Torvhauan avlastning for barn

Torvhauan avlastning for barn er organisert som en avdeling i Åpen omsorg TFF, og har ansvaret for å gi tjenester etter vedtak i Helse og omsorgstjenesteloven som avlastning i institusjon, privat avlastning og støttekontakt for barn med funksjonsnedsettelser, i alderen 0 -18 år.

Vi er tverrfaglig sammensatt av vernepleiere, sosionom, ergoterapeut, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere.

Formålet med våre tjenester er:

  • Tjenesten skal bidra til å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsgiver og gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie.

Vi har et fagteam som består av sosionom, vernepleier  og  ergoterapeut.

Deres oppgaver består blant annet av:

  • Tilrettelegging og oppfølging av brukere i institusjon.
  • Veiledning av personalgruppen rundt den enkelte bruker i institusjon
  • Rekruttere støttekontakter og private avlastningshjem.
  • Gi råd og veiledning til støttekontakter og private avlastere.
  • Samarbeider tverrfaglig med spesialisthelsetjenesten og andre faggrupper i kommunen.

Hvem kan få tjenesten?

  • Personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke kan bo i egen bolig, selv med utbedring og tilrettelegging av hjemmeforholdene, og hvor flytting til annen privat/kommunal bolig er vurdert.
  • De med store og sammensatt behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester prioriteres.

Kommunen har vedtatt kommunale kriterier for tildeling av bolig

Hvordan søker du?
Se søknadsskjema i toppfeltet i artikkelen. Søknaden sendes til Tildelingsenheten. 

Kontakt

Mads Tangen
Enhetsleder Miljøtjenesten/Avd. leder Torvhauan avlastning for barn
E-post
Fagteam Torvhauan
Kontaktperson for foreldre og pårørende
Telefon +47 76 05 66 42
Tildelingsenheten
E-post
Telefon +47 76 05 60 00

Adresse

Besøksadresse
Torvhauan 20
8370 Leknes

Postadresse
Postboks 203
8376 Leknes