Nyhetsbrev uke 39/21

Konkrete saker fra mineralriket og dyreriket denne uka. 

  

Enighet om fiberutbygging

Som kjent er Telenor nå i gang med å fase ut all gammel kobberkabel som i dag forsyner innbyggere med internett og fasttelefoni. Dette gir noen utfordringer på steder der det ikke er noe alternativ til kobbernettet.

Deler av Vestvågøy har tidligere fått økonomisk støtte til bredbåndsutbygging, og noen av disse områdene ble i sin tid bygget ut med kobber. Nå som kobbernettet stenges ned må innbyggerne i disse områdene over på alternative løsninger for å få internettilgang, og Telenor hadde opprinnelig planlagt at kobbernettet skulle erstattes med en mobil løsning med internett over 4G.

Vestvågøy kommune har nå kommet til enighet med Telenor om at områdene skal bygges ut med fiber i stedet for at kundene tilbys mobilt bredbånd. Dette vil gi mulighet for et mye raskere nett enn hva som er kan leveres på dagens mobile løsning.

- Områdene som får fiber er Leknes - Oppdøl, Fygle - Storfjorden, Fygle - Mortsund, Gjerstad og Gravdal - Ballstad, og utbyggingen vil være i gang første kvartal 2022, sier IKT ansvarlig Kjetil Jørgensen.

Fagutviklingsenheten i støtet

Avdelingsleder ved Fagutviklingsenheten Trude Anita Hartviksen informerer om to arrangementer det er verdt å få med seg i uke 40.

Forskningsdagen 4. oktober

Kunnskapskommunen - interkommunalt samarbeid for å sikre innbyggerne kunnskapsbaserte tjenester.

Vestvågøy kommune markerer årets Forskningsdager i Lofoten med en spennende dag i kommunestyresalen på Vestvågøy rådhus 04.10.2021 kl. 10.00–15.00.

Du kan også se arrangementet direkte på https://vestvagoy.kommunetv.no/.

Her får du møte lokale forskere innen helse- og omsorgstjenestene som presenterer sin forskning på en kortfattet, allmenn og interessant måte. Innleggene etterfølges av dialog. Dialogen vil berøre behovet for kunnskapsutvikling og forskning innen helsetjenestene i Lofoten, nye arbeidsmåter og teknologi, ledelse og organisering, samt kunnskapsbasert praksis og kvalitetsforbedring.

Forskningsdagen er åpen for alle interesserte. Vi ønsker spesielt velkommen brukerrepresentanter og politikere i Vestvågøy kommune. Du trenger ikke å melde deg på, og du kan velge å delta på hele eller deler av dagen. Enkel servering

Forskningsdagen arrangeres av Fagutviklingsavdelingen i Helse- og omsorgssektoren i Vestvågøy kommune. Ta kontakt med avdelingsleder Trude Hartviksen, trude.hartviksen@vestvagoy.kommune.no, ved spørsmål.

Webinar - Velferdsteknologi i kommunale helse- og omsorgstjenester 6. oktober

Vestvågøy kommune i samarbeid med Bodø kommune og Nord universitet arrangerer 06.10.21, kl 09.00-14.00 et nasjonalt Webinar: Velferdsteknologi i kommunale helse- og omsorgstjenester. Velferdsteknologi som en integrert del av kommunale helse- og omsorgstjenester,  fortsatt utfordringer og muligheter.

​​I dette webinaret er det fokus på implementering av e-helse og velferdsteknologi i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Vi ønsker å løfte frem de utfordringer og muligheter integreringen innebærer når hensynet til brukernes verdighet og trygghet skal balanseres opp mot teknologiske løsninger og økonomisk bærekraft. Det vil være innledere fra kommunenes helse- og omsorgstjenester (blant annet fra kommunalsjef Iver Sunnset i Vestvågøy kommune), nasjonale aktører, universitetsmiljøer og brukerorganisasjoner.

Webinaret koordineres fra Fagutviklingsavdelingen i Helse- og omsorgssektoren i Vestvågøy kommune, det er gratis og åpent for alle interesserte. Ta kontakt med Trude Hartviksen, trude.hartviksen@vestvagoy.kommune.no, ved spørsmål. 

Påmelding innen 5. oktober via denne linken...

Nora og Pranab sanerer og separerer

Enhetsleder for Prosjekt og infrastruktur, Morten Wirkola, kan informere om at Vestvågøy kommune nå setter i gang  et omfattende prosjekt på avløpsnettet i kommunen. Målet er å få et godt avløpssystem, hvor overvann og spillvann (kloakk) er lagt i separate rørsystemer. Det er prosjektlederne Nora og Pranab som får ansvar for dette arbeidet.

Prosjektlederne Nora Marthinussen og Pranab Dhakal skal lede prosjektet på Leknes Fygle og Gravdal 

Arbeidet gjøres for at det kun er det forurensede spillvannet som føres til renseanlegg. Det rene overvannet kan dermed ledes til nærmeste resipient (bekk eller sjø). Uten separering vil nye avløpsledninger, pumpestasjoner og renseanlegg måtte dimensjoneres for betraktelig større vannmengder. Dette bidrar til høyere investerings- og driftskostnader.

