Viktig melding

Kurs for skoler og barnehager

Familieenheten har utarbeidet en kurskatalog for skoleåret 2018-2019, som skoler og barnehager kan bestille kurs etter behov fra. Den er tenkt som en hjelp til kompetanseheving og utvikling for skoler og barnehager. 

Kursholderne er ansatt i familieenheten og vil kunne holde kursene i personalmøter, teammøter, foreldremøter etc. på den enkelte skole eller barnehage. Ved at flere kolleger på en arbeidsplass får samme kunnskap kan man i større grad sikre at ny kunnskap blir tatt aktivt i bruk. Når kursene skjer tett på den pedagogiske hverdagen vil kompetansehevingen ha større overføringsverdi til praksis.

Vi har tro på at disse kursene vil utgjøre en forskjell for barn og unge som vi jobber med. Vi håper skoler og barnehager som har behov for kompetanseheving vil gjøre seg nytte av kurskatalogen og at tilbudet kan bidra til å styrke kvaliteten i skoler og barnehager. Kurstilbudet vil bli evaluert ved slutten av skoleåret slik at vi kan videreutvikle tilbudet ut fra behov og respons.