Pasientvarslingsanlegg

Pasientvarslingsanlegg i Vestvågøy kommune

Rådgiver Lars Pleym Ludvigsen orienterer og viser fram smarttelefonene som er i bruk ved Vestvågøy sykehjem. Thomas Thomassen  

Pasientvarslingsanlegg

Vestvågøy kommune er langt framme i skoene når det gjelder velferdsteknologi. Det har vært et prioritert område, og man har tidlig sett at en eldrebølge er kommende. En utfordring med flere eldre og færre unge, villige hender i helse og omsorgstjenester er at man når et krysningspunkt hvor kommunen ikke lengre vil være i stand til å sikre lovpålagte tjenester, såfremt  man ikke endrer måten tjenester ytes på. Det blir rett og slett for få ansatte til å ta seg av de eldre. Man vet også at det blir stadig mer krevende å få rekruttert helsepersonell.

Nye løsninger er nødvendige. Det er også kjent at heldøgns institusjonsplasser er svært kostnadskrevende, samtidig som kommunene får flere oppgaver å løse. Det søkes nå i større grad løsninger som omsorgsboliger, samt støtte til at eldre kan bo hjemme med gode hjelpemidler og tiltak for at de faktisk kan bo og bli gamle i eget hjem. I siste kommunestyremøtet ble det også signalisert i vedtaket at man ønsker flere omsorgsboliger og at man ønsker å tilrettelegge for at flere kan bli gamle i eget hjem.

Vestvågøy kommune har søkt å finne de gode løsningene for å møte utfordringene. Rådgiver Lars Pleym Ludvigsen i sektor for helse og mestring har i noen tid jobbet med å kartlegge og finne gode teknologiske løsninger for Vestvågøy kommune. Rådgiveren i ehelse og digitalisering ble kontaktet av informasjonsansvarlig og spurt ut om hva som var på gang inne velferdsteknologi for kommunen. I første omgang ble fokuset satt til pasientvarslingsanlegg selv om rådgiveren fortalte at de hadde flere spennende prosjekter gående. Pasientvarslingsanlegg er tidligere kjent som sykesignalanlegg, men har langt flere muligheter enn det mange kjenner som å trekke i en snor hvorpå et rødt lys blir tent utenfor rommet og på en tavle.

Pleym Ludvigsen hadde en rekke vanlige smarttelefoner av merke Iphone foran seg på pulten da vi møttes. Disse var klargjort for ulike avdelinger. Telefonene kunne brukes som en normal telefon ved behov for det, men hadde et eget oppsett forberedt for tjeneste ved Vestvågøy sykehjem på Gravdal. Telefonene var upersonlige og den enkelte medarbeider overtok og logget på med egen bruker ID ved vaktstart. På telefonene kunne man se når pasienter signaliserte behov for bistand. Man kunne også se hvor andre ansatte befant seg hvis det var behov for det, samt se hvor en ansatt var når det ble signalisert behov for ekstra bistand. I så måte vil teknologien også være et godt beredskapstiltak opp mot raskt og effektiv respons. Systemet vil også kunne gi ekstra trygghet for de ansatte på for eksempel en nattevakt ved en institusjon siden arbeidende ressurser lettere kan kommunisere med hverandre elektronisk. Telefonene er også koblet opp mot brannalarmanlegget og vil gi rask detektering av hvor det måtte brenne. De ansatte kan låse opp eventuelle låste dører med telefonene og kan kommunisere til feks. utsiden av ytterdører med lyd og bilde.

Rådgiveren fortalte at fase 1 av prosjektet allerede var innfaset ved Vestvågøy sykehjem. Fase 2, med en svært utvidet pakke og en mengde muligheter, var nært forestående å bli innfaset.

To system omtalt som «roomMate» og «buddy» inngår i fase 2. Disse to systemene åpner for en rekke praktiske, teknologiske løsninger som vil gjøre arbeidsdagen til de ansatte lettere og mer effektiv. Løsninger fra begge systemer er valgt av kommunen. Rådgiveren forteller at det er det beste fra to system som er valgt, og skyter inn at kommunen har fått økonomisk støtte eksternt for delfinansiering.
Fase 2 gi langt bedre pasientsikkerhet. De helsefaglig ansatte ville kunne overvåke den enkelte beboer i langt større grad, forutsatt samtykke fra denne eller dennes pårørende. Her vises til løsninger som hjertestansalarm, dørsensorer, mulighet for å se om pasienten går ut av områder hvor det ikke er normalt at denne går ved posisjonering, sensorer som kan indikere bevegelser i vertikal retning på pasienten som ved et fall, varsling ved bevegelser ut av seng, osv. Infrarødt kamera hvor man kan se pasienten i rommet er også en mulighet. Løsninger for observasjon av blodtrykk, puls, blodsukker, vekt, mm kan enkelt og ubesværlig for pasienten monitorers. Man kan se for seg en slags sportsklokke som samler en del data som kan følges opp av helsefaglige ansatte. Pleym Ludvigsen er tydelig på at teknologien er et supplement til praktisk oppfølging og hjelp, ikke en erstatning for det.

Rådgiveren kunne fortelle at utvikling og innfasing av velferdsteknologi av denne typen ikke hadde vært mulig uten at politisk nivå hadde bevilget penger til dette. Løsningene som er valgt er gode, funksjonelle og trygge, selv om de ikke er de aller mest kostbare. Pleym Ludvigsen beskriver systemene som det beste som finnes i Norge, uten å ønske å betrakte dem som «Rolex eller Rolls Roys» alternativer. Økonomisk forsvarlighet synes som en riktig beskrivelse av valgene som er gjort. Rådgiveren er tydelig på at det er brukt penger for å gi pasientsikkerhet, effektivitet og en senere besparelse grunnet effektivitet i tjenesten. Systemet har vært utprøvd og er innfaset blant annet i Hadsel kommune i Vesterålen. Det fungerer bra.

Etter et godt møte med rådgiveren ble det avtalt et møte med konstituert leder Kristin Mikkelsen ved Vestvågøy sykehjem. Hun kunne fortelle at eldre anlegg var utkoblet og nytt system hadde vært i drift siden januar. Det hadde vært litt utfordringer med internettforbindelse i et stort betongbygg, men nå fungerte det fint. Hun legger til at systemet også fungerer i forhold til 4G hvis det skulle være nødvendig som reserveløsning.

Informasjonsansvarlig fikk også møte ansatte avdelingsledere. Det var en ung, engasjert gruppe med kvinnelige ledere ved avdelingene og ved sykehjemmet.

Fv. avdelingsleder Jeanett Skognes, konstituert enhetsleder for sykehjemmet Kristin Mikkelsen, avdelingsleder IKL/KAD Gøril Hellan, avdelingsleder Renate Henningsen og rådgiver i eHelse og digitalisering Lars Pleym Ludvigsen. Thomas Thomassen  
Mikkelsen tilkjennegav å være fornøyd med fase 1, og så fram til innfasing av fase 2. De andre lederne syntes enige, og la til fordeler som styrket pasientsikkerhet, effektiv varsling og lokalisering, samt rask kollega-varsling såfremt det var behov for rask bistand.

Når neste del er innfaset vil dette følges opp med en ny artikkel. Informasjonsansvarlig lærte en del av fagfolket, og håper med dette at flere får bedre innsikt i utviklingen innen sektor for helse og mestring i Vestvågøy kommune.

Hvis noen vil lese mer så kan man sjekke ut link til RoomMate her