Nyhetsbrev uke 42

Enhetsleder på Vestvågøy sykehjem, Charlott Jonassen, baker gjerne kake til kollegene på post 3 når fraværstallene foreligger.Klikk for stort bilde

En gjennomgang av fraværstallene for sykehjemmet på Gravdal viser nemlig at post 3 i løpet av de siste tolv månedene har hatt et gjennomsnittlig sykefravær på 5,39 prosent, noe som er svært bra. Både målt opp mot sykehjemmet sett under ett, og Vestvågøy kommune sett under ett.

Jonassen minner om at det er krevende å jobbe på et sykehjem, både fysisk og psykisk, noe som også gjør at hun får enda mer respekt for kolleger som har så høy tilstedeværelse.

Kanskje ikke så rart at teksten på kaka er "Hurra 94,61 tilstede".

Tallene for post 3 blir også møtt med interesse i kommunen for øvrig, da det alltid er interessant å se hvilke faktorer som bidrar til at noe går rett vei.

Jonassen kan fortelle at målet for hele sykehjemmet er at fraværet skal under 7,5 prosent totalt sett, og da teller man både korttids og langtidsfravær, og ser alle tre sykehjemspostene under ett.Klikk for stort bilde I skrivende stund er det totale fraværet for sykehjemmet 9,84 prosent, noe som er "på normalen" for Vestvågøy kommune sett under ett.

Som tidligere omtalt er det igangsatt et prosjekt med oppfølging av fravær i Vestvågøy kommune, da hver prosent man kommer ned i en så stor ogranisasjon betyr store summer spart.

Per i dag består den kommunale organisasjonen av 784 årsverk.

Bekymret optimist

Denne uka fikk et førtitalls kommunalt ansatte møte direktør i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Cecilie Daae i møterommet på Leknes brannstasjon. Det var en bekymret optimist som fortalte om hvordan Norges fremste fagmiljø for samfunnssikkerhet og beredskap i 2019 ser på de truslene vi står overfor.Klikk for stort bilde -Norge er et trygt og godt land, men ikke hele tiden, sa Cecilie Daae, til en lydhør forsamling.
Hun var tydelig på at befolkningen er den viktigste målgruppa, både for DSB og kommunene, og at vi hele tiden må ha et blikk på "Forskrift om kommunal beredskapsplikt".

Av trusler som vektlegges nå i vår tid, påpekte hun særlig hendelser som følge av klimaendringer, terror, teknologi, sikkerhetpolitisk migrasjon og såkalt hybride hendelser, og med hybride hendelser menes at mye skjer på en gang.

Daae var tydelig på at trusselbildet har endret seg dramatisk på mange hold, og at vi i tillegg til trusler utenfra, også må forholde oss til værefenomener, slik som styrtregn, som forsårsaker store ødeleggelser.

-Det har det vært tre tilfeller av bare i 2019. De tar ikke liv, men de koster samfunnet store summer, fremholdt Cecilie Daae.

-Klimaendringene er her nå. De er ikke noe som ligger foran oss, de er her nå, fastslo hun.

DSB-direktøren valgt likevel å flagge en betydelig optimisme, da hun mener å kunne se at man i Norge så langt har en tradisjon for å trå til og ordne opp, en egenskap hun mener er mer fremtredende her nord enn ellers i landet. I tillegg fortalte et kart over Norge, som hun viste fram, at veldig mange kommuner har grønn farge, noe som indikerer at de viktigste beredskapsplanene er på plass. Også Vestvågøy hadde en kledelig grønnfarge på dette kartet.

Samtidig uttrykte hun bekymring over at det er vanskelig å planlegge for noe man ikke vet noe om:

-Alt det som kommer til å treffe dere, og treffe oss, må man ut av boksen for å kunne se. Og når det skjer noe er situasjonsforståelse, informasjon, et helhetlig samarbeid og en plan B veldig viktig, påpekte DSB-direktøren.Klikk for stort bilde På spørsmål fra samfunnsplanlegger Heidi Bergsli om suksessfaktorer i det kommunale planarbeidet når det gjelder risikoanalyse og beredskap svarte hun:

-Det er viktig å være enige om utfordringsbildet.

Hun viste for øvrig til mange tilfeller det små kommuner viser seg i stand til å håndtere til dels store kriser, og at det i krisesituasjoner er viktig at ressursene finner hverandre.

Cecilie Daae er for øvrig tilsatt som ny direktør i Helse Nord fra 13. januar 2020, så varaordfører Anne Sand benyttet anledningen til å ønske henne velkommen i den rollen. Med seg på turen videre fikk DSB-direktøren en boks tørket tang fra lokale fjæresteiner, samt lokalprodusert sjokolade, også smaksatt med tang.

