Nyhetsbrev uke 38/22

Kos deg med denne ukas nyheter fra Vestvågøy kommune :)

 

Første styremøte i ferskt selskap

Sigve Olsen  Mandag 19. august kunne ordfører Anne Sand ønske velkommen til det første styremøtet i det nyopprettede selskapet Hauklandstranda AS. Anne er styreleder i selskapet og har med seg Bjørg Elin Kärn, Trond-Ketil Nilsen og Nils Kaltenborn i styret.  Sistnevnte har jobbet i mange år med utviklingen på "Yttersida" i sine ulike posisjoner i Vestvågøy kommune. Bjørg Elin jobber til daglig i  LoVe Utvikling har kompetanse fra reiseliv, lokalmat og prosjektledelse. Trond-Ketil har jobbet mange år i finans og er nå, blant mye annet, reiselivsgründer i Hemmingodden Lodge.

Hauklandstranda AS ble formelt registrert i Brønnøysundregistrene 30.08.2022 og skal være driftsselskap for den kommunale aktiviteten på Hauklandstrands statlig sikrede friluftsområde, med følgende formål i henhold til stiftelsesdokumentet:

Å ivareta Vestvågøy Kommune sine besøksforvaltingsoppgaver på og ved Hauklandstaranda statlig sikra friluftsområdet. Selskapet skal forestå drift av kommunens servicebygg på Hauklandsstranda statlig sikra friluftsområde, i trådt med formålet med området. Selskapet skal være en bidragsyter til videreutvikling av helhetlig besøksforvaltning i Vestvågøy kommune, samt annen virksomhet som naturlig henger sammen med ovenfor nevnte formål.

Vedtak om etablering og fastsettelse av vedtekter og aksjekapital for det 100% kommunalt eide selskapet ble behandlet i formannskapet 4. mai 2022 sak 018/22.

Byhagen avvikles i sin nåværende form.

Pressemelding fra Vest-Lofoten næringsforening

Det ble mandag 19. september avhold et evalueringsmøte i ressursgruppa rundt byhagen. Temaet var byhagens videre form og eksistens. Det ble i møtet besluttet at plante kassene foran rådhuset skal flyttes. Ressursgruppa vil jobbe for en distribuert løsning der kassene kan få et fortsatt grønt liv, spredt på andre lokasjoner.

Sigve Olsen   

Det har vært mange reaksjoner på prosjektet, og ordet «stygt» har vært flittig brukt. Vi kom aldri dit at hagen fikk vise sitt fulle potensiale, verken i prakt eller funksjon, men en av målsettingene var at den skulle være med på å skape trivsel og glede i sentrum. Når det har vært så pass mange negative ytringer ser ressursgruppa at denne målsettingen ikke nås innen rimelig tid, og er derfor en av grunnene til avvikling.

Et annet viktig mål for ressursgruppa var å jobbe for en finansiering som kunne sikre at en hadde mulighet til følge opp og utvikle hagen til å nå det potensialet vi mener et slikt prosjekt har. Det har så langt ikke lyktes å få på plass dette. 

Vi ser også at kapasitet for faglig oppfølging vil bli en utfordring fremover.

Samlet sett gjør dette at vi nå må finne en annen modell, og vi håper at distribuert løsning med oppfølging av færre plante kasser – på flere steder. Ressursgruppa er selvfølgelig skuffet over at vi ikke ser det mulig å videreføre, men innser samtidig at et slikt prosjekt krever bredt positivt fokus, og et avklart ressursgrunnlag. Vi vil takke alle som har bidratt med arbeidsinnsats og entusiasme. Vi har lært mye og håper likevel at mange av målsettingene i prosjektet kan nås ved en annen plassering av plante kassene.

Hvorfor gjorde vi dette?

Våren 2021 tok IL BLEST/Lofoten Countryfestival initiativ til å berge og revitalisere Høstvekka. Koronatid skulle ikke få sette arrangementet ut av spill og også spolere muligheten for et flott arrangement i jubileumsåret 2022 . Det ble satt ned en gruppe for å få til et arrangement og en basis å jobbe videre på i 2022. Denne gruppa bestod av Vest-Lofoten næringsforening (VLNF), IL BLEST/Lofoten Countryfestivalen, LoVe Utvikling, og representant fra kommunen.

På svært kort tid ble Høstvekka 2021 finansiert gjennom sponsorer og bidrag Vestvågøy kommune, program satt sammen,  og 59 små og store arrangementer gjennomført i perioden 28/8 - 4/9-21. Høstvekka genererte et lite overskudd som har gjort at det var mulighet for planlegging for 20-års jubileet for Høstvekka (og Leknes som by) i 2022.

Høstvekka er et samskapingsprosjekt mellom frivillighet, næringsliv og kommunen hvor VLNF er prosjekteier og hvor Vestvågøy kommune stiller arealer og ressurser tilgjengelig for gjennomføring av de ulike arrangementene. I 2021 var det en grønn «rød tråd» gjennom programmet for Høstvekka gjennom foredrag og aktiviteter. Et av målene var å bygge opp under målsettingene til «Lofoten de grønne øyene» og et av prosjektene som kom opp var tanken om å lage en hage med nyttevekster i sentrum av Leknes. Polarhagen hadde ideer og kunnskap, og ønske om å vise at urbant landbruk og aktiv bruk av sentrumsarealer kunnen skape en grønn møteplass og mer liv i Leknes.

Kommunen så dette også som bidrag til den flerfunksjonalitet som et sentrum trenger og en mulighet til å teste ut et nytt konsept, som alternativ til en flat plen. Det ble derfor også satt av et mindre beløp fra byplanarbeidet til prosjektet, og avtalt med Eiendomsdrift i forhold til bruk av det kommunale området.

Da prosjektet ble satt i gang så sent på året var det aldri realistisk å få det grønt i 2021, men målet var å få brukt hagen til aktiviteter under Høstvekka 2021 samt legge til rette for planting våren 2022. Det antall kasser som kom på plass symboliserer vår arktiske plassering på 68 grader nord. Det gikk dessverre for tregt å få alt gjort før vinteren satte inn og det ble noen uferdige kasser. 

Under evalueringsmøtet for Høstvekka 2021, hvor leder av Bodø 2024 deltok, ble særlig Byhagen løftet frem som et innovativt prosjekt med stort potensiale. De næringsdrivende til stede var også enige om at prosjektet måtte videreutvikles. Med dette som inspirasjonskilde fortsatte arbeidet og 26. juni 2022 var det åpningsarrangement med utplanting av vekstene som hadde stått og spiret i drivhus i løpet av vinteren.

Alle som har en hageflekk vet at det kan ta tid før man ser resultater, og det har underveis blitt sådd betydelig tvil om prosjektet burde eller kunne gjennomføres.

Det som lå til grunn for vår entusiasme var de muligheten vi så for: 

 • Positive aktiviteter i Leknes sentrum til beste for befolkning og næringsliv
 • Møteplass for unge og eldre, gjerne samtidig
 • Opplæring og aktivitet for barnehager og skoler
 • Aktiviteter for de med særlige behov
 • Mulighet for innvandrere og flyktninger til å delta i aktiviteter og bruke sin kunnskap fra hjemlandet.
 • Folkehelsearrangementer (frivilligheten år 2022)
 • Søkelys på helse og ernæring
 • Kortreist mat (Matfestivalen i Lofoten)
 • Økologi og grønt skifte
 • Pilot innen urbant landbruk i nord
 • Selvforsyning og matvareberedskap

Framveksten av det urbane landbruket kan bidra til å utvikle fremtidens byer og tettsteder i en sirkulær og bærekraftig retning, i tråd med FNs bærekraftmål. Urbant landbruk kan i tillegg til matproduksjon bidra til næringsutvikling, bedre ressursbruk, levende lokalsamfunn og byrom, bedre miljø og folkehelse og økt trivsel for store befolkningsgrupper.

Oppsummert skulle tiltaket gjennom samskaping bidra til aktivitet i sentrum, god helse og bolyst.

På vegne av ressursgruppa
Sten Roger Sandnes
Daglig leder
Vest-Lofoten Næringsforening

Mottaker av Næringsprisen for 2022

I 2021 gikk næringsprisen til Grete Iversen, grunnlegger av Gretes Håndarbeid AS. Den 12/9-22 gikk fristen ut for å nominere kandidater til prisene for 2022. Ved fristens utløp var det kommet inn flere forslag med svært sterke kandidater, og i formannskapsmøtet 21/9 ble vinnerne utpekt. Næringsprisen deles ut under Matfestivalen i Lofothallen lørdag 1. oktober.

