Nyhetsbrev uke 37

Det handler om plan, klima og næring denne uka.

Arealplan – muligheter og forutsigbarhet

Klikk for stort bildeKarl Erik Nystad, enhetsleder Næring plan og utvikling

Det følger av plan og bygningsloven at alle kommuner i Norge plikter å ha en arealplan, som man følger og etterlever i arbeidet med utviklingen av kommunens areal. Dette er ikke unikt for vår kommune, og er heller ikke noe hverken politikere eller administrasjonen kan velge bort. Arealplanen skal sikre ivaretakelse av små og store interesser i lokalsamfunnet, og den skal favne bredt og flest mulig, ikke bare enkeltinteresser. Dette kom veldig klart frem i den siste rulleringen av arealplan med mange og gode innspill fra lokalbefolkningen, lag, forening og næringsinteresser.  

Kommersielle aktører og eiendomsutviklere har naturlig nok sterkest fokus på egne prosjekt, mens kommunen skal og må ta mer helhetlig samfunnshensyn i arbeidet med nytt planverk.  

Å ha en oppdatert arealplan gir både innbyggere og næringsliv en forventningsavklaring og forutsigbarhet for hvilke områder som tilrettelegges for nye næringsarealer, boligfelt og hvor vi kan være sikre på at friområder blir bevart for allmennheten i fremtiden. 

Kommunen har et samfunnsansvar som kommunen er lovpålagt å forvalte, i rullering og utarbeiding av arealplanen er det viktig å få til en helhetlig og konstruktiv debatt om fremtidig utvikling av kommunen og lokalsamfunnet.   

Vedtakelse av en ny arealplan er ikke ensbetydende med at alle nye ideer skal avvises etter en vedtatt plan. Men man kan ikke forhåndsbestille en dispensasjon.

Forvaltningsskillet mellom politikere og administrasjonen er lovpålagt, med to selvstendige vurderinger. I enkeltsaker vil derfor vurderinger kunne gi ulike perspektiver, med ulikt utfall.

I går ble oppstart av kommende byplan vedtatt i formannskapet. I planprogrammet er det lagt spesielt vekt på en omfattende medvirkning og næringslivet vil bli invitert til dialog og samskaping i kommende byplanarbeid med ønske om at involvering vil gi en god byplan med felles forankring når interesseavveininger skal diskuteres, drøftes og vedtas.

Vi oppfordrer alle aktører og interessenter til å bidra i dette arbeidet, til å tenke kreativt og løsningsorientert for å gjøre kommende byplan til en god prosess og et best mulig utviklingsverktøy for investorer, næringslivet, handelsstand, innbyggere, lag og foreninger.  

Velkommen !

Ledere samlet rundt handlingsplanen

Torsdag denne uka var kommunens ledergruppe samlet for å gjennomgå og forankre forslag til handlingsplan for 2021-2024. Arbeidet har tatt utgangspunkt i de fire nye kommunedelplanene, og skal gi en bedre sammenheng mellom planverket og de tiltak som blir prioritert til neste år.

Klikk for stort bildeFull aktivitet med 1 meters avstand  

Blant øvrige tema var å skape anerkjennelse og forståelse for ledernes utfordringer i en krevende tid. Her innledet kommunalsjefene Bianca Halvorsen og Lars Pleym Ludvigsen. Ellers så jobbet lederne med samfunnsutfordringer på tvers av sektorene, de diskuterte realismen i de tiltakene som er foreslått (konkluderte med at dette er realistisk), og de så på hvordan vi i fellesskap kan sikre at gjennomføringen blir som ønsket.

Inspirert klimanettverk på Røst

Onsdag 9. september var jeg, samfunnsplanlegger Heidi Bergsli, på Røst for å orientere om arbeidet i Lofotens interkommunale klimanettverk. Nettverket samarbeider nært med blant annet Lofotrådet, som har satsingen Lofoten 2030- de grønne øyene. Hanne Ulrichsen, rådets daglige leder, og jeg orienterte om dette arbeidet i kommunestyret i Moskenes og Flakstad i juni i år. Nå var vi glade for å få muligheten til å komme til Røst og diskutere klimasatsinger, på hyggelig og engasjert invitasjon av ordfører Elisabeth Mikalsen.

Klikk for stort bilde Heidi Bergsli

På Røst orientere jeg om nettverket og kunnskapsgrunnlaget vi har forberedt, Hanne orienterte om De grønne øyene, og reiselivssjef Line Renate Samuelsen i Destination Lofoten fortalte om prosjektet Bærekraftig reisemål, der Lofotens kommuner og reiseliv har jobbet med indikatorer for sertifisering.

Det ble trekløverorientering x 3: først som grunnlag for en interessant diskusjon med næringslivet på Querini pub & Restaurant under næringsforeningas lunsjmøte; så for administrasjonen i Røst kommune, og til sist for Kommunestyret.

Klimaarbeid er samarbeid, og dagen på Røst ga inspirasjon til å søke enda bredere samarbeid i Lofoten. Så langt har nettverket fokusert mest på klimaarbeidet i kommunene og samarbeid på tvers av administrasjonene, med Fylkesmannen og Nordland fylkeskommune, og med Universitetet i Tromsø om forsknings- og utviklingsprosjekter.

