Viktig melding

Skjerpede karantene-bestemmelser lørdag 14.03.20

Skjerpede karantene-bestemmelser for reisende til Lofoten og Vesterålen.

Vedtak:
For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og
omsorgstjenester gjør kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen med unntak av Værøy lørdag 14.03.20 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:


1) alle som ankommer regionen etter reiser i områdene angitt i punkt 3 i Norge ilegges
hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.


2) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder
myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon.


3) Vedtaket gjelder per 14.03.20 følgende området: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken,Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.


Transittopphold på flyhavn i disse områdene regnes ikke som opphold i området.
Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra og med10.mars.
Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav,men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter ogsåpersonell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.
Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen sålangt det lar seg gjøre holde avstand til andre.


Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.
Ledelse av virksomheter som er listet etter DSB sine definisjon av samfunnskritiske
funksjoner (se lenke) gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengtnødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Vedtaket harvirkning fra 14.03.2020 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.
Rettslig grunnlag Smittevernloven § 4-1 femte ledd gir kommuneoverlegen, i kommunestyrets sted, hjemmel til å sette i verk ulike tiltak i hastesaker, når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i befolkningen. Aktuelle tiltak fremgår avbestemmelsens første ledd bokstavene a til e.


Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det fremgår: "Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfagligbegrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter enhelhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivilligmedvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.
Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et
uforholdsmessig inngrep."


Vi viser også til Helse og omsorgsdepartemenetet vedtak av 13-03-20 om Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden.
Begrunnelse
Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon.


Helsedirektoratet vedtok 12.03.20 omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.
Her heter det blant annet:
“Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.
Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.”


Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Folkehelseinstituttet har uttalt at
epidemien nå har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet.


I regionen omfattet av dette vedtaket er smittepresset fortsatt lavt, og alle kjente smittetilfeller kan spores. Kommuneoverlegene ser det som avgjørende å redusere smittepresset fra utenfor regionen. Regionen er preget av små lokalsamfunn og lange avstander, og kritiske samfunnsfunksjoner vil være ekstra utsatt her ved en omfattende epidemi. Kommunene generelt og helse og omsorgstjenesten spesielt har begrenset kapasitet og flere steder er ambulansefly eneste mulighet for transport til sykehus.


Kommuneoverlegene anser dette vedtaket som en naturlig følge av Folkehelseinstituttets anbefalinger, og Helsedirektoratets nasjonale vedtak.
I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke spredning av covid-19 og det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt. Tiltaket anses nødvendige både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.


Forbudet gjelder for hele de inkluderte kommunene med mindre annet særskilt blir bestemt.
Kommuneoverlegene vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittvernskapasitet i kommuner og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering.
Etter kommuneoverlegenes vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe for de tiltaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen.