Viktig melding

Nyhetsbrev uke 8/23

Vi fikk en smak av vår denne uka og da er alt annet glemt :) God helg med nyhetsbrevet!

God krisehåndtering og godt samarbeid

Av: Thomas Thomassen

Lørdag formiddag veltet en turbuss i Voieveien i Vestvågøy. Den gikk over på siden med totalt 38 personer i bussen etter å ha kommet for langt ut mot veiskulderen. Bussen var registrert i Litauen, men det var i hovedsak italienske turister om bord i bussen da ulykken inntraff.

Kaotisk situasjon

De første mannskapene fra nødetatene oppfattet situasjonen på stedet som alvorlig og registrerte raskt at det var mange involverte i ulykken og at det var fastklemte. Dette ble rapportert videre til de ulike alarmsentralene for nødetatene. Det ble varslet videre til legevakt, sykehus, kommune og andre instanser.

Intern varsling fra kommunalt brannvesen direkte til kriseleder var et godt trekk som førte til at kommunal kriseledelse kunne mobilisere raskt i forhold til etablering av det man forenklet kaller et mottakssenter, men offisielt kalles evakuerte og pårørendesenter (EPS). Kriseledelsen kunne også bistå øvrige beredskapsaktører med logistikk og andre oppgaver som ikke var direkte nødetat relaterte. Kommunal legevakt ble tilført ekstra personellressurser og var robust oppsatt etter rimelig kort tid.

Nordlandsykehuset satte krisestab i Bodø og kalte inn ekstra personell til sykehuset på Gravdal i tråd med etablert  beredskapsstruktur ved større ulykker. Et pårørendesenter ble etablert ved sykehuset. Fire luftressurser ble også dirigert mot Leknes i innledende fase.

Kommunal kriseledelse og psykososialt kriseteam i arbeid

Kommunal kriseledelse fikk tilknyttet seg en politiliaison (forbindelsesledd) ved politistasjonssjef og en politimann for registrering og kontroll i nevnte EPS, som ble etablert i rådhuset på Leknes. Kommunen hadde totalt 27 involverte innom EPS. Her ble de møtt av en forberedt organisasjon og mange helsefaglige ansatte, med utdanning og erfaring innen psykiatri, i kommunens psykososiale kriseteam. Disse jobbet godt i forhold til de involverte i ulykken. Også sykehusansatte i FACT – teamet bistod godt ved EPS, og tilfeldigheten var også at en ansatt psykolog i teamet var italiensk. Det kom godt med.

Psykososialt kriseteam er en viktig ressurs i forhold til oppfølging av personer i psykiske krisetilstander. Her representert ved (fv.) Gro Wangsvik Fredriksen, Anne-Lise Starheim, Cecilie Holsmo, Bente Anita Solås og Hrønn Steingrimsdottir Thomas Thomassen

Hendelsen er nær ferdig evaluert fra kommunal side og hovedinntrykket er godt. Beredskapsleder har også deltatt på evaluering med nødetatene. Inntrykket fra dette er at samarbeidet har vært godt og at kommunen har levert innenfor sine ansvarsområder. Forhold som kommunikasjon internt og eksternt, oppdatert situasjonsforståelse og intern organisering er likevel forhold som alltid gås gjennom med ønske om stadige forbedringer. Området for Helse- og Mestring har noe gjenstående evaluering før arbeidet er fullført.

Vi sier oss godt fornøyde med samarbeidet med eksterne samarbeidspartnere, og framhever gjerne verdien av å ha et stort og velfungerende apparat som Nordlandssykehuset Lofoten i ryggen når noe slikt inntreffer. Den tryggheten det gir kan aldri undervurderes. Vestvågøy kommune håper på et fortsatt godt samarbeid med et robust sykehus og øvrige beredskapsaktører i tiden framover.

Rekruttering fra utenforskapet

Av: Sigve Olsen

Vest-Lofoten næringsforening hadde tirsdag denne uka invitert til frokostseminar om et svært viktig og utfordrende tema - utenforskap, og hvordan personer som står utenfor både utdanning og arbeid kan være en ressurs for bedriftene i Lofoten.

Ordfører Anne sand ønsket velkommen og innledet konferansen med sine betraktninger rundt dette temaet:

Utenforskap og skolevegring er etter hvert blitt en samfunnsutfordring som angår oss alle. Andelen unge som ikke fullfører videregående opplæring øker. Statistikken er spesielt lite oppløftende for de nordligste fylkene.

Ordfører Anne Sand

Blant OECD-landene har Norge den høyeste andelen av befolkninga som mottar offentlige stønad, og vi er dårligere enn andre land tel å inkluder personer med funksjonsnedsettelse i arbeidslivet.

Bare i Nordland var det i 2021 over 7000 unge mellom 16 og 30 år som stod utenfor arbeid, utdanning og opplæring. I Lofoten er det mer enn 17 % av befolkningen mellom 20 og 66 år som inngår i denne gruppa.

Samtidig vet vi at arbeidsledigheta er lav, det er vanskelig å få tak i folk. Spesielt er det vanskelig å rekruttere fagfolk siden vi har et lavt utdanningsnivå i fylket.

Men, er det sånn at vi kan tenk oss at det er et potensiale i alle de som er i utenforskap? Kan de her vær en del av svaret vi har på utfordringene i dagens arbeidsmarked?

De fleste i av våre unge og unge voksne har det bra. Men tallene forteller jo med all tydelighet at ikke alle er der. Årsakene til ungt utenforskap er komplekse, og problemer og utfordringer henger sammen, og forsterker hverandre.

Da fylkeskommunen jobbet med sin strategi mot ungt utenforskap inviterte de inn ungdommene fra miljø med økt risiko før utenforskap til å delta i en referansegruppe for arbeidet med og gjennomføring av strategien. Budskapet derfra var tydelig: «Du får trøkt i trynet at du e annerledes» og «Opplevelsen av tilhørighet er det viktigste».

Det er viktig å ha en følelse av å bli inkludert, å bli sett. Å få aksept for å ikke vær som alle andre.

Men, det er ikke en enkelt aktør som sitter på svarene og løsningene. Her har næringslivet muligheten, sammen med skole og aktører som NAV og LIAS, til å vær med som en aktiv aktør og bidragsyter for å skape muligheter for det enkelte menneske. Her ligger det en mulighet til å rekruttere arbeidskraft til egen bedrift.

Og næringslivet og samfunnet trenger arbeidskraft. Vi vet at vi står overfor en situasjon der det blir stadig flere eldre i forhold til de som er i yrkesaktiv alder. Det betyr at det blir færre hender til å løse oppgavene.

Det er gode grunner til å begynne å jobbe med den arbeidskraftreserven som ligger i den gruppa som nå er i utenforskap. Det vil koste noe både i penger og innsats, men over tid vil det vær utgift til inntekts ervervelse.

Et næringsliv som er med på å legge til rette for at disse kan finne sin plass i arbeidslivet kan få tilgang på ny arbeidskraft og det vil bidra til at flere får et meningsfylt liv og kan klare seg selv.

Og det er også et godt bidrag til samfunnsøkonomien. Ifølge Victor Norman er kostnaden for at kun en person havner utenfor arbeidslivet 20 millioner.

Til slutt – synes vi skulle slutte å snakke om utenforskap. Vi må skift fokus og så må vi snakk om inkludering. Det er det de trenger de som er i utenforskap.

Oddbjørn Toften klatret opp på bordet og ba næringslivet endre perspektiv.

Oddbjørn Toften er engasjert i en rekke bedrifter i Vesterålen, og i Fryseriet holdt han et flammende foredrag om næringslivets behov for å endre fokus for å bidra til å hjelpe personer ut av utenforskap. - Vi må begynne å tenke med hodet og ikke med ryggmargen  - er hans beskjed til arbeidsgivere når det gjelder rekruttering. Et annet budskap er at det å ha et sosialt perspektiv er lønnsomt for samfunnet, bedriften og det enkelte mennesket. Toften løfter også NAV frem som en meget god medspiller for å lykkes med rekruttering fra utenforskapet.

NAVs statistikk for utenforskap i Lofoten viser også med tydelighet at det er behov for at alle bidrar positivt for å få flere inn i arbeide eller utdanning.

Med Viktor Normans tall for samfunnets kostnad for et livslangt utenforskap i  mente, kunne de om lag 30 fremmøtte i Fryseriet lett avlede at det er svært lønnsomt å få ut flest mulig i arbeid eller kvalifisering til arbeid.

Tre miljøutmerkelser på én dag

Av: Bjørn Harald Brenna, miljøfaglig rådgiver

Hele tre virksomheter på Vestvågøy fikk tildelt miljøfyrtårn tirsdag 21. februar.

Lofoten Vacation var først ute, med overrekkelse av Miljøfyrtårnbeviset på rådhuset på Leknes. Lofoten Vacation er en utleieformidler med base på Vestresand, nord på Vestvågøyas ytterside, og har siden oppstart i 2018 hatt kontorsted i de gamle butikklokalene til nærbutikken på Vestresand. Det siste året har de jobbet aktivt med å bli Miljøfyrtårnsertifisert, og hatt LoVe Utvikling med Bjørg Elin Kärn med på laget for å komme i mål med arbeidet.

Finstad glass AS var neste ut, med overrekkelse av miljøfyrtårnplakett i bedriftens lokaler på Leknes. Bedriften skulle være kjent for de fleste, med over 60 års fartstid innen glassmesterfaget. Rainer Finstad har siden 2014 drevet bedriften, som i dag sysselsetter 5 årsverk, hvor de ansatte i tillegg til Rainer Finstads er hans tre sønner Tobias, William, Alexander samt Robin Starheim. Bedriften har de siste årene jobbe kontinuerlig med kvalitetsforbedring og kompetanseheving, og de ble som en del av dette arbeidet miljøfyrtårnsertifisert høsten 2022. Også her har LoVe utvikling bistått i jobben med å få bedriften sertifisert.

Sparebank68 grader Nord avdeling Leknes fikk sin plakett overrakt i bankens lokaler på Leknes. Avdelingen på Leknes har sitt utspring i Lofoten sparebank, og banken inngikk i 2019 en fusjon med Harstad sparebank og Ofoten sparebank til Sparebank68 grader Nord. Som et ledd i kvalitets- og miljøarbeidet rundt bankens virksomheter, har både avdelingen på Leknes og banken som helhet vært igjennom miljøfyrtårnsertifisering.

Vestvågøy kommune gratulerer alle virksomheter med å ha oppnådd denne viktige sertifiseringen!

Miljøfyrtårn er en av flere anerkjente merkeordninger i Norge. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifisering for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Virksomhetene må dokumentere og oppfylle både lovbestemte krav og krav pålagt av Miljøfyrtårns sertifiseringsordning. Kravene omfatter bl.a. miljøaspektene energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert.

Bidrar til opplæring i Statens vegvesen

Av: Sigve Olsen

Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) ved NMBU har for tiden en webinar-serie gående sammen med Statens vegvesen kalt «Veien til bærekraft». Filmteamet som var på plass på Uttakleiv og Haukland denne uka fikk en unik bakgrunn for bildene og intervjuene til neste webinar om bærekraftig besøksforvaltning.

Ole Kristian Fjelltun-Larsen intervjues i strålende vintersol. Sigve Olsen

Vestvågøy har tett kontakt med universitetsmiljøet på Ås gjennom forskningsprosjekter som LandTime (omtalt i nyhetsbrev 14/22) og gjennom videreutdanningstilbudet "Bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn", som flere i Vestvågøy kommune og andre organisasjoner Lofoten deltok på i 2021 (omtalt i nyhetsbrev uke 34/21 og uke 46/21). 

Førsteamanuensis Knut Bjørn Stokke, Institutt for by- og regionplanlegging og professor Morten Clemetsen, Institutt for landskapsarkitektur, Fakultet for landskap og samfunn deltar på webinaret og ville ha med seg representanter for besøksforvaltningsprosjektet i Nordland fylkeskommune, Vestvågøy kommune, og representanter for Uttakleiv og Hauklandstranda.

Det skal bli spennende å se sluttproduktet av denne produksjonen som filmet og gjennomførte intervjuer store deler av søndagen på Uttakleiv og brukte mandagen blant turistene på Hauklandstranda i det vakreste vinterværet.

AnkerMeld deg på til Lofoten UKM 11.mars

Av: Britt Aune, ungdomsarbeider Qltura fritidsklubb

Da er tiden kommet. Nok en gang arrangerer Qltura fritidsklubb den lokale utgaven av UKM – Ung Kultur Møtes. Vi ønsker å samle ungdom i alderen 12 – 20 år fra Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes og skape en arena der kreativ ungdom kan få vise hva de kan.

På UKM kan du gjøre det aller meste som har med kultur å gjøre, og litt til. Du kan enten vise frem noe du er god til, eller lære noe helt nytt. Både på, bak og rundt sena. Kultur er ikke bare sang og dans. Å lage en TikTok, bygge et hus på Minecraft eller lage en sminkevideo er også kultur – og derfor også noe du kan gjøre på UKM! 

Kanskje du er god til å arrangere, danse, game, lage kostymer, synge, organisere, fotografere, male, designe, kveile kabler, filme, underholde eller skrive? Det er bare noen få av mange ting man kan gjøre på UKM.

UKM har lokalmønstringer eller festivaler i alle kommuner hvert år. Her kan du melde deg på med noe du vil vise frem, eller for å være med på å arrangere eller dokumentere. Noen får også være med på fylkesfestivalen og den nasjonale UKM-festivalen.

Påmelding skjer via denne linken...

