Viktig melding

Vedtekter for SFO

Vedtekter for skolefritidsordningen i Vestvågøy kommune

Det er et krav i Opplæringsloven § 13-7 at alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1.-4. trinn, og for barn med særskilte behov for 1.-7. trinn. Skolefritidsordningen skal ha egne vedtekter. Vedtektene skal gi foreldrene informasjon om og mulighet til å vurdere innhold og kvalitet i forhold til pris jamfør merknader til bestemmelser i Ot.prp.nr 60.

I kommunestyret den 10.05.2022 ble vedtektene vedtatt med gyldighet fra 1. august 2022.

§ 1. Formål

Opplæringslovens § 13-7 viser til at barna skal gis omsorg og tilsyn. Videre skal det legges til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Arealene inne og ute må være tilpasset den aktiviteten som drives. Barna har samme rett til et godt miljø på SFO som i skolen. Opplæringslovens § 9a - 1 sier at: «Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.» Det skal arbeides systematisk for å fremme helse, miljøe og sikkerhet for elevene. I tillegg til opplæringsloven, gjelder også forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for skolefritidsordningen. Ny rammeplan gjeldende fra august 2021 er en forskrift og styrende for innholdet i skolefritidsordningen. Vestvågøy kommune vil i tråd med rammeplanen legge til rette for at «SFO har muligheter til å planlegge og evaluere virksomheten, drive kompetanseheving og reflektere over innhold og arbeidsmåter».

§ 2. Eierforhold

Skolefritidsordningene eies og drives av Vestvågøy kommune etter de retningslinjer som er vedtatt av Kommunestyret og § 13.7 i Opplæringslova med forskrifter. Skolefritidsordningene er lokalisert til kommunens barneskoler.

§ 3 Opptaksmyndighet

Vestvågøy kommune er opptaksmyndighet. De som ønsker plass søker på kommunens hjemmeside SFO - Skolefritidsordningen - Vestvågøy kommune (vestvagoy.kommune.no). Rektor er delegert myndighet til å innvilge/avslå søknad. Svar på søknad skal skje senest etter 14 dager. Søknader behandles som et enkeltvedtak med blant annet hva det fattes vedtak om, vedtakets varighet, klageadgang, klagefrist, klageinstans mv.

§ 4 Opptakskriterium

Elever i 1. – 4. klassetrinn og elever i 1. – 7. klassetrinn med særskilte behov skal ha et tilbud om skolefritidsordning. Er det ikke plass til alle som søker, skal de minste elevene og elever med særskilte behov prioriteres.

§ 4.1 Opptaksperiode

Hovedopptaket har søknadsfrist 1. april. Det kan søkes om plass gjennom hele året. Barn som har fått plass i SFO, beholder denne til og med 4. trinn om den ikke sies opp før.

§ 4.2 Oppsigelse

Oppsigelse av plassen må skje skriftlig via kommunens hjemmeside. Oppsigelsestiden er 1 måned fra den datoen plassen sies opp. Det kreves betaling ut juni måned for oppsigelser etter 1. april.

§ 4.3 Endring av plass

Endring av plass skjer via kommunes hjemmeside, og kan skje en gang pr. skoleår. Plassen endres 1 mnd etter innmeldt ønske.

§ 5 Valg av type SFO plass

Tilbud i skolens åpningstid:

  • Hel plass i 10 måneder gir plass i 25 timer fordelt utover en uke.
  • Halv plass 10 måneder gir 12 timer fordelt utover en uke.

Tilbud også i skolens ferier (høstferie, vinterferie, siste uke i juni og ukene før skolestart i august):

  • Hel plass 11 måneder gir plass i 25 timer fordelt utover en uke i skolens åpningstid. I feriene har de tilbud alle dagene.
  • Halv plass 11 måneder gir 12 timer fordelt utover en uke i skolens åpningstid. I feriene har de tilbud halve uka eller halve dager.

Elever som har SFO plass kan kjøpe ekstra timer ved behov. Behov må avtales med SFO – leder i god tid før timene skal benyttes (minimum 3 dager før).