På sikt må målet være å ha et klimanettverk i Lofoten som også inkluderer innbyggere og næringsliv - tenk hvilken kunnskap som da kan deles, kreative løsninger komme opp, og nye prosjektsamarbeid skapes, fremhever Heidi Bergsli, samfunnsplanlegger og koordinator for det interkommunale klimanettverket.

For å rydde all tvil av veien!

Klikk for stort bildeDet har kommet oss for øret at ikke alle har fått med seg at kinoen har åpent. Den har altså det, og programmet finnes her...!

Bedriftsrådgiverne i Lofoten informerer om stor aktivitet

Næringsavdelingen i Vestvågøy kommune har gode samarbeidspartnere innen næringsrådgivning, oppfølging av etablerere og ledelse av utviklingsprosjekter. Her kommer litt informasjon fra Ørjan Arntzen i  Lofoten Matpark og Tom Runar Buljo i Egga Utvikling.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Innovasjonsmidler til Destinasjon Ballstad

Destinasjon Ballstad er et bedriftsnettverk med reiselivsbedriftene på Ballstad. De har over tre år vært inne i bedriftsnettverksprosjektet til Innovasjon Norge for å utvikle reisemålet Ballstad. Opprinnelig var prosjektet ment å vare ut 2020, men som følge av nye tildelinger til eksisterende bedriftsnettverk har bedriftene på Ballstad blitt tildelt 700.000 kroner for 2021. Hemmingodden AS forvalter midlene på vegne av nettverket på Ballstad hvor Lofoten Matpark er prosjektledere. Neste års arbeid vil i hovedsakelig handle om å utvikle bedriftenes evne og muligheter til å gjennomføre innholdsmarkedsføring. 

Oppfølging av næringslivet i krisetid

I et samskapingsprosjekt har Lofoten Matpark, Vest-Lofoten Næringsforening og Vestvågøy Kommune gjennomført arbeid opp mot næringslivet for å å hjelpe bedriftene i den utfordrende situasjonen med lokal og global pandemi. Lofoten Matpark har vært hyrt inn som prosjektledere og arbeidet opp mot næringslivet for å stimulere til omstillingsprosjekter. Prosjektet har bl.a. gjennomført en næringsundersøkelse, utviklet et kurs i omstillingsarbeid, gjennomført rådgivning og hjelp mot næringslivet. 

Prosjekt Spredt avløp i Vestvågøy

Vestvågøy Kommune, sammen med de øvrige kommunene i Lofoten og Vesterålen, deltar i et prosjekt for å utvikle en forskrift for spredte avløp. Lofoten Matpark er prosessledere, og kommunene i Lofoten og Vesterålen er deltakere. Etter etableringen av en forskrift vil kommunen få mulighet til å legge spredte avløp inn i kommunens selvkostområde og dermed utvikle inntekter. Men ikke minst vil dette være et viktig tiltak for å sikre gode tiltak rundt miljø og likebehandling innad i kommunene i Lofoten. Prosjektet er støttet av Miljødirektoratet, og er planlagt ferdigstilt i løpet av 2020 

Førstelinjetjenester for etablerere

Mange nye bedrifter er registrert på Vestvågøy, og flere av dem blir fulgt opp via Vestvågøy Kommunes etablererveiledning. Det er Lofoten Matpark som administrerer ordningen. Veiledningen er et tilbud til bedrifter som er inntil 5 år gamle, men flere av bedriftene som følges opp er helt nye. Bedriftene kan få hjelp til nettverksprosesser, søknadsprosesser og produktutvikling. Lofoten Matpark skreddersyr et opplegg til hver enkel bedrift. Det er stor variasjon i bedriftsporteføljen, og bedriftene gjør så ulike ting som sneglesanking, hundekjøring og gravstell.

Stor interesse for etablererkurs i Lofoten

Egga Utvikling melder om stor interesse for etablererkurs i Lofoten. Etter søknadsfristen utløp er det 8 gründere fra Vestvågøy og 11-12 fra Vågan på kurset, som har oppstart 22.september, på Fryseriet i Meieriet Kultursenter. Varaordfører Anne Sand kommer for å ønske velkommen. Grunderne i Lofotteina AS kommer også og forteller litt om sin grunderreise. Ellers blir tema for første dag drivkraften bak etableringen, motivasjon, kundebehov og kartlegging av markedsområder. Dette er den første av totalt 7 samlingsdager. 

Tom Runar forteller at spesielt responsen på Facebook vært stor etter annonseringen av kurset. - Jeg mistenker at det er mange relativt nylige tilflyttere som blir grundere. Det er altså en kontinuerlig tilførsel av gründere til Lofoten. Så får vi bare håpe at kurset kan bidra til å finne og hjelpe både de solide, lokale levebrødsbedriftene som beriker våre lokalsamfunn, men også de diamantene som kan bidra til å skape mange nye arbeidsplasser i Lofoten.