For å oppnå ønsket effekt av separering av kommunale ledninger, er det nødvendig at også private  stikkledninger separeres. Mer om dette og andre detaljer rundt prosjektet finnes på avdelingens nettside...

​​​Vinterstengte toaletter

Toalett- og servicebygget på allmenningskaia Ballstad.Leder av Eiendomsdrift Arild Jakobsen melder om at det er gjennomført samtaler med grendelagene hvor det er blitt avtalt tidspunkt for stenging av toaletter for vinteren. 

Dette er kommunale toaletter som er etablert som en del av kommunens besøksforvaltning.  At toalettene holder stengt er dels fordi de ikke er klargjort for vinterbruk og at kostnadene for oppfølging vinterstid er betydelig i forhold til behov/bruk. 

De toalettene dette gjelder er:

  • Toalettet i Klokkarvika på Gravdal stenges 1.10.21
  • Toalettet på almenningskaia på Ballstad stenges 1.10.21
  • Toalettet på Unstad stenges 5.10.21
  • Toalettet på Hauklandsstranda stenges 15.10.21

Vestvågøy kommune ​fører en total oversikt over sanitæranlegg som er offentlig tilgjengelig, også de som Statens vegvesen og private aktører stiller tilgjengelig. Alle disse kan også søkes frem på Google Maps, søkeord "Public restroom" eller "WC"

2.850.000 er også penger

Dette er beløpet som Vestvågøy kommune har fått fra Nordland fylkeskommune til prosjekt ny vannledning i  Justadlia, forteller enhetsleder Morten Wirkola.

Planleggingsarbeidet med utskifting av vannledning fra Vestredalsvatnet ned til pumpestasjonen like nedenfor Justadvatnet er godt i gang. Vi har akkurat fått en skredfarevurdering for potensielle nye traseer for ny vannledning. Vi starter nå arbeidet med å utarbeide et konkurransegrunnlag som deretter skal  lyses ut. Prosjektet er lagt inn i investeringsbudsjettet for 2022 som skal vedtas senere i år. På grunn av terrenget i området planlegger vi ikke start av utbyggingen før til våren. - Det er viktig å få satt dette arbeidet i gang så hurtig som mulig for å sikre vannforsyningen til Stamsund, avslutter Wirkola.

Vannledningen fra Vestredalsvantet ned til Justadvantet skal byttes ut. Den gamle lekker som en sil...

Er du pårørende eller nær venn til en person med demenssykdom?

Pårørendeskolen i Vestvågøy, Moskenes og Flakstad starter kurs mandag 18.10.21 i kommunestyresalen, Vestvågøy Rådhus.

Pårørendeskolen er et kurstilbud til pårørende og andre nære til en person med demenssykdom. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får deltakerne kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, pårørende og øvrige familie.

Kurset ledes av fagpersoner med kompetanse på området og du vil treffe andre mennesker i same situasjon. Kurset er lagt opp over 5 samlinger med følgende temaer:

  • Demenssykdommer
  • Kommunikasjon med personer med demenssykdom
  • Pårørendes opplevelse og egenomsorg
  • Tapsopplevelse, sorg og rolleendring
  • Informasjon om ulike kommunale tjenestetilbud

Tidligere kursdeltakere sier de har hatt stor nytte av å delta på kurs. Informasjon, kunnskap og fellesskap oppleves støttende og verdifullt når hverdagen kan kjennes krevende.

Sted: Vestvågøy Rådhus, kommunestyresalen

Samlinger på følgende datoer: 18.10.21, 25.10.21, 01.11.21, 08.11.21 og 15.11.21.

Tid: 18.00 til 20.30 - Påmeldingsfrist: 11.10.21 - Kursavgift: 500 kr. per deltager (inkluderer kursmateriale og servering) (100 kr. per ekstra familiedeltager)

Ytterligere opplysninger kontakt Laila-Iren Berg-Berntzen, 907 52 238, laila.berntzen@vestvagoy.kommune.no eller Kristin Mikkelsen, 970 80 827, kristin.mikkelsen@vestvagoy.kommune.no

Normal hverdag med økt beredskap

– hva innebærer dette for deg og for kommunens videre beredskapshåndtering?

Kommuneoverlege Eva N. KibsgaardDen 25.september innførte regjeringen «normal hverdag med økt beredskap». Risikovurdering gjøres fortløpende også i innføringen av «normal hverdag med økt beredskap» og Vestvågøy kommune vil opplyse dersom situasjonen tilsier at risikoen for smitte øker og det blir nødvendig med ekstra tiltak i kommunen.

Vi er alle oppfordret til å ta med oss noen viktige verktøy inn i den normale hverdagen: god hånd- og hostehygiene, bli hjemme ved luftveissymptomer, ha lav terskel for å ta en test, og ta imot vaksine (korona som influensa) dersom man er i målgruppe for det. Med «normal hverdag» må vi akseptere noe forekomst av koronasmitte i samfunnet fordi vaksinasjonsdekningen gjør at risiko for alvorlig sykdom og død er betydelig redusert. 

