Nyhetsbrev uke 43/22

Ha ei fin helg med ukens nyhetsbrev!

Kommunedirektørens budsjettforslag 2023 

Kommunedirektøren har lagt frem sitt forslag til budsjett og handlingsplan for 2023. Kommune-Norge har kommet inn i en krevende tid og alle landes kommuner sliter nå med budsjettene sine. Vestvågøy kommune har i det store bildet et greit utgangspunkt. Forslaget er i stor grad en videføring av dagens drift, selv om det er stramt. 

Hva er viktig for den økonomiske fremtiden 

Kommune-Norge endrer seg raskt, dette er en ønskelig utvikling fra staten Norge. Verdensituasjonen, med økte renter, økte priser på varer og tjenester og usikkerhet om framtiden som påvirker din privatøkonomi, påvirker også kommunens økonomi. Derfor må vi nå øke omstillingstakten. Måten vi utfører arbeid og tjenester på må endres raskere. Dersom vi ikke klarer dette, kan dette få store økonomiske konsekvenser for kommunen. 

Vi må endre måten vi leverer tjenester på. Det mest sentrale punktet her er dreiningen fra spesialiserte tjenester til tidlig innsats. Dette gjelder for alle faser i livet. Vi må også være villig til å endre på strukturer og måten tjenester utføres på. Kommunens evner til å tilrettelegge for frivillig innsats og egenhjelp er viktig for fremtiden.  

Vi må beholde handlingsrommet 

Erfaringer fra tidligere år, brukes ofte for å planlegge budsjettet i en kommune. Verden har nå endret seg, rentene stiger og den økonomiske forutsigbarheten er redusert. Det vil si at tidligere erfaringer og kunnskap, i mindre grad kan brukes når budsjettet nå skal vedtas. Når situasjonen er som den er, så er det viktig at vi beholder handlingsrommet. Dette gjør vi ved å redusere på antall investeringer. Kommunedirektøren foreslår derfor å skyve på mange innvesteringer, til vi har bedre kontroll på den økonomiske fremtiden.  

Satsninger 

Kommunedirektøren har i sitt budsjettforslag pekt på noen viktige satsningsområder. Vi må øke muligheten til deltagelse for innbyggerne (medborgerskap) og ytterligere inkluderingen av frivilligheten. Derfor ønsker vi å styrke kommunens kapasitet på kommunikasjon og informasjon, slik at vi kan få til mer samarbeid og samskaping. Det er også lagt inn et forslag om at frivillighet skal slippe enkelte gebyrer. Frivilligheten må ha gode rammevilkår.  

Ytre internasjonale faktorer påvirker Kommune-Norge i større grad enn tidligere. Dagens situasjon har medført at statlige myndigheter har anmodet kommunene om å ta lokale grep. Dette området må styrkes for å sikre kommunen mot nye trusler. Derfor er beredskap et satsningsområde.  

Mer informasjon 

Dersom du ønsker mer informasjon kan du se kommunenes ledergruppe sin presentasjon av budsjettforslaget her Vestvågøy KommuneTV 

Ønsker du å sette deg inn i konkrete poster i forslaget, kan du gjøre dette her: Handlings og økonomiplan 2023-2026, kommunedirektørens forslag. (framsikt.net). (Disse sidene vil kunne bli endret frem til den politiske saksbehandlingen starter).  

Informasjon på kommunens hjemmeside finner du her (legg inn link) 

Økonomiplanen skal nå til politisk behandling: 

  • Kommunedirektørens forslag ble overlevert formannskapet 19 oktober.  

  • Tillitsvalgte (kontaktforum) har gjennomgang 3 november 

  • Formannskapet har budsjettet til behandling 15 november 

  • Kommunestyre vedtar endelig økonomi og handlingsplan 29 november 

Fikk informasjon om kommunal beredskap

I denne uka fikk kommunen besøk av stortingsrepresentant Invild Wetrhus Thorsvik (V) fra Justiskomiteèn. Hun hadde avtalt møte med kommunedirektør Morten Dyrstad i forkant. Hun innledet med å si at hun ønsket å kartlegge beredskapssituasjonen i en distriktskommune av Vestvågøy sin størrelse for å få en oppfatning av status, og at hun kunne ta med seg våre erfaringer tilbake til Justiskomiteèn. Kommunedirektøren orienterte om beredskapssituasjonen og ble supplert av ordfører Anne Sand og beredskapsansvarlig Thomas Thomassen. 

Besøk fra Justiskomiteèn ved Thorsvik. Vestvågøy kommune

Thorsvik sa seg godt fornøyd med møtet, og tilkjennegav i etterkant av møtet at det hadde vært nyttig for henne å få høre om status og utfordringer innen beredskapsområdet for en distriktskommune som vår.

Bøstad skole tenker beredskap

Denne uka gjennomførte beredskapsansvarlig og ledelsen ved Bøstad skole en beredskapsgjennomgang. Planverk ble gjennomgått og ble vurdert som ryddig, og i tråd med normal standard i Vestvågøyskolene.

