Leknes bo- og servicesenter

Leknes bo- og servicesenter er et bo- og omsorgstilbud med heldøgns bemanning i umiddelbar nærhet til boligen. Boligen er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboer skal kunne motta helse og omsorgstjenester etter behov.  En omsorgsbolig er å betrakte som beboers hjem, betaler husleie og mottar tjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Målgrupper

Eldre, syke og funksjonshemmede med varig helsesvikt som ikke kan bo i egen bolig med tilrettelagte tjenester, og som ikke faller inn under målgruppen som skal vurderes for sykehjemsplass.

Tjenestetilbud

 • Omsorgsbolig hvor bemanning er i umiddelbar nærhet.
 • Helse- og omsorgstjenester tildeles etter faglig og individuell vurdering, herunder trygghetsalarm.
 • Måltider kan kjøpes i byggets kafé.
 • Tilgang til fellestjenester og fellesarealer.

Hva kan du forvente?

 • Tjenesten gis i henhold til vedtak, og til de tider som er avtalt.
 • Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med tjenestemottaker. Det skal legges stor vekt på hva tjenestemottaker mener.
 • Tjenesten vurderer jevnlig tjenestebehov, innhold og omfang.
 • Tjenesten ytes med respekt for tjenestemottakers livssituasjon og hjem.
 • Taushetsplikten overholdes.
 • Det tildeles egen kontaktperson/koordinator.

Forventninger til tjenestemottaker

 • Overholder husleiekontrakt.
 • Tjenestemottaker står selv for møblering.
 • Overholder avtaler med personalet, og gir beskjed hvis en reiser bort.
 • Utfører oppgaver en selv er i stand til å utføre.
 • Er villig til å gjøre seg nytte av hjelpemidler som kan lette hverdagen for både deg og de ansatte.
 • Medvirker til at personalet har et røykfritt arbeidsmiljø.

Søknad

Det bør foreligge en skriftlig og underskrevet søknad fra bruker med nødvendige helse-opplysninger. De må vedlegges en fullmakt dersom det er en annen som søker for deg.
Kontakt Tildelingsenheten for å få søknadsskjema og mer utfyllende informasjon om tjenestetilbudet. Om nødvendig kan Tildelingsenheten også bistå med å formulere en skriftlig søknad.

Pris

Husleie betales etter vedtatte satser. I tillegg kommer utgifter til strøm, forsikring av eget innbo, mat og egenbetalinger for andre tjenester som tildeles.  Det kan søkes om bostøtte fra Husbanken.

Regelverk

Det er vedtatt lokal "Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, Vestvågøy kommune, Nordland" som regulerer tildeling av bolig i Leknes Bo- og servicesenter.

Boligtilbudet er ikke en lovpålagt tjeneste. Husleieloven regulerer selve leieforholdet av omsorgsboligen. Tildelingen av boligen er et enekeltvedtak med de rettigheter og plikter som følger forvaltningsloven .Tjenestene som ytes i boligen er regulert i lov om helse- og omsorgstjenester, jf. § 3-2 annet ledd, punkt 6 bokstav a-b. Disse tjenestene tildeles i egne enkeltvedtak.

Saksbehandling

Så snart Tildelingsenheten har mottatt din søknad, vil du bli kontaktet. De innhenter opplysninger om deg ved å ringe deg, eller avtaler med deg om å komme på hjemmebesøk. Det foretas individuell kartlegging og vurdering i forhold til behov for hjelp. Kommunen plikter å behandle saken så raskt som mulig, hvis søknaden ikke kan behandles innen fire uker får du skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysning om når du kan forvente at det blir fattet et vedtak.

Vedtak

Tildelingsenheten fatter vedtaket på de tjenester du vil motta etter at saken er utredet og nødvendig informasjon innhentet. I vedtaket beskrives det hva slags tjeneste du er tildelt og hvor mye hjelp du kan forvente å motta. Dersom det skal betales for tjenesten vil dette bli opplyst om i vedtaket. Dersom det vurderes at du ikke har behov for hjelp, vil du motta et vedtak om avslag.

Klagemulighet

Dersom du mener du ikke får nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du klage over dette til kommunen. Dersom rådmannen opprettholder vedtaket, oversendes saken til Fylkesmannen i Nordland til endelig avgjørelse. Du kan klage på vedtaket innen en frist på fire uker.

Kontakt

Leknes Vest/Bo og Service Hjemmetjenesten
Gro Berglund
Enhetsleder
E-post
Frid Johansen
Avdelingsleder
E-post
Liv Bodil Bendiksen
Avdelingsleder
E-post
Stine Pettersen
Avdelingsleder
E-post
Sissel June Tollåli
Koordinator ved dagsenteret
E-post