Planlegger plandag

Fredag 1. november møtes det nye kommunestyret og et bredt sammensatt utvalg av ansatte i administrasjonen for å gå gjennom de nye kommunedelplanene for alle kommunale sektorer.
Planleggingen av møtet er godt i gang, og det er samfunnsplanlegger Heidi Bergsli som har regien sammen med rådmannens ledergruppe.

Klikk for stort bilde Siden det er mange nye kommunestyrerepresentanter, planlegges det også en sekvens med en kort presentasjon av hver sektor, der kommunalsjefene forteller de folkevalgte om hva som er hovedoppgavene for hver sektor og hver enhet.
Hovedanliggendet med dagen er å diskutere planstrategi, og det betyr i korte trekk at politikere og administrasjon skal snakke om hvor man vil, uten nødevendigvis å si så mye om hvordan man skal komme dit.

Statsbudsjettet gir minustall

Statsbudsjettet for 2020 påvirker Vestvågøy kommune i form av økninger i rammen, men samtidig kuttes det i annen finansiering. Resultater blir dessverre et tall med minus foran.

-Statsbudsjettet innebærer en økning i rammen til kommunen, på nominelt 18,9 mill kroner. Realvekst (kompensert for lønns- og prisvekst) er på minus 2,1 mill kroner.

-Når en tar hensyn til innlemming av øremerkede tilskudd, satsinger som ligger inne i rammetilskuddet, svekket finansiering av ressurskrevende tjenester, samt overføring av skatteoppkreverfunksjon, så er realveksten for Vestvågøy kommune på minus 6,8 mill kroner, sier økonomisjef Line Andreassen.Klikk for stort bilde Arbeidet med å redusere utgiftene og øke inntektene må derfor fortsette. Statsbudsjettet for 2020 har ikke gitt noe drahjelp i dette arbeidet, snarere gjort utfordringen større. Jobben ligger dermed hos kommunen selv, for å få en økonomi som gir den nødvendige handlefrihet til både å ha gode tjenester framover, og til kunne bidra til fortsatt positiv utvikling i kommunen.

Her kan du lese økomomisjef Line Andreassen og controller Villy Angelsens oppsummering av konsekvensene for Vestvågøy i 2020. (PDF, 109 kB)

Steinfjorden Sjømat mottar næringsprisen på lørdag

Prisutdelingen vil foregå lørdag 19. oktober kl 1300 under Matfestivalen i Lofothallen og næringssjef Sigve Olsen håper mange tar turen for å hylle prisvinneren.

Vestvågøy kommunes næringspris har vært utdelt siden 1995 og skal være med  å stimulere til nyskapning og videreutvikling av næringslivet og næringsmiljøet i kommunen. Alle innbyggere i kommunen har hatt mulighet til å fremme forslag på aktuelle kandidater. Frist for innsending av forslag har vært annonsert på kommunens nettside samt i lokalaviser, med forslagsfrist 4. oktober. De innkomne forslagene ble behandlet i formannskapet 16. oktober og hvor Steinfjorden Sjømat AS ved Jens Petter Gylseth ble tildelt årets pris.

Klikk for stort bildeVinneren av næringsprisen får en vakker statuett laget av smeden i sund Til grunn for årets tildeling legges det at Steinfjorden Sjømat ved Jens Petter Gylseth med sin innsats og investeringer har gitt ny optimisme for distriktene Eggum og Tangstad, og også for næringslivet og fiskeriene i Vestvågøy og Lofoten. Det er de siste årene foretatt omfattende renoveringer av anleggene på Tangstad og Eggum, samt tilrettelegging for egne ansatte, og for fiskerne. Dette har vært en viktig suksessfaktor for god og stabil drift.
Det fremheves at mottaker av næringsprisen 2019 har jobbet målrettet gjennom flere år og vist gode resultater. Det har det vært investert betydelig for å kunne ha en variert produksjon som sikrer sysselsetting og leveransemulighet for fiskerne. Det jobbes med utviklingsprosjekter i samarbeid med Innovasjon Norge. og satsingen gir nye muligheter for den mindre fiskeflåten og er med på sikre arbeidsplasser og kvoter i kommunen, samtidig som det bidrar til en miljøvennlig utnyttelse av havressursene. Bedriften har også tatt initiativ til å få igangsatt infrastrukturtiltak i havn og nærområdet.
Se statutter og liste over tidligere vinnere av næringsprisen.

Nå er det trygt å sykle her

Ei mye omtalt slukrist i fotgjengerundergangen mellom Gravdalsgata og Buksnes skole ble behørig reparert i høstferien, og Vestvågøy kommune har også fått avklart ansvarsforholdet rundt slike skader.Klikk for stort bilde -Vi har hatt en gjennomgang av saken med Statens Vegvesen, og vi har kommet fram til at utgifter til utbedring av skader på anleggene til Statens Vegvesen skal dekkes av dem, men at vi skal sørge for å få jobben gjort, sier driftsansvarlig for kommunale veier, Hans-Eirik Busch.

