Vestvågøy kommune og utvikling av reiselivsnæringen

Vestvågøy kommune har i den senere tid fått kritikk for ikke å være aktiv nok i forhold til utviklingen av reiselivsnæringen i kommunen vår. Vi er enige i at det er på høy tid at planverket oppdateres, men ønsker å nyansere bildet og fortelle litt om hva vi faktisk gjør.

Masterplan Reiseliv. Dette arbeidet ble iverksatt som følge av et ønske om å koordinere og styre satsingen i reiselivsnæringen i hele regionen. Ved å legge et regionalt perspektiv til grunn har en også styrket Lofoten som merkevare, og ikke sett kommunegrensene som formelle hinder for samarbeid, koordinering og markedsføring.

Arbeidet med Masterplan reiseliv er tuftet på generell utviklingsmetodikk og selve Masterplanen (fase 2) ble ferdigstilt i 2006. Senere har man trinnvis utviklet planen og «fullføring» da Fase 3: «Fra ord til handling» ble presentert i Lofotrådet 16. desember 2016.

Strategi/Tiltak som er beskrevet gjøres gjeldende for aktørene i reiselivet og for kommunene, med sikte på å forsterke verdiskaping og sysselsetting, hvor en beregner evaluering/justering etter hvert når behov melder seg.

Turistinformasjon. Kommunen drifter turistinformasjonen som i år har fått en sentral plass på Meieriet kultursenter.

Næringsstøtte. Kommunen har støttet mange søknader fra reiselivsnæringen i år, samt at vi har gitt støtte til tre unge som etablerer seg innen fiskerinæringen med egen fiskebåt. I tillegg til flere andre gode prosjekter.

Lofoten friluftsråd. Kommunen har deltatt i opprettingen av rådet og bidrar økonomisk med ni kroner per innbygger.

Stedsutvikling. Kommunen har bla gitt tilskudd til Destinasjon Ballstad og base stmsnd.

Destinasjon Lofoten. I 2017 er det budsjettert med kr. 450.000 fra kommunen i støtte til selskapet for å markedsføre Lofoten som reisemål.

Besøksforvaltning. Nordland fylkeskommune har i arbeid prosjekt «Besøksforvaltning» og vil etter hvert orientere/gi melding om tiltaket. Fylkeskommunen beregner å ansette en person i Lofoten, med ansvar for oppfølging av tiltaket/prosjektet. Dette tiltaket vil være til stor hjelp for både den enkelte kommune og for regionen som helhet – og gi grunnlag for at turistene kanskje får en bedre opplevelse.

Veiopprusting. Det er nylig bevilget én million kroner ekstra til opprusting av kommunale veier og trolig vil dette beløpet bli høyere.

Lofotr vikingmuseum. Vi syns også det er verdt å nevne at vi investerte 45 millioner kroner i Vikingmuseet på Borg da det ble bygd opp, og det er senere investert nærmere 40 millioner i videreutvikling.

Leknes havn. Kommunen har bygd ut og drifter Leknes havn som tar imot cruiseskip. En stor andel av besøkende på Lofotr vikingmuseum kommer fra Hurtigruten og cruiseturismen. Kommunen har ansatt ny medarbeider på havn, noe som gjør at vi i større grad kan jobbe med strategisk utvikling og markedsføring.

Forum for naturbaserte opplevelser. Kommunen har deltatt i forum for naturbaserte opplevelser i regi av Lofoten Friluftsråd. Destination Lofoten, Lofoten Friluftsråd, Lofoten Turlag, nøkkelpersoner fra kommunene, og andre representanter fra landbruksnæringen, reiselivsnæringen og friluftsentusiaster deltok i dette forumet.  «Lofotvettreglene» er resultat av gruppens arbeid.

Profil og- og merkevare Lofoten. Lofotrådet har gjennomført et forprosjekt knyttet til Profil- og merkevare Lofoten (jfr. «Snøhetta-prosjektet»). Arbeidet med etablering av et hovedprosjekt er igangsatt og finansiering er kommet i orden (3 mill.kr.). Lofotrådet har overført eierskapet til Destinasjon Lofoten, med krav om at merkenavnet skal være eid av befolkningen i Lofoten.

Toaletter. Vestvågøy kommune betaler et årlig beløp til aktører som skal merke, og stille toalettfasiliteter til disposisjon. Dette gjelder Sand Nærkjøp Vestresand, Spar Borg Bøstad, Arctic Surf Unstad, Vestvågøy Servicestasjon (Esso) Leknes. Utakleiv grendelag skal få tilsvarende tilskudd til toalettet de drifter.

Haukland. Her er det toalett som drives av kommunen.

I Stamsund har kommunen etablert et serviceanlegg som inneholder toalett, dusj og vaskemaskin. Anlegget er i tilknytning til Skjærbrygga som har påtatt seg ansvaret for anlegget. Anlegget benyttes av fiskere om vinteren og av turister og besøkende i gjestehavna om sommeren.

Unstad. Her er det bestemt at det skal settes opp midlertidig toalett.

Avfallshåndtering. Vestvågøy kommune kjøper tjenester fra Lofothallen AS i forhold til søppelhåndtering i Leknes sentrum. Det er satt ut en rekke avfallsstativ på populære utfartsmål i kommunen, som tømmes i tråd med renovasjonsavtale med Asvo på Leitebakken.

Rusken-aksjonen.  Kommunen er initiativtaker til den årlige søppeldugnaden, og betaler for avfallet slik at det kan leveres gratis inn på Leknes Miljøstasjon eller avdeling Haugen.

Så til selvransakelsen: Planverket for næringslivet er utdatert og for dårlig. Vi jobber nå for fullt med oppdatering av næringsplanen. Her er det helt sentralt at næringslivet, inkludert reiselivsnæringen, er engasjerte og forteller oss hvordan dere vil ha det, så skal vi gjøre det vi kan for å imøtekomme ønskene.  Kommunens rolle er ikke å drive reiselivsutvikling, men vi ser at vi har et klart forbedringspotensial når det kommer til tilrettelegging og veiledning.

Til slutt: Ingen i Lofoten har trolig sett for seg den økningen i turiststrømmen som vi har opplevd de seneste årene. Det er ikke mulig for en enkeltkommune å håndtere dette alene. Vi må håndtere dette sammen med nabokommunene, fylkeskommunen, Fylkesmannen, Staten, Destinasjon Lofoten, Lofoten friluftsråd og bransjen selv. Vi gleder oss over at vi har en rekke flotte reiselivsaktører i kommunen vår som stadig utvikler seg og som jobber hardt for å gjøre Vestvågøy til en enda mer attraktiv kommune å besøke. Vestvågøy kommune skal jobbe godt fremover for å endre inntrykket fra «fraværende» til å bli en «aktiv og viktig» medspiller for fremtiden.

Leknes, 30.06.17

Kjell Idar Berg, rådmann

Karl Erik Nystad, konstituert leder Næring, plan og utvikling

Fredrik Johannessen, miljøfaglig ansvarlig