Da Bøstad skole har et av de to offentlige tilfluktsrommene i kommunen, så ble det diskutert litt rundt tilstand og bruksområde. Som tidligere nevnt vil de offentlige tilfluktsrommene gi beskyttelse mot konvensjonelle våpen, og dette gjelder også for Bøstad skole. Kommunen minner samtidig om at det feks. ved en atomhendelse i Ukraina, ikke er ønskelig at befolkningen benytter seg av tilfluktsrom da dette vil virke mot sin hensikt og heller ikke vil være nødvendig.

Skolens ledelse ble informert og gitt en test av beredskapssystemet CIM, som brukes av kommunal kriseledelse. Rektor fikk motta en beredskapsmelding og fikk svart denne ut slik at skolens ledelse er kjent med systemet. CIM vil være et nyttig verktøy for hele kommuneorganisasjonen ved en større uønsket hendelse og eller ved en krise. 

Varslingstest av CIM. Fv. Assisterende rektor Gøril Jenssen, rektor Elin Sivertsen og beredskapskapsansvarlig Thomas Thomassen. Vestvågøy kommune

I forhold til tilsiktede hendelser mot skoler i kommunen, så er det gitt råd og veiledning, men som i andre kommuner er det ikke lagd konkrete beredskapsplaner for slike hendelser. Det sjekkes nå ut med Statsforvalteren i Nordland om det er aktuelt å gå videre med dette opp mot analyser, planverk og tiltakskort.

Avslutningsvis ble det samtalt rundt informasjon, og muligheten for å få ut innlegg fra aktivitet ved skolen. Det framkom at Bøstad skole er flinke til å dele informasjon på sin hjemmeside.

 

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023

Kultursjef Trond Handberg forteller at Barne-, ungdoms- - og familiedirektoratet (Bufdir) har lyst ut tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” for 2023.

Bilde: Bufdir

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Man kan lese mer om utlysningen Bufirs nettsider.

Handberg opplyser at både offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen, og søknadsfristen er 18. november 2022. Søknadsskjemaet finner man ved å logge inn i Bufdirs søknadsportal.

Samarbeidsmøte mellom Lofotrådet og Heimevernet

I dag ble det avviklet et samarbeidsmøte for ordførere, kommunedirektører og beredskapskoordinatorer i Lofoten. Heimevernet, ved områdesjef Bjørn Ragnar Larsen i HV-16201, hadde invitert til møtet. Larsen orientert om situasjonsbildet fra Heimevernet sitt ståsted. Videre om beredskap i Lofoten, og til hva man burde ha økt overvåkenhet i forhold til. Det ble videre samtalt rundt samarbeid, sikkerhet og kommunal beredskap.

Noen av deltagerne i dagens teamsmøte.

Møtet var et godt initiativ i en noe mer urolig sikkerhetspolitisk tid, og satte økt fokus på kommunal beredskap og samarbeid i Lofotkommunene.

Kommunen møter de utkårede

Fra 2023 er Vestvågøy med i det gode selskap av Utkårede kulturlandskap i jordbruket (UKL) . I denne sammenheng  har Vestvågøy kommune og Statsforvalteren i Nordland avholdt tre møter på Eggum, Uttakleiv og Unstad i forrige uke. Arne Farup fra Statsforvalteren og Marit Larsen og Ivar Johansen fra kommunen deltok i møtene. Stedene som inngår i UKL-området i Vestvågøy er Vik, Haukland, Uttakleiv, Unstad og Eggum.

Møte på Eggum 18/10-22 Marit Annie Larsen

Formålet med UKL er å sikre langsiktig forvaltning av et utvalg av landskapsområder med store verdier. Ordningen skal bidra til bevare et helhetlig kulturlandskap med store kulturhistoriske, biologiske og økologiske verdier som er formet av langvarig og tradisjonell jordbruksvirksomhet. Disse verdiene er avhengig av fortsatt bruk, skjøtsel og vedlikehold for å opprettholdes. Her er selvsagt bonden den viktigste aktøren. UKL-områdene skal gi kunnskap og opplevelser til befolkningen. Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren står bak ordningen.

Det var god stemning på møtene og kommunen fikk mange gode innspill på utfordringer og muligheter i områdene som bør prioriteres. Noen av tiltakene som ble foreslått var; erosjonssikring, restaurering av kulturminner og tilrettelegging for besøkende. Med status som UKL-område følger årlige midler som kan brukes på tiltak i området.

Møte Uttakleiv 17/10-22 Avisa Lofoten/Inger Unstad

Kommunen tar med seg innspillene fra møtene. I prosessen videre vil det bli etablert et lokalt samarbeidsforum med representanter fra UKL-området og kommunen. Denne gruppa skal arbeide videre med retningslinjer og prioriteringer for bruken av UKL-midlene og er viktig for involvering og eierskap.

