Søk sykehjemsplass

Sykehjem er et tilbud til eldre som har et omfattende behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus.

Du søker ved å sende inn søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. Der beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Tildelingsenheten vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg. Vi ønsker at du skal få bo hjemme så lenge som mulig.

Søk sykehjemsplass ved å bruke søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester

Hva får du?

Hvis du får tilbud om sykehjemsplass, blir du tildelt en korttidsplass eller en langtidsplass.
Les mer om korttidsplass og langtidsplass
Les om de to sykehjemmene i Vestvågøy Kommune

Pris for korttidsopphold på sykehjem

Pris pr. døgn for korttidsopphold på sykehjem er kr. 147,-

Pris for langtidsopphold på sykehjem

Prisen for en langtidsplass beregnes ut fra din grunnpensjon fra Folketrygden, se nærmere beregning i §3 i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Ny forskrift om rett til langtidsopphold i institusjon ble vedtatt i kommunestyret 20. juni 2017. 

Det hele og fulle navnet er:

«Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister, Vestvågøy kommune, Nordland.»

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det Tildelingsenheten som behandler søknaden. 
Ledige plasser blir tildelt søkere med størst behov, ikke de som har stått lengst på venteliste.

Kontakt

Tildelingsenheten
E-post
Telefon +47 76 05 60 00