Orientering vedr. Eiendomsskatt

Presisering rundt kommunens informasjon om oppheving av fritak for eiendomsskatt for boliger nyere enn 5 år.

 

Tidligere hadde bygninger brukt til husvære som var nyere enn 5 år fritak fra eiendomsskatt.

Kommunestyret står etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav c fritt til å velge om slike eiendommer skal betale eiendomsskatt eller ikke. Kommunestyret i Vestvågøy vedtok 16.02.2021 å oppheve dette fritaket. Som en følge av dette mottok også eiere av nyere boliger eiendomsskatt for første halvår 2021.

Eiendomsskatten fastsettes hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Det strider ikke mot eiendomsskatteloven å innføre eiendomsskatt eller endre satsene gjennom en budsjettendring som foretas i skatteåret. Videre er endringer i eiendomsskatten ikke et enkeltvedtak som gir klagerett da endringen følger av forskrift. Det er heller ikke en endring som har tilbakevirkende kraft da endringen virker fremover i tid.

Imidlertid har ikke forskriftsendringen blitt gjort tilstrekkelig kjent overfor offentligheten da den ikke ble kunngjort etter reglene i forvaltningsloven §§ 38 og 39. Kommunens innbyggere som ble berørt av dette ble først gjort kjent med fjerningen av fritaket for nyere boliger først ved mottak av faktura.

Dette er et forhold som Vestvågøy kommune av eget tiltak ønsker å rette opp i. Som en følge av dette vil samtlige boligeiere som eier bygg benyttet til husvære og som per 01.01.2021 var nyere enn 5 år ikke belastes eiendomsskatt for første halvår 2021.

Dette gjelder bygg som benyttes til husvære og som har midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest senere enn 01.01.2016.

Vilkårene for å kreve eiendomsskatt for andre halvår 2021 er imidlertid oppfylt, da forskriftsendringen er kunngjort for andre termin og gjort forsvarlig kjent for allmennheten.

Eiendomsskatt som har blitt innbetalt for første termin vil motregnes mot eiendomsskatten som kreves for andre termin. Dette skal skje automatisk, men dersom du er i ovennevnte gruppe og likevel blir belastet eiendomsskatt for andre termin 2021 ved mottak av faktura for andre termin, kan du ta kontakt med Vestvågøy kommune skriftlig via kommunens postmottak: postmottak@vestvagoy.kommune.no Merk henvendelsen «eiendomsskatt nyere boliger».

Kontakt

Tor Øvergård
Rådgiver byggesak og eiendomsskatt
E-post
Telefon 76 05 60 00