Forskningsprosjekt - Ressursfordeling i helse- og omsorgssektoren

Helse- og omsorg er den største sektoren i Vestvågøy kommune, og står for 37% av utgiftene, og har 47% av årsverkene. I landet som helhet forvalter den kommunale helse- og omsorgs-sektoren vel 150 mrd. kroner, og er like stor som sykehus-sektoren. 

De kommende årene står sektoren overfor store utfordringer knyttet til flere eldre, og rekruttering av kvalifisert personell. Kommunen satser derfor på kompetanse rundt gode styringsmodeller, som kan bidra til en bærekraftig tjeneste. 

Kvalifiseringsprosjekt

Kommunen sendte i juni 2020 søknad (PDF, 666 kB) til Regionalt forskningsfond Nordland om kvalifiseringsstøtte. I september 2020 fikk vi tilsagn (PDF, 286 kB) om kr 350.000,- til dette. 

Prosjektet Finansieringsmodeller i kommunehelsetjenesten hadde som mål å utvikle ressursfordelings-modeller for kommunene som bidrar til å styre helse- og omsorgstjenesten i bærekraftig retning.

Prosjektet startet med å kartlegge og knytte kontakter til forsknings- og fagmiljø i landsdelen, og i landet for øvrig, som har jobbet med ressursfordeling i helse- og omsorgstjenesten. Det er lite systematisert kunnskap på området, men mange som er positive til å bidra.

En fortsatte så med å kartlegge kunnskap og erfaringer i kommunene. Dette skjedde gjennom telefon-intervjuer, en elektronisk spørreundersøkelse, og på et webinar. Det var meget god deltakelse fra kommunene, og mye erfaringsbasert kunnskap kom fram.

Som en del av prosjektet ble det også søkt om midler til et doktorgradsarbeid, som skal arbeide videre med problemstillingen.

Viktige dokumenter: 

  • Lysark fra webinar 17. juni 2021 (kommer)
  • Populærvitenskapelig sammendrag (kommer)
  • Prosjektrapport (kommer)

Doktorgradsprosjekt

I mars 2020 sendte kommunen så søknad til Norges forskningsråd om midler til et offentlig-sektor-phd-prosjekt, og en fikk samme måned tilsagn om 1,84 mill kroner til prosjektet Ressursfordeling i helse- og omsorgssektoren. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Handelshøyskolen ved Nord Universitet, og phd-kandidat er Villy Angelsen. 

Prosjektet vil kartlegge hvordan den interne ressursfordelingen skjer i helse- og omsorgstjenesten i norske kommuner. En vil også studere om det finnes noen sammenheng mellom modeller og prosesser for ressursfordeling, og kostnadseffektivitet og kvalitet på tjenestene.

I prosjektet vil en forsøke å utvikle en ny styringsmodell for helse- og omsorgstjenesten i mellomstore norske kommuner. Her må en avveie behovene hos brukerne opp mot de økonomiske og faglige rammene tjenesten har. En må avveie myndiggjøring av brukere og ansatte opp mot behov for styring, samt avveie krav om helhetlige og sammenhengende tjenester opp mot at tjenestene må ytes fra ulike organisatoriske enheter.

Denne modellen vil bli implementert i Vestvågøy kommune. En vil studere hvilke effekter styringsmodellen har på kvalitet på tjenesten til brukerne, på kostnadseffektivitet, og hvordan den påvirker de ansatte og organisasjonen.

Viktige dokumenter : 

  • (her vil det løpende publiseres dokumenter) 

Nord Universitet hadde en presentasjon av prosjektet på sine nettsider sommeren 2021.