SFO - Skolefritidsordningen

Hva tilbyr vi?

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn på 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov på 1. til 7. trinn.

Skolefritidsordningen skal være et trygt sted for barna å være utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Den enkelte skole vil kunne gi nærmere informasjon om skolefritidsordningen hos seg.

Åpningstider

Mandag – fredag 07:00-16:30, Stamsund SFO åpner 06:45

SFO følger skoleruta.

SFO tilbud i feriene

Leknes SFO gir tilbud til alle kommunens elever som har 11 mnd hel eller halv plass:

 • Etter skoleslutt i juni og frem til og med 30. juni
 • Før skolestart i august fra 1. august frem til og med 12. august
 • På planleggingsdagene 15, 16 og 17 aug. er SFO stengt. Skolestart 18. august.
 • Høstferie
 • Vinterferie
 • Eget påmeldingsbrev sendes ut angående dette.
 • Påmelding til Inger.Cecilie.Berntzen@vestvagoy.kommune.no.

Hvem kan benytte tilbudet?

SFO er tilbud for barn i 1.-4. trinn. Plassen beholdes ut 4. trinn, eller til den sies opp. Plassen avsluttes automatisk etter 4. trinn.
Elever på 5.-7. trinn med særlig behov kan få plass på SFO. Det må da leveres inn en egen søknad innen 1. mai hvert år.

Slik søker, endrer eller sier du opp plassen

Søknadsfrist og oppsigelse

Søknadsfrist er 1. april.

Oppsigelse av plassen må skje skriftlig via kommunens hjemmeside.  Se vedtekter for øvrig informasjon.

Spesielle ordninger 

 • Elever på 5.-7. trinn med særskilte behov har rett til gratis SFO. Søknad sendes Vestvågøy kommune, pedagogisk stab. Forskrift til opplæringslova § 1B-3: Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning for barn med særskilde behov på 1.–7. årstrinn, jf. opplæringslova § 13-7 første ledd. Tilbodet på 5.–7. årstrinn skal vere gratis. Kommunen kan likevel krevje betaling for kost.
 • Inntektsgradert foreldrebetaling. Dersom familiens samlede inntekt (inklusiv ektefelle/samboer), er lavere enn ca. 480 000,- kan dere søke om inntektsgradert foreldrebetaling. Beløpet kan variere noe ut fra plasstype. Betaling skal ikke overstige 6 % av husstandens samlede inntekt.

  Dersom du søker på et av momentene over her skal du også søke på ett av alternativene under her.

Hva koster det?

 1. Hel plass 10 måneder (når det er skole) koster kr 2570 - pr mnd. og gir plass i 25 timer fordelt utover en uke. Betalingen fordeles på 11. måneder.
 2. Halv plass 10 måneder (når det er skole) koster kr 1507,- pr mnd. og gir 12 timer fordelt utover en uke. Betalingen fordeles på 11. måneder.
 3. Hel plass 11 måneder (koster kr 2912 og gir tilbud 25 timer fordelt utover en uke pluss tilbud alle dager i høstferien, vinterferien, siste uke i juni og ukene før skolestart i august.
 4. Halv plass 11 måneder koster kr 1650,- pr måned og gir 12 timer fordelt utover en uke pluss tilbud halve uka eller halve dager i høstferien, vinterferien, siste uke i juni og ukene før skolestart i august.
 5. Dersom du har hel plass 11. mnd kan du også få full dekning alle dagene i de 6 ferieukene (ikke bare 25 t). Prisen er da 3120,- pr. mnd
 6. Elever som har SFO plass kan kjøpe ekstra timer ved behov. Behov må avtales med SFO – leder i god tid før timene skal benyttes (3 dager før). Timesatsen er kr 70,- pr time.
 7. Kostpenger kommer i tillegg til betaling for opphold og fastsettes av det enkelte SFO.
 8. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nummer 2, og 50 % fra barn nummer 3.

Fleksibel timebruk. For å tilrettelegge for familienes behov for tilsyn er SFO fleksibel på oppholdstidene for halvplassene, slik at en etter avtale med den enkelte SFO, kan velge å fordele timene ulikt fra uke til uke innenfor en måned (gjennomsnittlig 12 timer per uke). Dette forutsatt at det ikke skapes bemanningsmessige konsekvenser jamfør § 5 i vedtektene.

Kontakt

Tor Arntzen
Rådgiver skole
E-post
Telefon 76 05 60 93
Mobil 913 21 711