Positivt resultat på regnskapet

Vestvågøy kommune hadde for 2016 budsjettert med et regnskapsmessig mindreforbruk på 7,5 mill kroner. Foreløpige beregninger viser et mindreforbruk på 29,5 mill kroner.

Dette skyldes dels økte skatteinntekter, lavere lønnsvekst og lave renter. Men også på driften av de kommunale tjenestene er det et mindreforbruk i forhold til budsjett.

Vestvågøy kommune har en omsetning på vel 900 mill kroner, i tillegg kommer investeringer. Etter flere år med merforbruk, og 3 år i ROBEK, fikk vi i 2015 et positivt resultat. Dette har fortsatt i 2016, der vi har et netto driftsresultat på ca 3,0 % (målt i forhold til samlet driftsinntekt). Utviklingen i netto driftsressultat for kommunen, sammenliknet med kommune-Norge er slik:

Hovedårsakene til mindreforbruk er:

  • Økte skatteinntekter nasjonalt, som fordeles ut på kommunene. Utgjorde 9,5 mill kroner.
  • Lavere utgifter til lønnsoppgjør og pensjon, med 7,2 mill kroner
  • Mindreforbruk på driften, på netto 5,3 mill kroner. Dette fordeler seg innenfor de fleste sektorer.
     

 Det er svært gledelig at vi igjen kan legge fram et positivt resultat, sier rådmann Kjell Idar Berg. Men kommunen har fortsatt utfordringer i forhold til å ha en sunn kommuneøkonomi.


Vi må framover:

  • Sette av midler til fonds, slik at vi kan takle uforutsette utgifter og svingninger
  • Ta igjen etterslep som er bygget opp på pensjonsutgifter (såkalt premieavvik)
  • Ha egenkapital til investeringer, slik at vi ikke låner alt

En stor takk til politikere, ansatte og ledere som har vært med på å ta viktige grep i omstillingsarbeidet, og som har vist god budsjettdisiplin i det året som er gått.