Sigve Olsen  
Næringsprisen for 2022 går til Roger Abrahamsen, daglig leder i Ballstad Slip AS, med følgende begrunnelse:

Det fremheves at mottaker av næringsprisen for 2022 er svært utholdende, og jobber både med kort- og lang horisont, på vegne av annet næringsliv og egen bedrift. I møte med prisvinner er kvalitet, involvering, engasjement og utviklingsfokus svært fremtredende, i tillegg til et smittende, godt humør.

Under prisvinnerens ledelse har bedriften vært gjenstand for kontinuerlig fornyelse og utbygging, samtidig som driften blir ivaretatt på en god og økonomisk trygg måte. Den fremstår som foregangsbedrift med hensyn til utdanning av fagarbeidere, er miljøsertifisert og ivaretar ansatte, kunder og omgivelser på en meget god måte. Store utviklingsplaner er godt kommunisert med kommunens innbyggere og naboer på Ballstad.

Prisvinner har gjennom flere år utvist et stort engasjement for utvikling av Ballstad havn og Ballstad som servicebase for kystfiskeflåten, langt ut over det som angår interessene til egen bedrift. Han har siden 2011 vært en pådriver overfor ulike offentlige myndigheter for å fremme behovet for utdyping av havna på Ballstad.

Prisvinner står i bresjen for spennende utviklingsprosjekter for utprøving av ny teknologi i fiskefartøy, herunder bruk av grønn energi og alternative fremdriftssystemer i kystfiskeflåten. Dette arbeidet skjer i nært samarbeid med ledende teknologibedrifter og forskningsinstitusjoner som Sintef og Universitetet i Tromsø.

Prisvinner engasjerer seg også i utviklingen av det lokale næringslivet generelt, og har i flere år vært styremedlem i Vestvågøy Næringsforum og også Vest-Lofoten næringsforening.

Roger Abrahamsen, daglig leder ved Ballstad Slip AS, er en verdig vinner av Vestvågøy kommunes næringspris for 2022.

WC sett 2,5 millioner ganger

Vi på Vestvågøy er nok ikke mer do-trengt enn andre, men tallenes tale er klare, det er stor interesse for dette temaet på google.

I 2018 begynte Vestvågøy kommune å jobbe systematisk med besøksforvaltning. Det ble opprettet en egen arbeidsgruppe for dette temaet og flere tiltak kom etter hvert i gang. Noe av det første som ble gjort var å lage en oversikt over de offentlig tilgjengelige  sanitæranleggene i kommunen, noen kommunale, noen statlige (vegvesenet) og noen private.

I tillegg til info på kommunens nettside ble alle stedene lagt inn i google maps. De som legger inn slik info får også tilbakemelding om hvor "populære" stedene blir. En slik statistikk dukket opp i eposten denne uka. og viser tallet 2.500.000. Alle var nok like nøden, men informasjonen var nok "livsviktig" for noen.

Hva kan vi lære av dette, spør næringssjef Sigve Olsen?  - Det er ganske enkelt - vær synlig på google med dine tjenester, det er mange som har et behov!

Læring av næring i Prøysens rike

Statsforvalteren i Nordland hadde invitert landbrukskommunene Nordland til studietur i Ringsaker kommune. Temaet var næringsutvikling landbruk, med særlig fokus på kommunens rolle.

De som er kjent med norsk landbruk og geografi vet at området rundt Mjøsa er svært fruktbart og har mange, og til dels vært store gårder. Ringsaker har 167.000 daa fulldyrket jord og leverer som et eksempel kjøttforbruket til 354.000 personer, 52 kg/personer/år. Innbyggertallet i kommunen er på 35.000, altså 10.000 flere enn kommunene i Lofoten.

Til tross for forskjeller i størrelse, klima og topografi var det likevel mye sammenlignbart og interessant å ta med seg nordover innen næringsutvikling, samarbeidsformer og pleie av kulturlandskap, kan rådgiver landbruk, Marit Larsen og næringssjef Sigve Olsen fortelle. Like viktig var det å bli kjent med arbeidet i de andre kommunene i Nordland.

