Barn som pårørende

Barn påvirkes når foreldre, søsken eller andre nære omsorgspersoner opplever fysisk eller psykisk sykdom eller rusavhengighet. Dette gjelder fra de minste til de største barna.

Det som er vanlig kan bli annerledes – eller har vært annerledes lenge. Det kan være hverdagsrutiner som måltider, oppfølging av skole eller fritidsaktiviteter. Det kan være hvordan voksne og barn oppfører seg, eller det at noen i familien er lei seg, bekymret eller har det vondt.

Barn får ofte med seg mer enn det vi voksne tror, selv om vi prøver å skjerme dem fra noe vi tror de ikke har godt av eller noe vi ikke ønsker barn skal vite.

Barn som pårørende

Begrepet «barn som pårørende» brukes om mindreårige barn som har en forelder eller et søsken som er pasient med psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet, alvorlig somatisk sykdom eller skade. Pasienter med utviklingshemming eller fysisk funksjonshemming omfattes også.

Barn skal tolkes vidt og uavhengig av formalisert omsorgssituasjon. Både biologiske barn, adoptivbarn, stebarn og fosterbarn omfattes. Foreldre omfatter både barnets foreldre, fosterforeldre, steforeldre og eventuelle andre, så framt de fyller foreldrerollen for ett barn. Søsken skal tolkes vidt og omfatter både biologiske søsken og andre barn som lever med pasienten som søsken i en familie.

Med mindreårige menes barn og søsken under 18 år. Mindreårige søsken er omfattet selv om pasienten er over 18 år.

 

Snakk med barna om sykdom i familien: 

Helseutfordringer er en del av livet barn tåler å snakke om. Det beste er at du snakker åpent og ærlig om det som skjer. Det gjelder både fysisk helse, psykisk helse eller avhengighet. Det gjør det lettere for barn å forstå det som skjer og mestre situasjonen de er i.

Helse Norge har laget en informasjonsside med tips til hvordan snakke med barn i ulike aldre om sykdom i familien, les mer om dette her

Les mer om barn som pårørende på Helse Norges nettsider. 

 

Nettressurser for barn som pårørende: 

 

 

Kommunens oppfølging av barn som pårørende: 

Dersom en person med alvorlig sykdom eller skade, psykisk sykdom eller rusmiddelavhengighet mottar kommunale tjenester er tjenestene pålagt å kartlegge barna som er pårørende og gi oppfølging til disse barna etter behov. Les mer om dette i kapittel 3 og kapittel 5 i Pårørendeveilederen

 

For ansatte og andre som er interessert finnes et e-læringkurs om barn som pårørende her

 

Her finner du Vestvågøy kommunes tilbud til barn. 

Her finner du Vestvågøy kommunes psykisk helse og rustjeneste.