Viktig melding

Opptak og frister

Hovedopptak og supplerende opptak

Ved hovedopptaket skal alle rettighetsbarn som det er søkt barnehageplass til innenfor fristen tilbys barnehageplass. Opptaket er felles for alle barnehager i kommunen.  Supplerende opptak gjennom året skjer ved den enkelte barnehage dersom de får ledige plasser.

Barnehageplassene som blir ledige i løpet av året blir fortløpende tilbudt søkere til aktuelle barnehager, i supplerende opptak. Det gjelder også plasser med oppstart i august som er ledige etter at barn i hovedopptaket har fått tilbud.

Lovfestet rett til plass gjelder kun ved hovedopptak, ikke ved supplerende opptak. 

Frist for å søke plass til hovedopptaket er 1. april

Slik søker du barnehageplass
 

Lovfestet rett til plass i hovedopptaket

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
 

Du har lovfestet rett til plass i hovedopptaket hvis:

  • Barnet ikke har barnehageplass
  • Barnet har fylt ett år innen 31. oktober
  • Du har søkt barnehageplass innen fristen 1. april

Hvis det ikke er plass i noen av barnehagene du har søkt, får du tilbud om plass i en annen barnehage, forutsett at du i søknaden har samtykket til dette.

Retten til barnehageplass innfris når du mottar tilbud om plass i en barnehage.

Søker du om å bytte barnehage er du også med i hovedopptaket, og vil få tilbud hvis det er ledig plass og barnehagen har kapasitet. Dette avhenger av sammensetning av barnegrupper i hver enkelt barnehage, samt barnehagens vedtektsfestede opptakskriterier.

Private barnehager har egne opptakskriterier som bestemmer hvem som får tilbud om ledige plasser i hovedopptaket. Opptakskriteriene finner du i den enkelte barnehages vedtekter.
 

Prioriterte plasser

Barn med nedsatt funksjonsevne blir prioritet ved opptak til barnehage. Det gjør også barn anbefalt plass fra barnevernet og fremmedspråklige barn. For å få prioritert barnehageplass må det foreligge en uttalelse fra lege, helsesøster, PPT eller andre instanser.

Les mer om barn med spesielle behov
 

Slik foregår opptaket

  • Opptakskriterier og antall ledige plasser avgjør hvem som kan få plass i ønsket barnehage. Vi sender ut tilbud om plass i første opptaksrunde for hovedopptaket 1-2 uker etter søknadsfrist.
  • I Vestvågøy kommune vil det stort sett være plasser nok til at du får tilbud om plass i første opptaksrunde, selv om lovfestet rett til plass ikke garanterer det. 
  • Etter første opptaksrunde blir åpner det seg nye plassen fordi noen takker nei til tilbud, bytter barnehage, eller sier opp plassen sin. ​Disse plassene tilbys søkere i neste opptaksrunde. Søkere som får tilbud i senere opptaksrunder kan derfor få tilbud om plass i første ønsket barnehage.
  • Alle søkere med rett til plass, og som ikke har plass fra før, vil få tilbud om plass i hovedopptaket. Retten til plass gjelder fra august, tilbud kan om nødvendig bli sendt helt fram til august.
  • Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått et tilbud. De resterende plassene blir fordelt til søkere i løpende opptak. 
     

Når får du svar?

Vi kan ikke si hvor lang tid det vil ta før du får tilbud om plass. Ventetiden er avhengig av når plasser blir ledige i riktig aldersgruppe.

Kontakt

Ingunn Abrahamsen
Rådgiver barnehage
E-post
Telefon 76 05 60 92
Mobil 97 14 21 37