Fleksibel timebruk

Hovedregel er at timer ikke kan samles opp for senere bruk for å gi forutsigbarhet knyttet til bemanning av SFO. Unntak kan gjøres om regningen av benyttede timer for elever med halv plass foretas pr. måned. Dette for å tilrettelegge for foreldre som jobber turnus, og har ulike behov fra uke til uke. Forutsatt at det ikke skapes bemanningsmessige konsekvenser.»

§ 5.1 Foreldrebetaling

Betalingssatsene fastsettes årlig av kommunestyret. Betaling for mat kommer i tillegg. Det betales også om barna ikke møter alle dagene. Juli er betalingsfri måned. Betalingen for de som har 10. måneders plass fordeles på 11. måneder. Betalingskrav sendes ut månedlig fra Vestvågøy kommune. Betalingssatsene oppdateres på hjemmesiden årlig.

§ 5.2 Manglende betaling og manglende henting til rett tid

Dersom fastsatt foreldrebetaling ikke finner sted til rett tid, kan SFO-plassen bli sagt opp med 2 måneders skriftlig varsel. Dersom foresatte ikke henter barna til rett tid påløper det et ekstra gebyr. Se hjemmeside.

§ 5.3 Kjøpe enkeltdager for barn som ikke har SFO plass

Dersom spesielle situasjoner skulle oppstå kan det gis mulighet for å kjøpe enkeltdager også for barn som ikke til daglig går på SFO. Dette forutsetter at det ikke utløser behov for å leie inn ekstra personell. Det tas kontakt med SFO – leder. Kostnad ut fra fastsatt timesats.

§ 5.4 Søskenmoderasjon

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nummer 2, og 50 % reduksjon fra barn nummer 3. § 5.5 Kostpenger Kostpenger settes av den enkelte SFO ut fra type mat som serveres.

§ 6. Leke og oppholdsareal

Se den enkelte SFO sin hjemmeside.

§ 7. Åpningstider og tilbud i ferier

SFO følger skoleruta, og er åpen når skolen er åpen. Juli er feriemåned. Vestvågøy kommune tilbyr i tillegg og har åpen SFO (for de med 11 mnds plass) ved Leknes SFO fra 1. august og frem til skolestart (unntatt 3 planleggingsdager før skolestart), i høstferie, vinterferie og fra skoleslutt og ut juni måned.

§ 7.1 Daglig åpningstid

På Svarholt har de åpent fra 0645 til 1630. De øvrige skolene har åpent fra 0700 - 1630.

§ 7.2 Plandager

Det skal settes av inntil 5 planleggingsdager i året. Foresatte informeres om dette i god tid.

§ 8 Ledelse

Rektor er administrativ og faglig leder av SFO.

§ 9 Bemanning

Bemanningen i barnegruppene skal være i forhold til antall barn som er til stede, barnas alder, og i tillegg eventuelle behov for særskilt oppfølging av enkeltbarn eller grupper. Det skal som hovedregel ikke være mer enn 11 barn pr. voksen, men alltid være to voksne tilgjengelig. Med tilgjengelig menes at person nummer to skal være på skolens område og det skal være kjent for barn og den andre voksne hvor denne er.

§ 10 Taushetsplikt

Personalet på SFO og medlemmer av utvalg har taushetsplikt etter de retningslinjer som gjelder i Forvaltningslovens § 13.

§ 11 Politiattest

Den som skal tilsettes i SFO, må legge fram politiattest etter Opplæringsloven§ 10 - 9.

§ 12 Forsikring

Barn i SFO er forsikret på samme måte som barn i grunnskolen.

§ 13 Skyss

Det gis ikke rett til skyss før og etter SFO, siden dette er et frivillig tilbud.

§ 14 Oppdatering

Vedtektene oppdateres slik at de er i samsvar med lover, forskrifter, sentrale bestemmelser og kommunale vedtak. Revidering av vedtektene som følge av lov- og forskriftsendringer, prisendringer og kommunale og sentrale vedtak foretas administrativt og gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside.