Varsel om oppstart av planarbeid

Hellesjyen småbåtanlegg

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med
detaljreguleringsplan for gnr/bnr 51/57, 122, 123 og 7, Hellesjyven småbåtanlegg i Stamsund, Vestvågøy kommune.

Arealet er på ca 13 daa, derav ca 8 daa i sjø. Hensikten med planen er tilrettelegging for småbåtanlegg med molo, flytebrygge og båtutsett nedenfor eksisterende bolighus på eiendommen gnr/bnr 51/122. Anlegget skal være til offentlig bruk og det skal tilrettelegges for atkomst fra Hellesjyveien. Naturområdet langs sjøen skal ivaretas, og det skal tilrettelegges for offentlig tursti langs sjøen og båtanlegget. Formål i planen vil være småbåtanlegg, friluftsformålog adkomst. Endelig planavgrensing vil bli fastsatt under reguleringsarbeidet.
 

Planavgrensning

Deler av området er avsatt til LNF i gjeldende kommunedelplan for Stamsund, vedtatt
4.05.2016. Det er i samråd med kommunen vurdert at det ikke er krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. Konsekvenser i forhold til strandsonen vil bli vurdert i planarbeidet.
Planforslaget utarbeides av Asplan Viak AS på vegne av grunneier Rolf Arne Frantzen. 

Skriftlige innspill rettes til:
Asplan Viak AS
Rådhusgt. 3
9008 Tromsø

Eller på e-post hanne.skeltved@asplanviak.no

Frist for innspill: 30. desember 2016.