Kommunen håper status som et av 51 UKL-områder fra neste år vil gi nye muligheter som kan ivareta verdiene i området.

Det er opprettet en egen nettside for UKL som vil oppdateres fortløpende.

Det er på Kleivan det skjer

Asslaug Vaa, entusiastisk eier og utvikler av Villa Lofoten på Kleivan, hadde invitert til fagseminarer og kunstnerisk program over to dager den 27-28. oktober. Programmet er i samarbeid med Nordland fylkeskommune, Nordisk kulturfond og Kulturrådet og markerer ferdigstillelsen av en mangeårig restaurering og transformering av de tre byggene; rorbua, trandamperiet og salteriet. 

Sigve Olsen

Ordfører, varaordfører og næringssjef deltok torsdag på fagseminaret "Folkearkitektur" der innledere var både arkitekter og håndverkere. Det ble interessante diskusjoner rundt begrepene "arkitektur" kontra "byggeskikk" og  deltakerne fikk i pausene også omvisning i byggene.

Vi fikk innblikk i prosessen rundt restaureringen på Kleivan hvor Aaslaug pekte særlig på to suksesskriterier:

  • Ha en helhetlig plan
  • Må ha tilgang på gode håndverkere

Hun lanserte også ideen om at det burde være stipender til tradisjonshåndverkere ala slik det gis til kunstnere.

Omvisning i Salteriet hvor arkitektene Uffe Black Nielsen og eier og kunsthistoriker Aaslaug Vaa beskrev prosess og valg av løsninger for vår egen Anne Sand og de mange andre deltakeren. Sigve Olsen
Håndverker Torgeir Thorsen fra Bø i Vesterålen tok oss igjennom restaureringsprosessen fra rivningstruede bygninger til praktbygg. Sigve Olsen

Vinn tusen kroner!

Hva syns du er viktigst for å skape et aldersvennlig Vestvågøy?

Det lurer vi på, og vi gjennomfører derfor en spørreundersøkelse fram til 15.november. De som deltar i undersøkelsen har mulighet til å vinne 1000 kroner.

Undersøkelsen finner du digitalt her... , og her finner også litt mer litt mer informasjon om samfunnsreformen Leve hele livet. Frist for å besvare 15.november

"Leve hele livet" er en reform som handler om hvordan vi kan utvikle helse- og omsorgstjenestene og skape et mer aldersvennlig og bærekraftig samfunn. Dette er en samfunnsreform – hvor målgruppen for reformen er de over 65.

I Vestvågøy kommune har vi nå kommet til siste fase av kartlegging innenfor reformens fem hovedområder: Aldringsvennlig Vestvågøy, mat og måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Vi håper at så mange som mulig kan ta seg tid til å svare på denne undersøkelsen. Selv om målgruppen for samfunnsreformen er over 65, så er det verdifullt å få med også hvordan de under 65 tenker om disse temaene.  

Spørreundersøkelsen er digital, og kan fylles ut både fra telefon, nettbrett eller pc, men den vil også være tilgjengelig i papirformat.

Vi ønsker også å tilrettelegge for at de innbyggerne som bor i omsorgsboliger og sykehjem får mulighet til å svare, og papirkopier av undersøkelsen vil også være tilgjengelig der.  Dersom pårørende ønsker å bistå sine med å fylle ut er det kjempeflott.  Papirversjoner kan leveres inn i merkede bokser på Leknes Bo og Service, Lekneshagen, Vestvågøy Sykehjem eller i Servicetorget på Rådhuset.

En kan også kontakte Servicetorget i kommunen på telefon 760 56 000, og be om å få hjelp med å fylle ut undersøkelsen. Du vil da bli kontaktet av noen som vil bistå deg med utfylling.  

- Alle som besvarer undersøkelsen kan være med i trekning av 5 premier à 1000 kroner. Da må de legge inn telefonnummeret sitt til slutt i undersøkelsen, forteller Heidi Wiik.

TV-aksjonskomitéen takker for i år


TV-aksjonskomitéen setter stor pris på alle som har bidratt til årets aksjon, som for Vestvågøy sin del endte med hele kr. 618.418,- i innsamlede midler til Leger uten grenser. Dette er takket være at innbyggerne både har vært bøssebærere, gitt i bøssene på aksjonsdagen, har vippset, og at næringslivet, menigheter og organisasjoner har gitt bidrag.

Vi har særlig lagt merke til at flotte ungdomsskoleelever som har valgfaget Innsats for andre har engasjert seg. På Leknes og i Stamsund gikk de dør til dør i hustrig vær på aksjonsdagen, mens på Ballstad arrangerte de loppemarked og kafé på lørdagen.

Her kan du se resultatet for Vestvågøy: Vestvågøy - TV-aksjonen NRK 2022: Giverportal for NRK TV-aksjonen 2022 (giverstafett.no)

Hjertelig takk!