Er du pårørende?

De fleste av oss er pårørende i løpet av livet. Du er pårørende fordi du står nær noen som har fått en sykdom eller en funksjonsnedsettelse. Du kan være et familiemedlem, en venn eller en nabo. Å være pårørende kan innebære mye ansvar, vanskelige følelser og valg. Pårørende er en ressurs for den som er syk og for hjelpeapparatet. De nærmeste kjenner den som er syk best. Det er viktig at du som pårørende også tar vare på deg selv.

På disse sidene vil du finne informasjon om ulike støttetilbud til pårørende.

Film om å ta vare på deg selv fra Pårørendesenteret.

Informasjon du har rett på:

Utgangspunktet og hovedregelen er at pårørende og nærmeste pårørende er den/de som brukeren/pasienten selv oppgir, og det er den/de som har rettigheter etter helselovgivningen (Lov om pasientrettigheter §1-3 b.). Dersom ikke slikt samtykke blir gitt, er offentlig personell bundet av taushetsplikten jmf. fvl §13.

Samtykke til å involvere pårørende skal jevnlig drøftes med brukeren. Tjenestestedet er ansvarlig for at en slik samtykkeerklæring foreligger dersom brukeren ønsker det. Er ikke samtykke gitt vedr. opphevelse av taushetsplikt, kan offentlig ansatte uttale seg, gi råd og veiledning på generelt grunnlag. Du som pårørende kan be om generell informasjon om rettigheter, om informasjon om samarbeidspartnere til tjenestestedet, hva som er vanlig praksis, informasjon om saksbehandling og generell informasjon om ulike tilstander og behandling. Du som pårørende kan forvente å bli lyttet til og få nødvendig støtte. 

Når en person er under tvunget psykisk helsevern (Lov om spesialisthelsetjeneste), har pårørende/nærmeste pårørende rett til full informasjon vedrørende pasientens helsemessige tilstand.

 

Råd til pårørende:

  • Skaff deg oversikt over situasjonen, be om nødvendig informasjon
  • Medvirk i forhold til behandlingen av brukeren/pasienten
  • Be om råd knyttet til samhandling med den som er syk
  • Ha fokus på egen helse
  • Sett av tid til å gjøre egne aktiviteter
  • Prøv å bevare nettverket ditt 

Nettsider for pårørende

Barn som pårørende:
Andre nettsider for pårørende:

Andre nettsider: