Nyhetsbrev uke 49/22

Vinteren har kommet og snart er det tredje søndag i advent - God helg!

Vi gleder oss over advent, snø og vinterlys

Så kom også snøen, og julestemningen i Leknes steg enda et hakk. Vakkert å observere julekula til Vest-Lofoten næringsforening skinne foran adventskalenderen til Meieriet kultursenter. 

Sigve Olsen

Er du i tvil om hvilken luke du skal åpne i dag? - Ta deg en tur til Meieriet og bli opplyst!

PS: Det er ikke 6. desember i dag ;) Sigve Olsen

AnkerSammen er vi beredt

Tirsdag 6. desember ble det gjennomført en kriseøvelse i Vestvågøy. Øvelsen hadde form av å være en spilløvelse, hvor ulike momenter ble spilt inn for deltagerne i øvelsen av en øvingsstab. Øvelsen kom til ut fra et tilbud fra Avinor om å øve sammen. Beredskapskoordinator Thomas Thomassen i Vestvågøy kommune var positiv, og kommunal kriseledelse ble tungt involvert i øvelsen som fant sted i formannskapssalen i Rådhuset på Leknes. 

Varaordfører Eva Karin Busch, kommunedirektør Morten Dyrstad og assisterende kommunedirektør Gard Eide Larsen finner gode løsninger i krisen. Thomas Thomassen, VVK

Kriseøvelsen ble organisert og gjennomført i samarbeid med Avinor, nødetater, frivillige aktører (FORF) og kommunal kriseledelse i Vestvågøy kommune. Øvelsen var av type spilløvelse, hvor en øvingsledelse spilte inn ulike treningsmomenter som det ble respondert på av kriseledelsen.

Tema var et flyhavari nær i Avinor sitt område ved lufthavna. Det var lagt inn samvirke mellom aktørene og kommunal kriseledelse.

Øvelsen startet med form av et forkortet beredskapsråd hvor aktørene ble familiære med hverandre og hverandres kapasiteter. Rammefaktorer og øvingstekniske detaljer ble avklart.

Kriseledelsen, samt eksterne aktører, orienteres om forutsetninger og rammefaktorer for øvelsen. Thomas Thomassen, VVK

Leder for psykososialt kriseteam fikk mange og store oppgaver i hendelsen, og løste disse godt sammen med kommunalsjef for Helse- og Mestring, samt kommuneoverlegen. 

Følgende øvingsmål var satt:

  • Varsling, samt aktiv bruk av CIM i oppdraget
  • Kommunikasjon
  • Opprettholdelse av felles situasjonsforståelse
  • Samarbeid/samspill internt og eksternt                      

Evalueringen ble basert på øvingsmålene. Kriseledelsen foretok egen selvstendig evaluering samtidig som de eksterne beredskapsaktørene foretok sin. Deretter møttes alle aktører for en felles evaluering. Begge grupper gav sin evaluering, og den er sammenfattet under i hovedtrekk.

I hovedtrekk mente både kommunal kriseledelse, Avinor, nødetater, frivillige aktører, Widerøe mfl at det hadde vært en lærerik og god øvelse. Flere tok til orde for at man måtte gjennomføre flere slike øvelser sammen, og det blir nok tilfellet framover.

Fv. Beredskapskoordinator Thomas Thomassen i Vestvågøy kommune, utrykningsleder Edgar Wolden og lufthavnsjef Terje Wårum (begge Avinor) fungerte som spillstab, og var fornøyd med øvelsen. Vestvågøy kommune

Det var positivt å merke seg at kommunikasjonen i hovedtrekk fløt bra i øvelsen. En spilløvelse har sine utfordringer i følge med kommunikasjon, men dette ble løst godt. Aktiv bruk av CIM (beredskapsverktøy) må utvikles videre slik at flere kan bidra i dette arbeidet. Man må også huske egne ansatte i slike hendelser, og derfor besørge varsling også av disse.

Situasjonsforståelsen ble opprettholdt ved svært gode statusmøter til avtalte tider. Dette er en svært viktig faktor for godt stabsarbeid. 

Samarbeidet ble oppfattet som godt. Flere medlemmer evnet på eget initiativ å se videre fram i tid, og tok egne initiativ for å komme videre, noe som er et stort pluss i kriser. Kommunale ressurser ble flyttet fra daglig drift til andre akutte oppgaver, og dette er selvsagt veldig bra i en initialfasen av en krise. Det er da ressursene ikke strekker til.

Det blir flere øvelser framover. Det er også tanker om å innkalle fullt beredskapsråd og da diskutere videre samarbeid og former for dette.

Nytt miljøfyrtårn

Onsdag 7. desember fikk Lofoten Basecamp overlevert sitt bevis på at de er Miljøfyrtårn. Overrekkelsen fant sted på rådhuset, hvor Mariann Syl fra Lofoten Basecamp, Bjørg-Elin Kärn fra LoVe Utvikling AS og Marit Gressetvold fra VVK deltok på overrekkelsen.

Vilde Aarethun

Lofoten Basecamp ble stiftet i 2017 og har tilhold i Skreda, hvor de driver der med rorbuutleie. Bedriften er under utvikling, blant annet med nye overnattingstilbud, og de satser på et bærekraftig tilbud til sine gjester. Bedriften har derfor gjennomgått en større prosess med å bli miljøfyrtårnsertifisert, og LoVe Utvikling har bistått som miljøfyrtårnkonsulent i dette arbeidet.

Gjennom næringsfondet har Vestvågøy kommune støttet det pågående arbeidet for å  miljøsertifisere flere bedrifter på Vestvågøy.

Vi gratulerer!

​Stolte lofotinger i Stamsund

Torsdag denne uka hadde store deler av tredje etasje på rådhuset tatt turen til Stamsund. Næring plan og utvikling og Prosjekt og infrastruktur hadde gått sammen om felles fagdag på Skjærbrygga. Samarbeid og kommunikasjon på tvers av enhetene stod sentralt på dagsorden denne dagen.

Samhold under flammende desemberhimmel Sigve Olsen

Når enhetene samles slik til felles arbeid og faglig påfyll er det også viktig å bli bedre kjent med det stedet man er på. Flere av de nye medarbeiderne er ikke født og oppvokst på Vestvågøy, og bedre kjennskap til kommunens geografi er også viktig input på en slik dag.

Tid for å tenke store tanker når man er på tur Sigve Olsen

Samarbeid3

De som var med på næringslivsfrokosten på rådhuset 9/12 tar denne litt kryptiske overskriften på strak arm...  I samarbeid med kommunen hadde Vest-Lofoten næringsforening invitert næringslivet til frokost med faglig påfyll. Hovedtema var de sentrale linjene i kommunebudsjettet som ble vedtatt i kommunestyret 29. november

Ordfører Anne Sand innledet møtet med betraktninger rundt hva som skaper bo- og blilyst i en kommune, og trakk frem at det også var viktig å se nærmere på hva som har gjort at vi etter flere år med økning per 3. kvartal har blitt færre innbyggere i Vestvågøy enn i 2021.

Sigve Olsen

I sin presentasjon la kommunedirektør Morten Dyrstad spesielt vekt på at kommunen skal være forutsigbar og at samarbeid og samskaping er nøkkelen til å oppnå gode resultater..

Sigve Olsen

Heller enn å presentere konkrete tall i budsjettet fortalte Dyrstad på hva kommunen har fokus på fremover. Stikkord er:

  • Sikre kapasitet og kompetanse til tidlig innsats
  • Bli bedre å kommunisere i alle former
  • Involvere ungdom
  • Legge til rette for frivilligheten

Møtet trakk ut over oppsatt tid da det ble stor engasjement rundt temaet medborgerskap og utenforskap. Det var en bred enighet om å etablere tettere samarbeid for å nå de som er utenfor alle systemer og jobbe forebyggende for å hindre utenforskap.

Dette er tema som vil følges opp på neste samarbeidsmøte mellom kommunen og Vest-Lofoten næringsforening som avholdes 20. desember.

Prosjekt ved Miljøtjenesten

Konstituert enhetsleder, Mads Tangen, ved Miljøtjenesten i Vestvågøy kommune bidrar med informasjon til nyhetsbrevet. Han opplyser at de den 29 november hadde siste møte i forprosjektet Optimal legemiddelhåndtering for personer med utviklingshemming. De hadde møte på vakre Heim på Ballstad. 

Prosjektgruppen sammen med høgskolegruppen i Miljøtjenesten Vestvågøy kommune

Hovedmålet med prosjektet er å Utvikle en tjeneste for brukere med psykisk funksjonshemming som sikrer optimal legemiddelbruk. Samtidig å utvikle ideer og konsepter, etablere samarbeidskonstellasjoner relatert til legemiddelbruk hos personer med utviklingshemming i tillegg til å avklare strategisk forankring, nytteverdi, kunnskaps- og forskningsbehov. Videre er delmålet å avklare om innovasjonen kan videreføres som et forskningsdrevet innovasjonsprosjekt, med fokus på å utvikle ny kunnskap om legemiddelbruk hos pasienter med psykisk funksjonshemming 

Det er søkt om midler fra forskningsrådet til videreføring av prosjektet, og det er forventet svar denne søknaden før året er omme. Forbedringsarbeidet vil uansett bli fulgt opp av ledelsen i Miljøtjenesten med systematisk kompetanseheving når det gjelder bruk av legemidler og klinisk observasjonskompetanse.

AnkerKjetil og Thomas tok oppfordringen fra Heimevernet

Heimevernet melder om uniform på jobb dagen, og begrunner hvorfor:

I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det viktigere enn noen gang å synliggjøre at Heimevernet er en landsdekkende militær avdeling som er klare til å bistå i fred, krise og krig. Derfor oppfordres alle soldater, befal og offiserer i Heimevernet til å bruke uniform på sin arbeidsplass eller studiested tirsdag 6. desember.

Fv. Nestleder ved Lofoten IKT, Kjetil Jørgensen, og beredskapskoordinator Thomas Thomassen i Vestvågøy kommune tok oppfordringen og stilte uniformert på tirsdagens kriseøvelse. Vestvågøy kommune

Hensikten er å skape stolthet og anerkjennelse for den innsatsen heimevernssoldaten legger ned, og å vise hvor viktig HV er for den lokale beredskapen i alle landets kommuner. 

Kaptein Kjetil Jørgensen syntes at det var bra at Heimevernet sin tilstedeværelse i kommunene synliggjøres og nevnte at Heimevernet er klar til å bistå i kommunal beredskap ved behov. 

Les mer her

Fikk du med deg disse andre sakene denne uka?

Kunngjøring - Detaljreguleringsplan Hauklandstrada Servicebygg

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 29.11.2022 egengodkjent detaljreguleringsplan Hauklandstranda Servicebygg. Les mer her

Kunngjøring - Detaljregulering Varden (Tore Hjorts vei/Gymnasveien)

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 29.11.2022 egengodkjent detaljreguleringsplan Varden (Tore Hjorts vei/Gymnasveien). Les mer her