Viktig melding

Pressemelding om helsehjelp i Vestvågøy kommune onsdag 15. april 2020

-Vi er nå kommet i fase 2 i pandemien i Vestvågøy. Dette er en forventet utvikling, samtidig som vi er glade for at vi har klart å utsette smitteøkningen så lenge som vi har klart.  

Det sier kommunalsjef for omsorg, Lars Pleym Ludvigsen, som her forteller om nå-situasjonen i hans sektor:

Dagens situasjon med økt utbredelse av smitte i lokalsamfunnet, gjør at omsorgstjenesten iverksetter ytterligere tiltak for å håndtere dette så godt som mulig. Hjemmesykepleien sine ansatte går over fra ordinær rapportering til såkalt stille rapportering. Det vil si at der det tidligere har vært muntlig rapport i tillegg til skriftlig rapportering, foregår det meste nå skriftlig.

På denne måten begrenser vi den fysiske nærkontakten mellom ansatte. Både på sykehjemmene og Leknes Bo og Servicesenter har vi fra før påske delt opp de ansatte i mindre fysiske grupper, som har færre pasienter å yte helsetjenester til.

I hjemmetjenesten deler vi opp de ansatte slik at vi under rapportsituasjoner og lunsjpauser blir fordelt på ulike tilgjengelige lokaliteter slik at de grunnleggende smittehygieniske prinsipper i større grad overholdes. Ved en karantenesituasjon blant ansatte, vurderes alle tjenester. Det er utarbeidet kontinuitetsplaner i alle enheter, der det fremkommer at oppgaver knyttet til liv og helse prioriteres først. Oppgaver som kan vente blir utsatt, slik som praktiske gjøremål i huset. Fysiske tilsyn som tidligere har blitt gjort, erstattes der det er mulig med telefonisk kontakt.

Skulle det bli behov for reduksjon i tjenester som gis, orienteres alle berørte brukere. Det viktigste tiltaket også for ansatte er grunnleggende hygienetiltak som håndvask etter folkehelseinstituttet sine retningslinjer og at også ansatte holder avstand til hverandre når de er på jobb.

I vår løpende kommunikasjon utad, vil Vestvågøy kommune fokusere på det som er viktig for innbyggerne, og det er at et forsvarlig tjenestetilbud opprettholdes. I den forbindelse er det derfor svært viktig at bruddstykker av informasjon, og informasjon tatt ut av sin sammenheng, ikke bringes ukritisk videre. Dette handler ikke om manglende åpenhet, men derimot det enkle faktum at de som ikke kjenner helheten, vanskelig kan nyttiggjøre seg all detaljinformasjonen som nå forefinnes.

Vestvågøy kommune vil derfor, også i fortsettelsen, informere overordnet, og ha fokus på tjenestene vi yter. Vårt mål, som vi har planlagt grundig for, er at alle våre tjenestemottagere skal få et tilbud om helsehjelp som er faglig forsvarlig. Viktig og oppdatert informasjon om omsorgstilbudet som gis til mottagere av helsehjelp i Vestvågøy vil komme fra Vestvågøy kommune på vår hjemmeside.

Vestvågøy kommune kan ikke bruke ressurser på å følge opp det som publiseres utenfor våre kanaler, og da i særdeleshet på sosiale medier. Men vi henstiller til befolkningen om å søke informasjon hos oss for å unngå unødvendig støy, slitasje på helsepersonell og usikkerhet hos mottagere av helsehjelp.