«Økt beredskap» innebærer at kommunens beredskapsarbeid fortsetter. Kommunen har ressurser til testing, men smittesporingen fremover avgrenses til den smittedes husstandsmedlemmer. Den som har fått påvist koronasmitte er fortsatt pålagt å være i isolasjon, mens husstandsmedlemmer anbefales karantene, alternativt å følge et testregime. Kommunen vil bistå med rådgivning til de det gjelder. Øvrig befolkning oppfordres generelt til å ta en test ved symptomer på luftveissykdom og holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.  

Vaksinasjonsarbeidet vil også fortsette fremover og vil etter hvert inkludere influensavaksine til risikogrupper. De fleste kan ta vaksinen, men tilhører du ikke risikogruppe bes du om å henvende deg til apotekene her i kommunen. Se vår informasjon om influensavaksinering her...

Takket være vaksinasjonsdekningen i Norge er samfunnet trygt å åpne opp igjen. Likevel skal smittede og deres aller nærmeste fortsatt følges opp av kommunen og reisende til Norge må forholde seg til innreiseregler.

Nå som regjeringens råd og regler i hovedsak forsvinner, kan den enkelte velge selv hvilken risiko den vil ta og hvilke tiltak den vil praktisere. Regjeringen understreker at avvikling av tiltak som nasjonale råd og regler ikke står i veien for at enkeltpersoner kan velge høyere beskyttelsesnivå for seg selv. For eksempel kan de som ønsker større beskyttelse mot luftveisinfeksjoner velge å holde mer avstand til andre. Dette må vi som samfunn vise forståelse for og respektere når vi omgås i det offentlige rom. 

Vaksinestatistikk

Vi har denne begynt vaksineringen på skolene av gruppen 12-15 år. Vi ser at gruppen 16-17 år ligger svært høyt i statistikken. De unge- og middelaldrende voksne henger fortsatt noe etter. Det er mulig at situasjonen for disse gruppene vil forandre seg noe når det nå er mulig å velge hvilken av de to vaksinetypene de vil ha. Les mer om dette på vaksinesida vår...

FHI SYSVAK statistikkbank 01.10.2021, 05:01


Nå er det elg!

Det er i år tildelt fellingstillatelse på til sammen 5 dyr i 2021, fordelt på to vald. Borgpollan vald har fått tildelt to dyr (ei ku og en okse), mens Midtre Vestvågøy er tildelt tre dyr (en kalv, ei ku og en okse). To dyr er tildelt på bakgrunn av et delegert enkeltvedtak om fravik fra minstearealet med inntil 50%. Dette vedtaket er kun for et begrenset tidsrom. Det vurderes å redusere minstearealet i kommunen, slik at det blir mulighet til å ta ut flere dyr fordelt på flere vald. En eventuell endring av minstearealet må vedtas av kommunen innen 15.mars.

Steinar Bergheim
Med økt kapasitet på miljøavdelingen i kommunen er det nå mulighet til å se nærmere på den kommunale elgforvaltningen. Det finnes svært begrenset kunnskap om den lokale elgstammen, både når det gjelder antall dyr og geografisk utbredelse. Ut fra økende antall observasjoner og sammentreff med befolkningen og et økende antall trafikkulykker i kommunen hvor elg er involvert så er det grunn til å anta at bestanden er økende. Samtidig er det viktig å poengtere at det vil være forholdsvis vanlig å se elg her i Lofoten, med relativt åpent landskap og begrensede sammenhengende elghabitat. Individene ser dessuten ut til å være i godt hold, så det ser ut som at kommunen kan by på svært gode levekår for elgen. For å øke kunnskapsgrunnlaget ønsker vi i første omgang å gjennomføre helikoptertelling i løpet av vinteren, for å få et visst overblikk over antall dyr.

Nordland Fylkeskommune tildeler midler til vilttiltak med inntil 50% av den totale kostnaden, og Vestvågøy kommune har søkt om midler til gjennomføring av elgtelling med helikopter, i tillegg til midler for å utarbeide en oppdatert kommunal målsetnings – og bestandsplan for hjortevilt. Dette håper vi å ha på plass i løpet av 2022. I forbindelse med dette arbeidet legges det opp til et folkemøte for å utveksle informasjon og kunnskap.

Kommunen har den siste tiden mottatt flere henvendelser om nærgående elg i boligbebyggelse som ikke viker unna for folk, og det gjøres oppmerksom på at elgen gjerne opptrer litt annerledes nå i brunsttiden på høsten. Det jobbes nå med å sette inn tiltak i områder hvor det er særlig gjentakende. Ved tilfeller hvor elg opptrer særlig aggressivt overfor folk er det viktig å melde fra om dette.

- Når det gjelder skadet vilt er det viktig å understreke at alle observasjoner skal meldes inn til politiet på telefon 02800. Dette gjelder for alle vilttyper. Politiet håndterer da saken videre, og kontakter godkjente ettersøksjegere dersom det er behov for det, sier miljøfaglig ansvarlig Marit Gressetvold.