Han er tilfreds med å ha fått denne avklaringen, da dette gjør det enklere å få ordnet opp i slikt i fremtiden.

-Denne skaden var det for øvrig viktig å få reparert av sikkerhetsmessige hensyn, og det var bra skolen sendte oss avviksmelding på den. At vi fikk jobben gjort i høstferien var også et stort pluss, da det ga færre ulemper for de som benytter undergangen, sier Busch.

Livet etter hjerneslag

Første mestringstreff med ukentlig møte på 2,5 timer per gang over seks uker, er nå gjennomført, og vi lar fagutviklingssykepleier for slag og rehabilitering, Ann-Kristin Brimi, fortelle litt om hvordan slike treff er organisert:

Deltakerne har delt sine erfaringer om at en selv eller sin nærmeste har blitt rammet av hjerneslag, og hvordan de håndterer endringen i livet, på godt og vondt. Fagpersoner har bidratt med teoretisk påfyll og verktøy for refleksjon, bevisstgjøring og hvordan mestre helseutfordringer.
Deltakerne trekker fram at det aller viktigste med mestringstreff er å møte andre i lignende situasjon. De gir tilbakemeldinger om at tema i samlingene er relevante, og strukturen har formet tiden til å snakke om viktige ting som berører hverdagslivet. Dette er temaer som man ikke alltid er bevisste, men bevisstgjøring og refleksjon over egen situasjon er lærerikt og interessant. Mestringstreff er ett forløp på 6 uker. Fordelingen med ett møte ukentlig, har bidratt til tankeprosesser mellom hver samling, som har bidratt til bedre forståelse av egen situasjon, og mulighetene framover.Klikk for stort bilde Neste mestringstreff for personer med hjerneslag og deres nærmeste pårørende i Lofoten blir i 2020. Mestringstreff er ett gratis lavterskeltilbud som tilbys fra Vestvågøy kommune, hvor deltakere fra hele Lofoten er velkommen. Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Fagutviklingssykepleier i slag og rehabilitering Ann-Kristin Brimi på 41539987.

Overrakte stolvekt

Atter en gang har Håpet Helselag overlevert en kjærkommen gave. Denne gangen var det hjemmetjenesten ved Leknes Bo og Service som var mottakere. Der har de fått en ny og moderne stolvekt som nylig ble overrakt av Rita Joruhn Berger i helselaget. Ei vekt som vil komme brukerne til gode, og som det passet veldig godt å få, da bo- og servicesenteret har riktig ernæring som et av sine fokusområder.Klikk for stort bilde -Ei slik vekt har stått høyt på ønskelista vår, Sier Kamilla Larsen som er måleansvarlig i ernæringsgruppa ved hjemmetjenesten.

Ernæringsgruppa og dens arbeid ble startet i februar 2018. Ernæringsprosjektet er et nasjonalt satsingsområde.

-På en systematisk måte vil vi kunne oppdage, forbygge og behandle feilernæring på et tidlig stadie, sier Frid Johansen, som også er en del av hjemmetjenestens ernæringsgruppe.

-Gaven fra Håpet Helselag vil bidra stort i vårt arbeid mot feilernæring, og vil derfor bidra til helsegevinst for våre brukere. Håpet Helselag, tusen takk, luyder det samstemt fra Leknes Bo- og Servicesenter.

Ny kommunalsjef

Denne uka ble det avklart at Bianca Halvorsen er Vestvågøy kommunes nye kommunalsjef for utdanning. Bianca er i dag rektor og skolefaglig ansvarlig på Værøy.

Den nye kommunalsjefen tiltrer 10. januar 2020.

-Jeg er veldig glad for at Bianca har takket ja, hun vil helt sikkert tilføre oss nye impulser og bidra godt til videre utvikling av sektor utdanning og øvrig samfunnsutvikling, sier rådmann Kjell Idar Berg.

Finalehelg for Matfestivalen i Lofoten

Mange har kanskje allerede deltatt på arrangementer som åpning av lutefisksesongen, ølbryggekurs eller "Spis for en hundrings". Årets festivaluke går mot slutten, men det er fortsatt arrangementer både i Stamsund og på Leknes denne helga. Et høydepunkt er lokalmatmarkedet lørdag og søndag i Lofothallen i regi av Lofothallen AS. Et spennende og variert program bør trekke fulle hus til et marked med rekordmange utstillere. Prisene årets matambassadør og næringsprisen deles også ut på lørdag. Arrangørene ønsker vel møtt!Klikk for stort bilde    

