BPA – Brukerstyrt personlig assistanse

Tjenesten skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. Den skal kompensere for nedsatt evne til å ivareta egenomsorg og greie dagliglivets gjøremål.

Hvem kan benytte seg av tjenesten

  • Personer som har et omfattende og sammensatte tjenestebehov, med varighet ut over 2 år, og ut over 25 timer per uke.
  • Personer som har behov for omfattende praktisk bistand i dagliglivets gjøremål.
  • Personer som har behov for bistand til å opprettholde og videreutvikle sitt sosiale nettverk og til aktiviteter i og utenfor hjemmet.
  • Personer som ikke kan ivareta arbeidslederrollen og brukerstyringen kan få brukerstyrt personlig assistanse ved at foreldre, verge eller andre ivaretar denne.

Små barn vil være helt ute av stand til å utøve brukerstyring selv, og må representeres av foreldre (verge). Tilsvarende må vanligvis også gjelde personer over 18 år som har omfattende kognitive funksjonsnedsettelser.
 

Tjenestetilbud:

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for personer med langvarige og sammensatte funksjonsnedsettelser som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Tjenesten kan omfatte eller suppleres med hjelp til fritidsaktiviteter og avlastning. Videre blir det vurdert om eventuelt behov for helsehjelp legges inn i vedtaket om brukerstyrt personlig assistanse, eller om hjelpebehovet er av en slik art at det må utføres av personell med fagkompetanse.

Omfanget av tjenesten bestemmes ut fra hva kommunen ville gitt av tjenester gjennom de ordinære omsorgstjenestene. Ved utmåling av tjenestetilbudet tas det utgangspunkt i kvalitetsstandard som framgår av tjenestebeskrivelse om praktisk bistand.

Pris

Egenandel for BPA følger de øvrige satser for praktisk bistand/hjemmehjelp. Egenandel for praktisk bistand blir vedtatt i kommunestyret hvert år. Hva man må betale i egenandel er avhengig av husstandens samlede inntekter.

Kontakt

Tildelingsenheten
E-post
Telefon 76 05 60 00

Åpningstider

Tildelingsenheten
Mandag - fredag
10:00-14:00

Adresse

Postadresse
Vestvågøy kommune
Tildelingsenheten
Postboks 203
8376 LEKNES