Kommunedelplan for helse- og omsorg

Vestvågøy kommune utarbeider fire kommunedelplaner (KDP) i perioden 2018-2020, dette er:

 • Oppvekst
 • Kultur
 • Næring
 • Helse- og omsorg

Her presenteres i korte trekk arbeidet med KDP helse og omsorg.

Arbeidet med Kommunedelplan (KDP) helse og omsorg er organisert som et prosjekt; kommunalsjef omsorg er prosjekteier, Cato Hansen er prosjektleder og en arbeids/prosjektgruppe bestående av representanter fra omsorg, familie og velferd driver prosjektet fremover. 

Klikk for stort bilde   Prosjektgruppa er:

 • Lars Pleym Ludvigsen, kommunalsjef, omsorg (prosjekteier)
 • Cato Hansen, HR-rådgiver, familie- velferd- og omsorg (prosjektleder)
 • Nils Olav Hagen, kommunalsjef, familie og velferd
 • Marte Eliassen, avdelingsleder fysioterapi
 • Solrun Holm, enhetsleder fagutviklingsenheten
 • Ann-Kristin Danielsen, sykepleier Åpen omsorg avd. Leknes Øst

 

Driftsutvalget er politisk referansegruppe for denne planen.

 

I kommuneplanens samfunnsdel har kommunestyret bestemt disse målene for helse og omsorg:

 • Vestvågøy har kvalitetsmessig god omsorg, som er i forkant av utviklingen
 • Vestvågøy kommune har engasjerte innbyggere
 • Vestvågøy har innbyggerne som opplever trygge livsløp
 • Vestvågøy har gode tjenester med fokus på helsefremming og livskvalitet gjennom hele livsløpet
 • I Vestvågøy oppleves kultur som en viktig kilde til deltakelse, opplevelse, inspirasjon og mestring

   

KDP helse og omsorg skal være en konkretisering av målene og strategiene bestemt i kommuneplanen (samfunnsdelen). Prosjektgruppa for KDP helse og omsorg har også som oppgave å se på andre aktuelle temaer som bør eller kan tas med i planen.

Planprogrammet for KDP helse og omsorg peker på disse mulige temaene for planen:

 • Demografi – befolkningsutvikling og flyttemønster
 • Folkehelse og utfordringer en forventer i kommende år
 • Beskrive lovpålagte oppgaver, bidra til prioritering av knappe ressurser
 • Behovet for en beskrivelse/definisjon av hva som er minimums nivå for tjenestene
 • Forebyggende tiltak, og hverdagsrehabilitering
 • Boligpolitiske spørsmål
 • Legetjenester, habilitering, rehabilitering, og fysikalsk behandling
 • Psykisk helse og rus
 • Helsetjenester i hjemmet, institusjon eller heldøgns-bemannede boliger
 • Samarbeid og samhandling internt og eksternt. Herunder beskrive de utfordringer som følger av samhandlingsreformen, og hvor en opplever utfordringer i samhandlingen med helseforetakene.
 • Omstillings- og endringskompetanse, forbedringsarbeid. Beskrive behovet for tilførsel av ny kompetanse til organisasjonen, slik at den er bedre rustet til de utfordringene den står ovenfor de nærmeste årene.
 • Definere behovet for bruker- og pasientforløp, lage ny «omsorgs-trapp»
 • I forhold til dreining mot mer hjemmebaserte tjenester, beskrive utfordringer knyttet til kultur, likhet og prinsipper
 • Velferdsteknologiens muligheter, hvordan ta i bruk og hente ut gevinster/effekter

For spørsmål om planprosessen ta kontakt med prosjektleder Cato Hansen: cato.hansen@vestvagoy.kommune.no