Organisering - Helse og mestring

Sektor Helse og mestring (tidligere Helse og omsorg) er inne i en omorganiseringsprosess. 

På denne siden finner du dokumenter tilknyttet denne prosessen. Det understrekes at dokument fra gruppearbeid og fra arbeidsgrupper er forslag til endringer

Nederst finner du de beslutninger som er tatt av kommunedirektøren sommeren/høsten 2022.

Prosessdesign - beskrivelse av organiseringsprosessen: 

Framdriftsplan - for organiseringsprosessen: 

Samling 1 - april 2021: 

Samling 2 - oktober 2021: 

Mandater til arbeidsgrupper 2021: 

Samling 3 - desember 2021: 

Samlet forslag til tiltak - januar 2022: 

Rapporter fra arbeidsgrupper - juni 2022:

Sak til kommunestyret - juni 2022

Samlet forslag fra styringsgruppa (enhetslederne), til drøftingsmøte med fagforeningene - juli 2022

Kommunedirektørens beslutninger fra juli 2022: 

Struktur:

 • Tildelingsenheten, FUI-enheten og USHT: samorganiseres i enhet Forskning, utvikling og innovasjon med felles enhetsleder.
 • Institusjoner: langtidsplassene samorganiseres i enhet Institusjon, og samlokaliseres til Lekneshagen, jfr vedtak i kommunestyret i juni 2022. Det etableres en arbeidsgruppe med ansvar for iverksetting av dette. 
 • Hjemmebaserte tjenester: organiseres i enhet for Hverdagsmestring, med 3-4 samlokaliserte avdelinger, med generalistteam og spesialistteam som yter tjenester uavhengig av hvor brukeren bor. Det opprettes i første omgang operative (ikke konsultative) spesialistteam for kreft/palliasjon, innsats/forsterket helsehjelp, og demens (hukommelsesteam). Psykisk helse og rus organiseres som egen avdeling. Det etableres nye, felles lokaler for hjemmetjenesten. Innfasing fra 1. oktober 2022 med full iverksetting fra nye lokaler kan tas i bruk. Det etableres en arbeidsgruppe med ansvar for iverksetting av dette. 
 • Miljøtjeneste: Enhet Tjenester for funksjonshemmede (TFF) endrer navn til Enhet Miljøtjenester fra 1. september 2022, og organiseres med 4 avdelinger, samt ny koordinator-funksjon for støttekontakt.
 • Leknes Bo- og servicesenter: organiseres som enhet Bo- og aktivitetssenter, med tre avdelinger, samt koordinatorer for kafè/aktivitetssenter og dagaktivitetssenter for personer med demens. Nye omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns omsorgstjenester legges til enheten når de er ferdige.
 • Legetjenesten: organiseres som enhet Allmennlegetjenester, som inkluderer fastleger, legevakt og sykehjemslege(r). Det avklares organisering i avdelinger. Legevakt ses i sammenheng med korttid/KAD.
 • Hjelpemiddeltjenesten og hverdagsrehabilitering: flyttes til avdeling for Fysioterapi/friskliv.
 • Utredning av enhet Rehabilitering: det etableres en arbeidsgruppe som utreder faglige, organiseringsmessige og driftsmessige konsekvenser av å etablere en enhet Rehabilitering med korttids- og KAD-plasser (sett i sammenheng med legevakt), samt fysioterapi/ ergoterapi, friskliv, hjelpemiddeltjeneste, hverdagsrehabilitering og forsterket helsehjelp i hjemmet.
 • Bilansvarlig: det etableres funksjon som bilansvarlig på enhet Eiendomsdrift fra 1. oktober 2022.

Kultur:

 • Faste ukentlige møtepunkter i enhetsledergruppa (er etablert). Gjensidig ansvar for psykologisk trygghet i gruppa.
 • Starte opp kontinuerlig, nettverksbasert lederutviklingsprogram (inkluderer etablering av kultur for informasjonsdeling og medvirkning) for enhets- og avdelingsledere, med minimum 2 årlige samlinger. Igangsatt fra mai 2022.

Drøftinger med fagforeningene september 2022: 

Oppstart av arbeidsgrupper for oktober 2022: 

 • Dokumenter kommer

Overordnet organisasjonsplan for sektor Helse og mestring: 

 • Dokumenter kommer