forebygge behov for heldøgns pleie og omsorg i institusjon.
 

Tjenestetilbud

Bruker har rett til et verdig og forsvarlig tjenestetilbud i samsvar med Helse- og omsorgstjenesteloven og Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten.

 

Hvem kan benytte seg av tjenesten

  • Personer som trenger nødvendig helsehjelp i eget hjem på grunn av sykdom og/eller funksjonshemming.
  • Personer med kortvarig eller langvarig funksjonssvikt hvor denne skyldes psykisk lidelse og rus.
  • Personer som trenger hjelp, støtte og veiledning i forhold til personlig stell og pleie, støttesamtale, miljøterapeutiske tiltak, prosedyrebehandling, medisindosering, sprøytesetting, tilsyn, oppfølging og observasjon med mer.
  • Personer med behov for akutt hjelp og tilsyn i hjemmet ved bruk av trygghetsalarm.

Kontakt

Bente Anita Solås
Enhetsleder hjemmesykepleie
E-post
Tildelingsenheten
E-post
Telefon +47 76 05 60 00
Hovedmobil
Hjemmetjenesten avdeling Borge

Åpningstider

Tildelingsenheten
Mandag - fredag
10:00-14:00

Adresse

Postadresse
Vestvågøy kommune
Tildelingsenheten
Postboks 203
8376 LEKNES