Takker for tålmodigheten

Driftsansvarlig for kommunale veier, Hans-Eirik Busch, synes innbyggerne fortjener en takk for utvist tållmodighet når det gjelder driftsforstryrrelser på veiene denne sommeren og høsten.Klikk for stort bilde Her kan du lese hva Busch skriver:

Vi vil med dette takke alle innbyggerne på vestvågøy for tålmodighet man har utvist i forbindelse med alle prosjekter som har pågått i senere tid. Det er store forbedringer så vel som endringer som har funnet sted. Mye av dette har ført til ulemper for våre innbyggere undertiden arbeidet har pågått. Dette vil vi beklage samtidig som vi vil minne om at dette har vært nødvendig for å få gjennomført viktige forbedringer av infrastruktur. Enda mye gjenstår. Særlig gjelder dette Storgata-prosjektet. Her oppfordrer vi alle om å være overbærende, og utvise tålmodighet. Med dette vil man kunne være med å bidra til raskere framdrift i prosjektet.

Vestvågøy kommune har mange kilometer vei. Det er lett å finne noe å være misfornøyd med selv om man skulle ønske at så mange som mulig var fornøyde. Det har blitt brukt alle tilgjengelige midler på reasfaltering. Nysafaltering er blitt gjort på 6 nye veier gjennom spleiselagsordningen.  Det er også gjort reparasjoner av områder med mangler.  Det pågår kontinuerlig arbeide med å vedlikeholde veistrukturen.

Det har inneværende år blitt brukt mer midler på asfaltering enn noen gang tidligere i kommunen. Stort sett har alle vært fornøyd med forbedringer, men noen har hatt større ulemper. Enkelte steder har kanten etter nylagt asfalt gitt problemer for oppsittere. Det er etter loven enhver borgers ansvar å tilpasse seg offentlige vei. Kommunen har dessverre ikke anledning til å koste tilpasninger til alle private innkjørsler. Dette da det ville generere store merkostnader. Det kan heller ikke gjøres unntak her uten å komme i konflikt med likebehandlingsprinsippet. Imidlertid vil vi ta mål av oss til å bli bedre å varsle på forhånd. Dette ved å informere bedre om problemer forbundet med eventuelle endringer av veiens struktur. Slik vil vi i framtiden kunne avverge mange misforståelser og frustrasjon.

Nyasfaltering og reasfaltering i år har vært et stort løft for kommunen. Infrastruktur har også vært gjennom store fornyingsprosesser, og arbeidet vil pågå i flere år fremover. Fylkeskommunen har også velsignet oss med en helt nytt skolebygg. Dette blir et massivt ansiktsløft for Vestvågøy og Leknes sentrum. Nylig har vi også fått et kulturbygg som vi kan være stolte av. Dette er forbedringer som øker trivsel og bedrer vilkår for alle innbyggere i kommunen.

Vi ser lyst på framtiden og håper denne utviklingen kan fortsette i årene framover slik at vi kan være fornøyde og stolte.

Barn og unges kommunestyre

Barn og ungdoms kommunestyre (BUK) har sitt første møte 31.10.19 i formannskapssalen kl. 09.00-12.00. Der møtes de 10 representantene valgt av skolene. Valget av disse 10 gjøres formelt i kommunestyret 22.10.19. Konstituerende møte i BUK holdes 07.11.19, da er tre representanter fra lag og foreninger også valgt inn. BUK deltar også med to representanter i Ungdommens Fylkesting i Bodø 25.- 27. oktober 2019.

Ny Bøstad-lærer

Bøstad-rektor Geir Steinar Vestnes, og lærerne hans, har fått en ny kollega.

-Rune Solstad tiltrådte 1. oktober i 100 prosent fast stilling som lærer ved Bøstad skole, forteller Vestnes.

TV-aksjonen trenger deg

-Årets TV-aksjon går av stabelen på søndag, og vi mangler bøssebærere på Leknes. Det er meldt fint vær på søndag ettermiddag, så alt ligger til rette for årets fineste og viktigste søndagstur, sier varaordfører Anne Sand.Klikk for stort bilde Varaordføreren kommer derfor med følgende oppfordring;

-Registrer deg som bøssebærer på blimed.no, eller ring servicetorget på 760 56 000 for å melde deg på. Du kan også møte opp i lobbyen på rådhuset på søndag kl. 15.00 om du har glemt å registrere deg, og plutselig får lyst til å bruke ettermiddagen på en tur i nærområdet.

Litt om årets aksjon: Med pengene fra årets TV-aksjon skal CARE gi 400 000 kvinner opplæring i å starte egen bedrift, få egen inntekt, mulighet til å spare og låne penger, rett til å bestemme over egen kropp, og til å delta og bli hørt i politikken og i lokalsamfunnet. Dette gir ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker i noen av verdens fattigste land. TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina.