Viktig melding

Nyhetsbrev uke 7/23

Noe for enhver smak i ukas helgelektyre fra Vestvågøy kommune.

AnkerAnkerMatjordplan på trappene

Av: Sigve Olsen

Vestvågøy kommune har søkt og som eneste kommune i Nordland fått midler fra Landbruksdirektoratet til utarbeidelse av jordvernstrategi. Formålet med kommunale jordvernstrategier er økt kunnskap om jordbruksarealene og oppmerksomhet rundt jordvernet i planprosesser. Målet er å redusere omdisponeringen av jordbruksareal i kommunen. Dette er en del av regjeringens arbeid for å sikre matproduksjonen i Norge.

Stortinget vedtok i juni 2021 ny nasjonal jordvernstrategi med klare forventninger om å redusere omdisponeringen av dyrket jord og dyrkbar jord. Prop. 200 S (2020 – 2021). Årlig omdisponering av dyrkamark skal ikke overstige 3000 dekar innen 2025. Dette er fulgt opp regionalt ved at Statsforvalteren i  Nordland i Strategiske plan for jordvern 2022 – 2025, har satt et mål om at mindre enn 150 dekar dyrkajord og 150 dekar dyrkbarjord omdisponeres.

Landbruksansvarlig Ivar Johansen presenterte kunnskapsgrunnlaget som er innhentet så langt i prosessen. Sigve Olsen

Vestvågøy kommune er nå inne i en prosess for å utarbeide en temaplan og som skal inneholde mål, strategier og tiltak for kommunens planmessige fokus på jordvern. Arbeidsgruppa for planarbeidet består i tillegg til administrasjonen i kommunen av representanter fra Vestvågøy Bondelag og Lofoten Bonde- og Småbrukarlag, samt Norsk landbruksrådgivning i Lofoten.

Mandag denne uka hadde arbeidsgruppa sitt første møte hvor blant annet kunnskapsgrunnlaget for planarbeidet ble presentert. Som en del av kunnskapsgrunnlaget er det laget en oversikt over utviklingen fra 1969 frem til i dag.

Kilde: Jordbrukstellingene 1969 og 1979 og statistikk produksjonstilskudd. Det tas forbehold om usikkerhet i eldre statistikk om antall dyr.

Statistikken viser med tydelighet utviklingen landbruksnæringa har vært igjennom i Vestvågøy og reduksjonen i areal i drift.

Den neste milepælen i planarbeidet er en workshop 22. mars med den politiske styringsgruppa, hvor det skal jobbes videre med mål og strategier.

Bli med å feire Morsmålsdagen 21. februar

Av: Kristin Granhus, arrangementsansvarlig Meieriet bibliotek

Den internasjonale morsmålsdagen feires årlig 21. februar over hele verden. Dagen markeres for å fremme språklig og kulturelt mangfold.

Illustrasjonsbilde: OsloMet

Etter lang tid med pandemi og små kår for stor markering av Morsmålsdagen, så klinker vi i år til med stor fest.
Dette gjør vi i samarbeid med IFI, Leknes skole og Meieriet kultursenter.

Storsalen skal fylles med folk / sang / dans / høytlesning / matlukt / handarbeid og mye mer. Mer detaljert program kommer etter hvert.

Alle som vil feire dagen sammen med oss er hjertelig velkommen. Du kan ta med deg tradisjoner fra ditt hjemland - det kan være handarbeid, mat, brettspill, idrett etc. Og best av alt - vi lar praten gå mens vi rusler rundt og hilser på alle fremmøtte.

ER DU EN SANGFUGL, EN DANSER, SPILLER DU ET INSTRUMENT og ønsker en scene for å vise frem det du kan? Ta kontakt med oss så rydder vi plass på scenen til deg i Storsalen. Norsk og engelsk er også morsmål - men denne dagen må de tre litt til siden og slippe frem andre morsmål som finnes i kommunen vår.

Vi gleder oss veldig til Morsmålsdagen og håper å se akkurat DEG der. Velkommen!

Gratis inngang.

AnkerAnkerFørste fase av opprustingen av ferdavegen starter i år

Av: Sigve Olsen

Den eldste kjente traseen for ferdsel til og fra Uttakleiv, etter sjøveien, er ridevegen eller ferdavegen med hest og kløv som går over fjellet til Haukland. Denne ble fra 1902 utvidet til å kunne ta hest og kjerre. Veien over fjellet ble i 1947 avløst av veien rundt fjellet Veggen, som igjen ble erstattet med tunellen som åpnet 2. oktober 1998. Det er en spennende veghistorie som knytter seg til uttakleivingenes iherdige innsats for etablering av ferdselsårene til og fra den frodige jordbruksbygda, som nå også er mål for hundretusener av besøkende hvert år. Historien om fire generasjoner veger er godt  beskrevet i Årbok for Norsk Vegmuseum for 2021.

Mandag denne uka hadde Uttakleiv grendelag, Nordland fylkeskommune og Vestvågøy kommune møte med Norsk vegmuseum. De har et overordnet ansvar for veghistoriske objekter beskrevet i Nasjonale verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. Ferdavegen og vegmiljøet på Uttakleiv inngår i verneplanen (side 46). Statens vegvesen er tildelt et sektoransvar for å ta vare på veghistoriske objekter.

De som var med på møtet var Eldar Stig Andersen og Ivar Andersen (Uttakleiv grendelag), Ann Heidi Hansen (Nordland fylkeskommune, prosjektleder besøksforvaltning), Tor-Kristian Storvik (Nordland fylkeskommune, arkeolog, forvaltning av arkeologiske kulturminner: Lofoten, Vesterålen, Ofoten), Ann Kristin Engh (Statens vegvesen, seniorrådgiver kulturarv, Norsk vegmuseum), Sigve Olsen og Bjørn Harald Brenna (Vestvågøy kommune)

Som alle som har gått i området med selvsyn kan se, er slitasjen stor og tilstanden på vegen dårlig, spesielt på Haukland-sida. I møtet informerte grendelaget og Statens vegvesen om plan for vedlikeholdet som grendelaget vil stå ansvarlige for. Statens vegvesen har for 2023 satt av midler til delfinansiering av utbedringer på Uttakleiv-sida. Grendelaget vil i tillegg søke om midler fra ulike andre instanser for å få gjennomført arbeidet.

Før det er mulig å komme i gang på Haukland-sida gjenstår det avklaringer omkring grunn- og eierforhold, som vegvesenet nå jobber med. Denne delen av prosjektet vil også være betydelig mer komplisert og dyrere enn tiltaket på Uttakleiv-sida. Følgelig vil finansiering av denne delen også kunne ta mer tid.

Samlet sett vil en opprusting av hele ferdavegen gi et betydelig løft for området, og vil være positivt også i forhold til den helhetlige besøksforvaltningen i området Vik - Haukland - Uttakleiv.

AnkerLofotkonferansen 2023

Av: Sigve Olsen

Onsdag og torsdag denne uka var rundt 130 personer samlet i Svolvær på Lofotkonferansen, arrangert av Destination Lofoten og Lofotrådet/De grønne øyene. Årets program hadde sterkt fokus på energi, grønn omstilling og -konkurransekraft. 

Sigve Olsen

Fra Vestvågøy kommune var samfunnsplanlegger Eva-Mari Rahkola med på å åpne konferansen i en paneldebatt som handlet om Lofotens utvikling de siste 10 årene. 

Sigve Olsen

Daglig leder i Destination Lofoten, Line Renate Samuelsen, kunne fortelle at kommersielle overnattinger i Lofoten er på samme nivå som før pandemien. Som grafen også tydelig viser er belegget gjennom året også som tidligere, med rundt 90% belegg i juli og mye ledig kapasitet i skuldersesong. NHO rapporterer også at deres medlemsbedrifter innen reiseliv ser positivt på markedsutsiktene fremover.

For reiselivsbedriftene er det verdt å merke seg et par momenter som Knut Perander, Innovasjon Norge fremhevet i sitt innlegg - I fremtiden vil det stilles krav til miljøsertifisering for at det skal ytes tilskudd til en bedrift. Satsingsområder, og dermed også prioritert ved vurdering av støtte, er prosjekter innen mat- og kulturturisme.

Dette var noe blant andre prosjektleder i LoVe Utvikling AS og leder av bedriftsnettverket LofotenMat SA, Bjørg Elin Kärn, og daglig leder i Hauklandstranda AS, Ole Kristian Fjelltun-Larsen, bet seg merke i.

Vestvågøy var godt representert på konferansen. Her ved Bjørg Elin Kärn og Ole Kristian Fjelltun-Larsen SIgve Olsen

Det opprinnelige programmet for konferansen ble forlenget med noen ekstra sesjoner torsdag ettermiddag, og mange hadde forlenget oppholdet i Svolvær for å få med seg workshopen om besøksbidrag.

Line Renate Samuelsen i Destination Lofoten ledet workshop om besøksbidrag. SIgve Olsen

Destination Lofoten skal gi tilbakemelding til næringsdepartementet om hvordan ordningen bør organiseres i Lofoten og deltakerne i workshopen ble utfordret til å komme med innspill til en fremtidig ordning.

Destination Lofoten vil etter hvert legge ut presentasjonene på Lofotkonferansens hjemmeside.

Slik planlegger vi å revidere den overordnede planen

Av: Sigve Olsen

Vestvågøy kommune har laget en plan for arbeidet med revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel, eller "Samfunnsplanen" som den ofte kalles. Det stilles formalkrav til slikt arbeid, blant annet at planprogrammet skal ut på høring slik at alle skal ha mulighet til å gi innspill eller merknader til prosessen som skal igangsettes.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan og et politis styringsverktøy som får virkning for økonomiplanleggingen i en kommunestyreperiode. Samfunnsdelen skal både trekke opp de lange linjene i kommunens utvikling og peke på innsatsområder for valgperioden.

Er dette noe som interesserer deg kan du lese mer om dette arbeidet i høringen som vi har lagt ut...

Frist for søknad næringsfond er like om hjørnet

Av: Sigve Olsen

De bedriftene som ønsker å søke om utviklingsmidler fra det kommunale næringsfondet må levere inn sin søknad innen mandag 20. februar, altså rett over helga. 

Søknad leveres inn via elektronisk søknadsportal regionalforvaltning.no. Les utlysningen her...

AnkerSatsing på Yttersida av Vestvågøy

Av: Marit Annie Larsen, rådgiver landbruk

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) er en tverrfaglig, felles satsing mellom Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Fra i år er 51 områder fra hele landet med, og kommunen fikk med Yttersdia av Vestvågøy som nytt område. Det er avsatt 1 million kroner til fordeling av tiltak i dette området i år.

Ei samarbeidsgruppe bestående av kommunen, representanter for gårdbrukerne, lag/foreninger på Eggum, Unstad, Uttakleiv, Haukland og Vik er opprettet. Leder er Eldar Andersen fra Uttakleiv.

Tirsdag 14. februar hadde ei fulltallig  samarbeidsgruppa sitt første møte i år. Her ble retningslinjer for tildeling av tilskuddene drøftet. I tillegg ble søknadssystemet gjennomgått og arbeidsplan for 2023 satt opp.

Tilskuddet skal bidra til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift. Prioriterte strakstiltak kan være

  • Sikring/restaurering av kulturminner som står i fare for å bli skadet
  • Erosjonssikring i utsatte strandområder
  • Tilrettelegging og informasjon for besøkende

Det skal også settes i gang et arbeid med utarbeiding av forvaltningsplan.   

Kommunen inviterer til et åpent møte 28. februar kl. 20 på rådhuset hvor en informerer om UKL og tilskuddsordningen.

UKL-område nummer 47 "Yttersida av Vestvågøy" er i godt selskap i Norge.

Døves kulturdager 2023

Av: Sigve Olsen

Vestvågøy Kommune har hatt møte med Nordland Tegnspråkforening. Tegnspråkforeningen ble stiftet rett før pandemien, men har startet sine aktiviteter hovedsakelig fra i fjor. Foreningen er en regional forening for hele fylket, men leder og størsteparten av styret er bosatt på Vestvågøy. 

F.v. fungerende kultursjef Trond Handberg, Ørjan Arntzen og Petter Gresmo (LoVe Utvikling AS), Monica-Helén Jacobsen, Kristin Selstad (Nordland Tegnspråkforening), døvetolk fra NAV Tolketjenesten i Nordland, Bodø. Sigve Olsen

Høsten 2023 skal foreningen arrangere Døves Kulturdager, og har i denne sammenheng inngått et samarbeid med LoVe Utvikling. Døves Kulturdager er et nasjonalt arrangement som skal gå av stabelen i Bodø. Kulturarrangementet har blitt arrangert siden 1967. Foreningen forventer opp mot 700 deltakere på arrangementet. 

På møtet som ble avhold fredag i forrige uke ble kommunen orientert om foreningen virksomhet, om kulturdagene og kommunens rolle ift. Nordland Tegnspråkforening ble drøftet.