Oppholdstyper på sykehjem

Et korttidsopphold på sykehjem er tidsbegrenset, og kan vare fra én dag til flere uker.

Et langtidsopphold er permanent, med oppfølging og tilsyn hele døgnet.
Tildelingsenheten fatter vedtak om opphold.

 

Ulike typer korttidsopphold

Ordinært korttidsopphold
Målet med oppholdet er å gi en bedre mulighet til fortsatt å bo hjemme, ved å vedlikeholde og opprettholde funksjoner som har betydning i hverdagen, og med dette bida til å bedre både egenmestring og livssituasjon.   

Avlastning for pårørende
Avlastning for pårørende som har store omsorgsoppgaver for eldre/voksne de bor sammen med. Målet med oppholdet er å utsette innleggelse i institusjon og gi den eldre muligheten til å bo hjemme lengst mulig. Oppholdet kan variere i lengde og etter individuelt behov. 

Tilbud om lindrende behandling
Tilbud til alvorlige syke og døende pasienter fra alderen 18 år og oppover. Formålet er å gi lindrende behandling, pleie og omsorg ved livets slutt. Brukere med komplisert kronisk lidelse eller annen alvorlig sykdom kan også tildeles korttidsplass. 

 

Ulike typer langtidsopphold

Ordinær plass
Botilbud til personer med et behov for omfattende pleie og omsorg hele døgnet.

Skjermet plass
Botilbud for personer med en langtkommen demenssykdom og som har behov for tettere oppfølging og tilrettelegging i et trygt miljø. 

Forsterket skjermet plass
Botilbud til personer som på grunn av demenssykdom eller skade har en utfordrende adferd og av den grunn trenger ekstra hjelp og tilrettelegging for å mestre sin hverdag.

Skjermet plass - psykiatri
Et tilbud med langtids- og kortidsplasser for pasienter som har en psykisk sykdom,  og som krever tett oppfølging og tilrettelegging i et trygt miljø.

 

Pris for korttidsopphold

Pris pr. døgn for korttidsopphold på sykehjem er kr. 147,-

Pris for langtidsopphold

Prisen for en langtidsplass beregnes ut fra din grunnpensjon fra Folketrygden, se nærmere beregning i §3 i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Kontakt

Tildelingsenheten
E-post
Telefon +47 76 05 60 00