 

Ingeniør Stine Valø Sundbeck fikk en hektisk start i kommunen 

Informasjonsansvarlig fikk møtt vår nye trainee i aktivt arbeid i forbindelse med bruddet i vanntilførselen til Gravdal. Hun, og de andre ingeniørene på Vann og Avløp fikk nok å gjøre, og stod virkelig i det. De ble oppfattet som aktive og løsningsorienterte i en krevende situasjon, og samarbeidet godt med beredskapskoordinator.

Stine forteller at hun har fått en “brakstart” med mye brudd i vannforsyningen. Hun beskriver arbeidssituasjonen som hektisk og spennende, og synes glad for at hun takket ja til tilbudet om jobb i Vestvågøy kommune. Det ble senere mulig å få henne i tale og stilt henne noen spørsmål. 

 Trainee ved PI, Stine Valø Sundbeck Thomas Thomassen, VVK  Hvor kommer du fra? 
Jeg er født og oppvokst i Asker, ikke så langt fra Oslo. 

Hvilken stilling har du? 
Har begynt som prosjektleder trainee i Enhet for Prosjekt og Infrastruktur i VA-avdelingen. 

Kan du si noe om programmet? 
LookNorth er et ettårig traineeprogram for å starte karrieren til nyutdannede innen ulike fagfelt, i Lofoten og Vesterålen. I løpet av programmet får man delta på månedlige samlinger med LookNorth og NNL (Nord Norsk Lederutvikling), der man få bli kjent med de andre traineene og delta på blant annet kurs og bedriftsbesøk. 

 

Les mer om "look North" her 

Hva fikk deg til å søke? 
Jeg har bodd og studert i Oslo-området hele livet. Etter jeg var ferdig med å studere flyttet jeg til Ålesund for flere naturopplevelser, og det ga mersmak. Derfor bestemte jeg meg for å flytte til Lofoten. Som nyutdannet kan det være krevende å søke jobb, men ved et tilfeldig google-søk kom dette trainee-programmet opp. Jeg så det som en unik mulighet til rask kompetanseheving som helt fersk i bransjen, og blant mange søkere var jeg så heldig å få denne stillingen. 

Hva bakgrunn har du i forhold til utdanning og erfaring? 
Utdannelsen min er Byggingeniør med fordypning i konstruksjonsteknikk, så å jobbe med vann er et nytt fagfelt for meg. I studietiden jobbet jeg frivillig i Tekna Student (fagforening for sivilingeniører), da som blant annet leder for Oslo-avdelingen, så erfaringen kommer godt med i en prosjektlederstilling. 

Hva gjør du mer konkret i stillingen? 
Nå har jeg jobbet i kommunen i to uker, og stort sett vært innom det meste av variert hverdag. Det er en bratt læringskurve og ingen dager er like. Jeg har vært heldig å få vært med mye ut på anleggene for å se hvordan hele vannsystemet fungerer her. I tillegg til at jeg får være ute i felt i all slags vær, er det mye saksbehandling og byggemøter på planen. 

Hva tenker du personlig å få ut av tiden som trainee i Vestvågøy kommune? 
Jeg håper at jeg i løpet av året skal bygge mer relevant kompetanse, og bli trygg i rollen som prosjektleder. Samtidig ønsker jeg å knytte et større nettverk blant de andre traineene, samt få oppleve det Lofoten har å by på av tur og utendørsaktivitet. 

Hva synes du om Vestvågøy, og Lofoten, sånn umiddelbart? 
Hittil har jeg vært utrolig heldig med været, så jeg har prøvd å nyte alle de fine dagene utendørs. I jobben er jeg også så heldig at jeg får reist litt rundt i kommunen, og se så mange nye, fine plasser. Med LookNorth får jeg også utforsket andre deler av regionen på månedlige samlinger, hvor vi har besøkt blant annet Ringstad i Vesterålen og Andøya. Så langt trives jeg veldig godt, men er spent på vinteren og mørketiden.  

I forbindelse med intervjuet legger vi inn noen bilder som illustrerer utfordringer som blant annet Stine jobber med i følge med brudd i vannledninger. 

