Nyhetsbrev uke 36/22

 

Tove inn som fungerende kommunalsjef

26. august var siste arbeidsdag for Iver Sunnset fra Hurdal som sluttet etter vel ett år i stillingen som kommunalsjef for Helse og mestring. Tove Yndestad vil fungere i stillingen til rekruttering av ny kommunalsjef er gjennomført.

Iver Sunnset blir takket av i kommunestyresalen av fungerende kommunalsjef Tove Yndestad. Vestvågøy kommune  

Sirena tatt imot for første gang

Går du inn på nettsida til Lofoten Havn finne du at det er meldt 58 cruiseanløp til Leknes havn i år. Angeline Wårheim på Havn kan fortelle at det i år har vært ekstra mange skip som har førstegangsbesøk til kommunen. Et av disse var Sirena fra Oceania Cruises som ankom 7. september med 505 passasjerer om bord, de aller fleste fra Nord-Amerika. 

Sirena er vel 180 meter langt og kan ta 684 passasjerer. (snittlengden for anløp i 2022 er 225m og 1654 passasjerer). Vestvågøy kommune Som tradisjonen er ved førstegangsanløp er det en liten seremoni med overrekkelse av kommunevåpen, og med mottak av skipets plakett. Denne gangen ble næringssjefen spurt om å være stand-in for havnesjefen, og med fortsatt strenge koronatiltak om bord ble overrekkelsen ble gjennomført på kaia. 

Kaptein Atanas Kostadinov var strålene fornøyd med service og mottakelsen i Leknes havn, og på passasjerenes vegne var han også glad for det flotte høstværet. Vestvågøy kommune   

Ny koordinator i gang

En engasjert Knut-Erik Dahlmo er i gang med arbeidet for kommunene. Thomas Thomassen Knut Erik Dahlmo ble ansatt 1. august og er nå godt i gang med sitt arbeid for de 20 kommunene i Lofoten, Vesterålen og Salten som inngår i helsefellesskapet tilknyttet Nordlandssykehuset.

Dahlmo er utdannet statsviter, har bakgrunn fra NAV og kommer fra stillingen som kommunalsjef for helse og omsorg i Flakstad kommune. Informasjonsansvarlig i Vestvågøy kommune fikk anledning til å møte Knut-Erik for å spørre han ut om jobben framover for helsefellesskapet.

Hva er helsefellesskap?
Helsefellesskap er omtalt i Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023 og ble innført av regjeringen Solberg fra 2019. Dette er en konstruksjon hvor foretak og kommuner i fellesskap søker å finne gode løsninger og gi gode pasientforløp til brukerne. Helsefellesskap er ikke et nytt forvaltningsnivå, men er konsensusbasert og basert på tre- nivåstrukturer; et overordnet styringsnivå, et strategisk/operativt nivå og et fagnivå.

Hvilke oppgaver har helsefellesskapet?
Det er en samhandlingsarena mellom helseforetaket Nordlandssykehuset og omliggende 20 kommuner i Lofoten, Vesterålen, Salten. Aktørene har et felles ansvar for å levere gode og sammenhengende helse- og omsorgstjenester.

Videreutvikle eksisterende samhandling og samarbeidsavtaler.

Planlegge og utvikle tjenestene sammen, til fire prioriterte grupper – jfr. felles handlingsplan:

  • Skrøpelige eldre
  • Pasienter med flere kroniske lidelser
  • Barn og unge
  • Pasienter med alvorlige psykiske lidelser og rus

Kan du si noe mer om din funksjon/stilling?

Jeg tiltrådte stillingen som kommunal samhandlingsleder 1.8.2022. Jeg er formelt ansatt i Vestvågøy, siden det er min bostedskommune. Jeg vil anslagsvis jobbe 30% for Lofotregionen og resterende 70% for alle regionene. Det planlegges også rekruttert 2 x 30% stillingsressurser for hhv. Vesterålen og Salten høsten 2022, til sammen 1,6 stillingsressurser på kommunal side for å koordinere kommunenes utfordringer inn i helsefellesskapet.

I korte trekk skal jeg ha koordinatorfunksjon av kommunale interesser, og være pådriver for tjenesteinnovasjon og samarbeid mellom kommuner og helseforetaket.

Er det noe du vil prioritere spesielt nå i starten?

Jeg vil gi informasjon høsten 2022 om helsefellesskap i ulike faglige, administrative og politiske fora i regionene. Gjennom samhandlingssekretariatet skal jeg jobbe med saksforberedelser til Strategisk samarbeidsutvalg (SSU), bla. handlingsplan og dialog og partnerskapsmøtet 2022, samt drive nettverksbygging.

Dahlmo opplyser at mange er glade for at denne funksjonen nå er på plass, og sier at han skal bidra til at kommunene får gode og sammenhengende helse og omsorgstjenester. Dette er viktig ettersom kommunene stadig får mer og mer ansvar for tjenestetilbudet.

Dahlmo understreker at sykehuset har et opplærings – og veiledningsansvar overfor kommunene og at han vil følge med at dette ansvaret følges opp.

Man er i gang med å etablere en egen hjemmeside for helseforetaket med formål at dette skal være den primære informasjonskilden for kommunene i helsefellesskapet. 

Med June i front

Vestvågøy kommune
June Remmen startet 1. september som ny leder for turistinformasjonen på Leknes. Hun er ansatt i selskapet Steinbiten Drift AS som har driftsavtale for turistinformasjonen på Leknes for Vestvågøy kommune. June kommer fra jobben som avdelingsleder for Arctic Guide Service og er derfor godt kjent med reiselivet i Lofoten.

Næringssjefen var en tur innom i dag for å gratulere June med jobben, og fikk da også tatt en kjapp kikk på det nye informasjons- og bookingsystemet som reiselivsbedriftene kan benytte. 

Det ble også tid til å planlegge tid og sted for det årlige høstmøtet for reiselivsnæringa på Vestvågøy. Reiselivet vil over helga motta invitasjon til møtet som avholdes på Meieriet mandag 26. september.

Årets trening for Lofoten Heimevernsområde 16201 er gjennomført

Årets trening ble gjennomført som planlagt i perioden 29.august – 4.september kunne områdesjef Bjørn Ragnar Larsen fortelle når kontaktet.

Kaptein Bjørn Ragnar Larsen gjennomfører ordremøte på rådhuset i Svolvær. Thomas Thomassen  

Han beskrev at den viktigste oppgaven er å trene og teste troppene sin evne til å løse oppdrag. Dette ble prøvd.

Samvirke med sivile myndigheter som alltid viktig for HV, for å få gjennomført treninger og øvelser. Og som alltid er kommunene i Lofoten positivt innstilt og bistår HV i denne sammenheng, hvor det gjennom hele året er løpende kontakt med ordførere og kommunedirektører i alle Lofotkommunene.

Nå ble denne treningen, pga ulike sentrale føringer, begrenset til i praksis å være begrenset til lokasjoner i Vågan og i Vestvågøy kommuner. HV sin tilstedeværelse var derfor mest synlig i disse kommunene.

Leknes Havn ble benyttet som objekt for treningen, og dette fungerte veldig bra, både som øvelsesobjekt, men også for testing av praktisk samvirke med Vestvågøy kommune.

Havnesjef, Kjell Jacobsen, og havneterminalen ble tett integrert i denne øvelsen – med godt resultat. Sivilt-militært samarbeid med god kvalitet i følge områdesjefen.

Havnesjef Kjell Jacobsen sammen med fornøyd befal ved HV-16201 i Leknes havn. Fv befal ved Claymore, samt troppsjefene Thomas Thomassen og Thomas Hamnes VVK   

Havnemyndigheten ved Angeline Wårheim ble spurt om samarbeidet og gav følgende tilbakemelding: "vi synes det er veldig positivt at området kan benyttes til et slikt viktig formål".

Vi hadde god dialog og samarbeid med HV før og under øvelsen fant sted, og håper det vil benytte havna som øvingsområde igjen en annen gang.

Lofoten HV-område hadde i år også samvirke trening med annen HV-avdeling – Innsatsstyrke Claymore.

Disse kom med «grønne» kjøretøy, som vistes godt – fra de ankom til ordremøte på Vågan rådhus i Svolvær, og videre utover treningen og feltøvelsen.

Sammen med disse kom meget motiverte markører, som var hentet fra soldater som er inne til førstegangstjeneste. Disse markørene ble en viktig brikke i feltøvelsen, opp mot praktisk testing av områdets tropper og ledelse.

Alt i alt ble Årets Trening en suksess, hvor troppene ble testet, og nødvendig utfordringer kartlagt – som gir en retning for hva som må forbedres og hva som skal trenes kommende år.

Sjef HV16, Oberst Bjørnar Eriksen, har gitt særdeles gode tilbakemeldinger på Lofoten HV-område sin trening – og evnen til måloppnåelse.

Så en stor takk fra meg, til kommunene i Lofoten og til mitt befal og mine soldater – som igjen leverte en innsats som førte til at målsettingene for treningen ble nådd.

Arkeologiske undersøkelser ved byplan for regionsenter Leknes

Har du en eiendom i Leknes, Fygle eller Gravdal som er innenfor byplanavgrensning? Ikke vær overrasket om du få besøk av arkeologer (evt. med gravemaskin) de kommende ukene.

Nordland fylkeskommune starter 12. september 2022 endelig opp med gjennomføring av arkeologisk registreringsarbeid i forbindelse med byplanarbeidet. Registreringsarbeidet i år vil avsluttes innen utgangen av oktober og sannsynligvis gjenopptatt mai 2023.

Feltarkeolog ved gravemaskin på Unstad Nordland Fylkeskommune  

Kulturminneloven krever at forhold til automatisk fredete kulturminner i områder som skal inngår i en reguleringsplan er avklart før planen vedtas.

Fylkeskommunen har vurdert hele området som nå er under planlegging og avgjort hvilke områder det et behov for å gjennomføre nærmere arkeologiske undersøkelser innenfor. Berørte grunneiere ble tilskrevet direkte.

Det vil bli benyttet to forskjellige metoder under registreringsarbeidet:

1) Overflateregistrering og graving av prøvestikk og mindre sjakter med spade

Formålet med metoden er å påvise eventuelle arkeologiske kulturminner som er synlige på overflaten, eller som ligger gjemt under markoverflata.

Metoden benyttes spesielt i leting etter kulturminner fra steinalder, eller for å påvise/avkrefte strukturer fra bronsealder/tidlig metalltid, jernalder og middelalder - altså kulturminner eldre enn året 1537 og derav automatisk fredet etter lov om kulturminner (kulturminneloven) § 4. Massene blir lagt tilbake etter endt graving.

2) Maskinell søkesjakting

Maskinell søkesjaktingsmetode går ut på at overflatelaget blir fjernet i 3-4 m brede striper (søkesjakter) over bestemte areal ved hjelp av gravemaskin. Søkesjaktene legges normalt parallelt med 7-15 m mellomrom. Dybden kan variere fra ca 20 cm  - 1 meter avhengig av grunnforhold og matjordlagets tykkelse. I visse tilfeller kan det være nødvendig å grave dypere enn dette, spesielt i områder med flyvesand. Massene blir lagt tilbake etter endt graving.

Metoden egner seg til å påvise spor etter nedgravde strukturer og kulturlag i undergrunnen (f. eks stolpehull, kokegroper, overpløyde graver, gårdshaugmasser osv) som ble anlagt på stedet i arkeologiske perioder som steinalder, bronsealder/tidlig metalltid, jernalder og middelalder, altså spor som er eldre enn året 1537 og derav automatisk fredet etter lov om kulturminner (kulturminneloven) § 4.

Undersøkelsene er hjemlet i lov av 9. juni nr. 50 kulturminneloven § 9 og § 11:

§ 9. Undersøkelsesplikt m.v.