Dersom du har spørsmål kan du stikke innom på Qltura fritidsklubb som har åpent mandag – onsdag kl 14.30 – 19.00 og torsdag kl 14.30 – 21.30 eler du kan kontakte ungdomsarbeidet Britt Aune på tlf. 90252991

Intern opplæring

Av: Thomas Thomassen

Vestvågøy kommune har satt i gang opplæring innen saksbehandlingssystemet WebSak. Onsdag 25. januar ble det avholdt kurs for snart 50 ansatte i kommunestyresalen i rådhuset. Det ble gitt opplæring i kommunens sak- og arkivsystem. Systemet kalles WebSak og er et utstrakt brukt system i både kommunal og offentlig sektor.

Thomas Thomassen

Vestvågøy kommune har nylig fått Wenche Karlsen i sine rekker som fagansvarlig for arkiv. Hun så raskt behov for å gi brukerne opplæring i systemet etter å ha fått mange henvendelser angående praktisk bruk av systemet. Hun bestemte seg for å tilby opplæring av større grupper.

Første delen av kurset hadde fokus på lovverk, offentlighetsloven, forvaltningsloven, samt annet aktuelt lovverk og forskrifter.

Det ble deretter gitt opplæring i helt grunnleggende funksjoner i systemet, som hvordan saksbehandling skal gjennomføres, hva som skal dokumenteres, og i forhold til hva som er viktig å ha dokumentert for ettertid.

Kursleder Wenche Karlsen tok for seg hva som forventes av både ansatte og av kommunen i forhold til bruk av systemet, og hva kommunen er lovpålagt å ha i forhold til arkiv.

Gjenfinning av dokumenter er viktig, og det å ha gode skriveregler gjør at dette blir enklere både i nå- og ettertid i forhold til å kunne søke opp dokumenter og saker.

Karlsen opplyser at det er tenkt å gjennomføres flere kurs fremover, da med andre fokus områder som er viktige i saksbehandlingen, samt for å benytte systemet på en bedre og mer effektiv måte.

Fagansvarlig for Arkiv, Wenche Karlsen, informerer om flere kurs framover. Thomas Thomassen

Det søkes å få gjennomført et kurs til før påske, da tilbudet om opplæring er populært blant kommunens ansatte.

Apropos stormsikring

Av: Sigve Olsen

Det har vært luftig i flere runder i den siste tiden, og vi har fått kjenne på hva vi har å forhold oss til når det gjelder vind og vær. Grunnregelen er at alt må være forsvarlig festet til underlaget, også midlertidige installasjoner. Noen geografiske punkter kan også være ekstra vindutsatte og da kan det være på sin plass å "overdimensjonere", som de to eksemplene nedenfor viser:

Avfallskonteiner ved kommunal flytebrygge på Eggum. Fiskerne trenger ikke lenger frykte å få konteineren om bord i båtene når de ligger ved kaia. Kjell jakobsen
Alle på yttersida vet at han kan bli "grom". Konteinerne som rommer cafeen på Hauklandstranda er festet både med stropper og kraftig stålvaier til nedgravd kampestein, i alle hjørner. Sigve Olsen

Sti via høydebassenget tilgjengelig igjen

Av: Elin Sie, prosjektleder 

Vestvågøy kommune er ferdig med arbeidene på Haugheia for nå og folk kan begynne å gå der igjen. Det gjenstår fortsatt noe arrondering rundt anlegget, og den midlertidige turstien skal fjernes. Dette skjer i løpet av våren. For de som ikke har vært og sett ennå, har vi lagt ved noen bilder.

Vi du bli med i demenskoret i Vestvågøy?

Av: Aud Karin Larsen, Vestvågøy frivilligsentral

Vestvågøy frivilligsentral ønsker å starte opp med Demenskor i Vestvågøy etter inspirasjon fra serien «Demenskoret» som har gått på NRK1.

Koret er for personer med demens og som bor hjemme. Å synge er helsebringende, og ved å synge i kor kan man oppleve mestring, mening og tilhørighet.

Ta kontakt med Aud Karin på mobil 906 42 335 for påmelding og en liten samtale. 😊

Første øvelse blir onsdag 12.april kl.11.30 i stua 2.etg ved Leknes Bo- og Servicesenter. (Heis i bygget)

Vil du ha noen med deg på øvelsen? Da er øvingslokalet stort nok også til dette. Vi avslutter hver gang med en kaffetår og noe å bite i.

For mange kan det være fint å møte andre som har samme sykdom, og for pårørende å kjenne at man ikke er alene i det som ofte kan føles ensomt.

Koret vil fortsette å øve hver onsdag til samme tid ut juni måned. Dette i samarbeid med demensteamet i Vestvågøy, dagsenteret for personer med demens, musikkterapeut og frivillige.

Velkommen til å bli med!