Nytt kjøremønster Gravdal fra 22/11

Thore Magnussen og Sønn AS skal nå starte VA arbeidene som går ca. 70 meter innover Sundsveien.  I forbindelse med dette stenges FV 7618 Gravdalsgata  i kryssområdet ved Sundsveien og før innkjørselen til Sundsveien 9.

 

Thore Magnussen og Sønn AS skal nå starte VA arbeidene som går ca. 70 meter innover Sundsveien. Vi stenger derfor FV 7618 Gravdalsgata  i kryssområdet ved Sundsveien og før innkjørselen til Sundsveien 9. ( se kartet) Arbeidene på denne strekningen starter den 22.11 og vi forventer å være ferdig med denne strekningen senest 21.01.2022. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert som prosjektet skrider frem.

Myke trafikanter skal fortsette å benytte fortauet på strekningen Fv 7618 Sundsveien – Sykehusbakken, som sikker trasé. Fortauet langs Haugsmyra er sikker trasé nordover mot bowlinghallen.

Ordinær trafikk til Sundsveien ledes via Sykehusbakken.

Trafikk fra FV 7618 Gravdalsgata til Haugsmyra ledes via FV 818 Buksneveien til Industriveien og inn på Haugsmyra. Se for øvrig skilting i området.


Thore Magnussen og Sønn AS har ferdigstilt vann og avløpsprosjektet Gravdal 2 og utfører nå vann og avløpsprosjektet Gravdal 1, på vegne av Vestvågøy kommune. I dette prosjektet skal hovedledningen for vann bygges ut fra Haugheia høydebasseng og frem til Leirelva på Gravdal, dvs. om lag 1 550 m med ny hovedvannledning i Ø315 PE.  Parallelt med hovedvannledninga skal det legges en abonnentledning fra Haugsmyra til Leirelva. I tillegg vil dette prosjektet omhandle sanering av eksisterende avløpsledninger (fellessystem) på samme ledningsstrekk, dvs. Haugsmyra – Leirelva. Her skal det legges til rette for fremtidig separering, med utbygging av spill- og overvannsledninger, totalt ca. 1 000 m med nytt avløpsanlegg.