SFO - Skolefritidsordningen

Hva tilbyr vi?

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn på 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov på 1. til 7. trinn.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole og barnehage. Den skal være et trygt sted for barna å være utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Den enkelte skole vil kunne gi nærmere informasjon om skolefritidsordningen hos seg.

Åpningstider og ferier

Mandag – fredag 07:00-16:30, Stamsund SFO åpner 06:45

SFO følger skoleruta (PDF, 625 kB).
 

 • Leknes SFO er åpent en uke etter skoleslutt, uke 25 (21. – 25. juni).
 • Leknes SFO åpner igjen 2. august.
 • Det gis tilbud for alle kommunens SFO – elever på Leknes SFO uke 31 (2.-6. august) og 32 (9.-13. august)
 • De første tre dagene i uke 33, 16. – 18. aug er SFO stengt grunnet planleggingsdager.
 • Skolestart for høsten er torsdag 19. august.
 • Leknes SFO har åpent for alle kommunens elever i høst og vinterferie.

 

SFO tilbud sommer 2020 med påmelding

I slutten av juni og begynnelsen av august vil Leknes SFO gi et tilbud til alle kommunens SFO – elever.

Dette gjelder elever som har 11 mnd hel eller halv plass, og 1. klassinger høsten 2020.

 • Siste skoledag denne våren er 19. juni.
 • Leknes SFO er åpent en uke etter skoleslutt, uke 26 (22. – 26. juni).
 • Skolestart for høsten er 17. august.
 • Leknes SFO åpner igjen 3. august.
 • Det gis tilbud for alle kommunens SFO – elever på Leknes SFO uke 32 (3.-7. august).
 • I uke 33 (10.-og 11.aug) gis det tilbud ved den enkelte skoles SFO, særlig med tanke på tilvenning for nye 1. klassinger. Resten av uken 12, 13 og 14. august har skolene planleggingsdager.
 • Leknes SFO har åpent for alle kommunens elever i høst og vinterferie.
 • Påmelding til Inger.Cecilie.Berntzen@vestvagoy.kommune.no.

Hvem kan benytte tilbudet?

SFO er tilbud for barn i 1.-4. klasse. Plassen beholdes ut 4. klasse, eller til den sies opp. 
Elever i 5.-7. klasse med særlig behov kan får pass på SFO. Det må da leveres inn en egen søknad innen 1. mai hvert år.

Slik søker, endrer eller sier du opp plassen

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er 1. april. Oppsigelsestiden er 1 måned med virkning fra den 1. eller den 16. i påfølgende måned, alt etter når oppsigelsen er mottatt. Ved oppsigelse etter 1. april betales det for SFO ut juni måned.

Hva koster det?

 1. Elever på 5.-7. trinn med særskilte behov har rett til gratis SFO. Søknad sendes Vestvågøy kommune, pedagogisk stab. Forskrift til opplæringslova § 1B-3: Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning for barn med særskilde behov på 1.–7. årstrinn, jf. opplæringslova § 13-7 første ledd. Tilbodet på 5.–7. årstrinn skal vere gratis. Kommunen kan likevel krevje betaling for kost.
 2. Inntektsgradert foreldrebetaling. Dersom familiens samlede inntekt (inklusiv ektefelle/samboer), er lavere enn 482 533,- (2020) kan dere søke om inntektsgradert foreldrebetaling

  Ordinær SFO plass har ulike alternativer å velge mellom (selv om du søker på A eller B over her skal du også søke om ordinær plass):
   
 3. Hel plass 10 måneder (når det er skole) koster kr 2370 - pr mnd. og gir plass i 25 timer fordelt utover en uke. Betalingen fordeles på 11. måneder.
 4. Halv plass 10 måneder (når det er skole) koster kr 1390,- pr mnd. og gir 12 timer fordelt utover en uke. Betalingen fordeles på 11. måneder.
 5. Hel plass 11 måneder (inkl.høstferie, vinterferie) koster kr 2632 og gir tilbud 25 timer fordelt utover en uke.
 6. Halv plass 11 måneder (inkl.høstferie og vinterferie) koster kr 1522,- pr måned og gir 12 timer fordelt utover en uke
 7. Det gis 30 % søskenmoderasjon fra barn nummer 2.

For å tilrettelegge for familienes behov for tilsyn er SFO fleksibel på oppholdstidene for halvplassene, slik at en etter avtale med den enkelte SFO, kan velge å fordele timene ulikt fra uke til uke innenfor en måned (gjennomsnittlig 12 timer per uke). Dette forutsatt at det ikke skapes bemanningsmessige konsekvenser jamfør §5 i vedtektene.

Ekstra muligheter i feriene:

 • Tilbud i ferieukene i juni (1 uke) og august (ca 3 uker) koster 2878,-
 • Elever på hel plass 11 måneder har tilbud ca. 3 og en halv dag (25t) i ferieukene. Dersom de ønsker det kan de få 100 % oppdekning (tilbud 5 dager i disse ferieukene), mot en ekstra kostnad på kr 2800,- for alle 6 ferieukene.
 • Elever som har SFO plass kan kjøpe ekstra timer ved behov. Behov må avtales med SFO – leder i god tid før timene skal benyttes (3 dager før). Timesatsen er kr 62,- pr time.
 • Kostpenger kommer i tillegg til betaling for opphold og fastsettes av det enkelte SFO.

Kontakt

Tor Arntzen
Rådgiver skole
E-post
Telefon 76 05 60 93
Mobil 913 21 711