Klokkarvika friluftsområde offisielt åpnet

Søndag 18. september ble Klokkarvika statlig sikra friluftsområde på Gravdal offisielt innviet. Og for en folkefest det ble! Rundt 250- 300 personer la søndagsturen til Gravdal for å være med på åpningen. Denne ble innledet av Vest-Lofoten paradetropp, før varaordfører i Vestvågøy Eva-Karin Busch offisielt åpnet friluftsområdet.

Fungerende varaordfører Eva-Karin Busch klipper snoren. Vestvågøy kommune  

«Da Odden i Valberg ikke kunne benyttes som kommunalt friluftsområde, på grunn av at hyttebygging ved en feiltakelse ble tillatt i området, ble Klokkarvika for fire år siden utpekt som nytt område. «Gravdal – opp og fram!» tok tak i saken sammen med Vestvågøy kommune og Nordland fylkeskommune. Utallige dugnadstimer er lagt ned i løpet av de senere årene, uten dette frivillighetsarbeidet fra mange ildsjeler ville ikke Klokkarvika sett så innbydende ut som den gjør i dag» sa varaordføreren i sin tale.

Dagen ble fylt med aktiviteter for små og store, med konkurranser, med kåring av Årets Gravdalværing 2022, med café, grilling, teater, freesbeegolf, mm.

Vestvågøy kommune takker Gravdal opp og frem, LoVe utvikling og Nordland fylkeskommune for et utmerket samarbeid for å få til friluftsområdet Klokkarvika på Gravdal.

GOF tok tidlig eierskap til prosjektet og har gjennom prosjektleder i LoVe hatt tett dialog med kommunen om områdets forskjellige muligheter og potensialer. Mye godt arbeid er utført, og området er fremdeles under utvikling, der større og mindre prosjekter planlegges fremover.

Samarbeid mellom NAV Lofoten og A-krimsenteret i Nordland

A-krimsenteret i Nordland og NAV Kontroll har den siste tiden hatt et særlig fokus på forebyggende arbeid i Lofoten for å kunne forhindre trygdesvindel og arbeidslivskriminalitet. Det har derfor vært viktig å etablere et godt samarbeid med NAV Lofoten som er tett på næringslivet og lokalsamfunnet. Vi ser fram til at videre samarbeid vil kunne bidra til å styrke et seriøst arbeidsliv i Lofoten, og sikre at arbeidstakere blir ivaretatt på en god måte av arbeidsgiver og at virksomhetene etterlever regelverket. Det er store verdier som skapes i Lofoten og et godt samarbeid er nøkkelen for å skape et seriøst arbeidsliv, sier Kurt Jacobsen som er Senterleder for A-krimsentret i Nordland.

NAV Kontroll nord:

 • Dekker Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
 • Kontorer i Tromsø, Bodø, Trondheim og Oslo
 • Tre fast ansatte i Bodø, alle ved A-krimsenteret i Nordland, lokalisert i Bodø

NAV Lofoten gjennomførte et fagmøte sammen med NAV kontroll Nord -\ A-krimsentret for alle ansatte i NAV Lofoten 15 september i kommunestyresalen på Vestvågøy.

Til stede på denne samlingen var Silje Solbakk og Bjørn Duestad fra NAV kontroll nord-\A-krimsentret.

Fra samarbeidsmøte på Leknes. NAV leder Elisabeth Pleym Olsen sammen med Silje Solbakk og Bjørn Duestad fra A-krimsenteret i Nordland. Thomas Thomassen, VVK   

De forteller at den største arbeidskriminaliteten kommer fra svart arbeid med 36,45 %, samlivssaker 23,36% og utenlandssaker med 12,15%.

De som melder inn saker til A-krimsentret er primært publikum med 64,49% av sakene. Deretter øvrige etater.

Leder av NAV Lofoten, Elisabeth Pleym Olsen, opplyser at det svindles for 5 milliarder NAV-kroner i året. NAV formidler 1\3 av statsbudsjettet, og alle mennesker kommer en eller annen gang i befatning med NAV i løpet av livet.

A-krimgruppen foreleser for ivrige NAV ansatte i kommunestyresalen. Vestvågøy kommune  

Pleym Olsen understreker viktigheten av at pengene kommer til dem som har mest behov for dem. Derfor er det også viktig å samarbeide om  forebyggende arbeid, slik at vi kan redusere svindel med penger fra NAV.

Forebygger fysiske svangerskapsplager

Helsestasjonen har i lang tid arrangert foreldreforberedende kurs, og har nå evaluert sitt opplegg. Tidligere har en fysioterapeut pleid å ha en av timene for de gravide på disse kursene, men etter evalueringen kom man fram til at denne informasjonen passer bedre å gi tidligere i graviditeten.

Helsestasjonen skal derfor prøve noe nytt ved å tilby de gravide en egen gruppetime med fysioterapeut, hvor fokuset vil være å forebygge fysiske svangerskapsplager før og etter fødsel.

Det er ikke en treningstime, men en time for dialog, spørsmål, og svangerskapsinformasjon. Man kan også få demonstrert noen øvelser som er trygge å gjøre. Blir dette tilbudet etterspurt, vil vi arrangere dette regelmessig framover, ca. hver annen måned.

Fysioterapeut Ingrid Morstøl står klar for å ta imot den første gruppen tirsdag 4 oktober kl 10:00 på fysioterapiavdelingen i 1 etg. i Origobygget. Varigheten vil være ca. 1- 1,5 time. Tilbudet er fra og med 2. trimester. Påmelding via helsestasjonen. Dette er en del av det forebyggende helsearbeidet i svangerskapsomsorgen, og er derfor et kostnadsfritt tilbud.  

Susann styrer kantineskuta 

Fortell litt om deg selv Susan
Susan Eltoft er opprinnelig fra Stamsund, men er i hovedsak oppvokst i Bergen. Hun kom tilbake til Lofoten som 16 åring. Hun er gift og har tre voksne barn, samt barnebarn.
Jeg har jobbet på LAS i 11 år. I de siste 12 år har jeg drevet Trappa Café i Skulbrugården.

Susann Eltoft i gang med å steke blodpannekaker. En sulten vaktmester kan skimtes i bakgrunnen. Thomas Thomassen, VVK  

Hvorfor søkte du stilling her på Rådhuset?
Det som fikk meg til å søke meg til kommunen var at jeg hadde godt kjennskap til organisasjonen, og en god del av folket som jobber der. Trivelige folk. Jeg var vikar for Majka i 2017, så da fikk jeg litt innblikk i hva jobben bestod i. Så skal det jo sies at lørdagsfri frista utrulig masse den siste tiden jeg holdt på i kafeen på Trappa.

Hva bakgrunn har du fra matfaget og får du hjelp i kantina?
Bakgrunnen må vel vær at e har lang fartstid i matyrket. Jeg starta min jobbkarriere allerede som 13 åring på EPA kafeteria i Bergen. Jeg har alltid hatt interesse for mennesker og mat.

Min gode datter, Solveig Eltoft, hjelper meg her. Trond Inge Hansen, kokken vår på Trappa Café, har også steppa inn når vi treng hjelp.

Hvordan har du blitt mottatt på Rådhuset?
Vi ha blitt kjempegodt mottatt. Det er en fryd å gå på jobb hver dag. Mange som stekk hodet inn og hilser på, de kjenner nok lukta og lurer på hva som lages. Det setter jeg pris på. Og så virker det som om at maten blir satt pris på.

Hvilken mat serverer du, hvordan jobber du og får du solgt godt?
Vi prøver å lag litt ekstra godt uti uka. Fredagskos med vaffelkake, kanelsnurra, brød og kaker hører også med. Horn baker vi også selv. De går unna som «varmt hvetebrød». Og blodpannekaker hører høsten til, så visse tradisjoner kan vi ikke slutte med. Det vil bli mange dager med det framover siden omsetningen er god.

Vi har nå fått både milkshake, kaffelatte og iskremkaffe (den anbefales virkelig). Hele kaker kan også bestilles her.

Varm lunsjmeny hver dag, salatbar, påsmurt, brus, is, og ikke minst de gratinerte bagettene. Det kan nevnes at vi solgte 42 bagetter på en dag, så de er godt mottatt.

Avslutningsvis forteller Susann at hun starter opp kl 07.00 og er her til kl 1500. Varmmat menyen gikk til kl 13.00 tidligere, men den utvida vi til kl. 14.00.