“Ved planlegging av offentlige og større private tiltak plikter den ansvarlige leder eller det ansvarlige forvaltningsorgan å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner på en måte som nevnt i §3 førsteledd, jfr. §8 første ledd.

§ 11. Vedlikehold, gransking m.v.

«Når grunneier eller bruker er varslet, har vedkommende myndighet adgang til: a. Å søke etter, registrere, avbilde, holde i stand, restaurere, bygge opp igjen, flytte og gjerde inn automatisk fredete kulturminner og gjøre de tiltak som trengs til pleie og anskueliggjørelse av dem, herunder rydde området omkring.

Kontaktperson Nordland fylkeskommune: arkeolog Tor-Kristian Storvik, tlf 93245986 .

Ny brannbil på plass i Stamsund

Onsdag ettermiddag var det offisielt. Innbyggerne i Stamsund ble invitert til markering for den nye brannbilen ved brannstasjonen i Stamsund.

Brannsjef Ragnhild Sæbø hadde først samle mannskap og befal i Stamsund og holdt en fin, innholdsrik tale. Den hadde en historisk dimensjon og viste tydelig hvordan brannvesenet hadde utviklet siden tidligere dager. Blant annet nevnte hun at det ble brukt sprengstoff for å rydde bort nærstående bygg for å hindre videre brannspredning. Dette slipper man heldigvis nå.

Brannmannskap, kommunedirektør og beredskapsansvarlig fikk gleden av å høre talen til en rørt brannsjef, som tydelig satte pris på at politisk nivå hadde besluttet anskaffelse av en ny brannbil med god kapasitet for slukkeberedskapen i Vestvågøy.

Klokken 1800 var det tid for den offisielle framvisningen av brannbilen. Fungerende ordfører Anne Sand fikk æren av å klippe kjettingen, og holde en tale før brannbilen ble kjørt ut og kunne inspiseres nærmere av de frammøtte.

Ordføreren taler til de frammøtte. Fornøyde brannmannskaper og brannsjef er klar til klipping av kjetting. Vestvågøy kommune  

Det ble lett servering og god mulighet for å inspisere brannbilen, samt å få spyle litt for de minste.

Brannsjefen og leder beredskap, Øyvind Brattli, informerte nærmere om brannbilen. Den har kapasitet til 10 000 liter skum, har godt klippeutstyr og er bestykket med vannkanon med god rekkevidde, noe som også ble demonstrert. Bilen er stasjonsspesifikk, har plass til fem brannkonstabler og bidrar også til totalberedskapen i Vest-Lofoten da den er i beredskap i de tilfeller tankbilen på Leknes får oppdrag i Vest-Lofoten.

En svært fornøyd brannmann ved stasjonen i Stamsund, Magnus Risjord, gav sine vurderinger av brannbilens kapasitet. Han beskrev den nye brannbilen som et kjempesteg opp fra det de hadde tidligere. Han beskrev stor trygghet for brannmannskapene, enkelheten i bruken av bilen og økt slukkekapasitet. Han viste også til klippe og frigjørings-utstyret som ville gjøre frigjøring av fastklemte i kjørtetøy langt mer effektivt. 

Johannes Risjord sammen med pappa Magnus Risjord. Begge synes godt fornøyde med ny brannbil. Thomas Thomassen  

Øyvind Brattli kunne også forteller at man nylig endelig hadde fått bedret forholdene på stasjonen i Stamsund slik at mannskapene nå kunne få garderober å skifte i ved utrykninger. Utstyret for oljevernberedskap er også samlet i stasjonen i Stamsund.

Flere bilder fra åpningen:


Oppdatert informasjon om koronavaksinen

Kommuneoverlege Eva M. Kibsgaard Nordberg informerer om koronavaksine. VVK Beskyttelsen mot å bli alvorlig syk av koronavirus blir bedre med oppfriskningsdose. Derfor anbefaler vi nå alle over 65 år å ta denne dosen. 

1. september ble oppdaterte vaksiner fra Moderna (Spikevax) og Pfizer (Comirnaty) godkjent til bruk i EU. Pfizer sin vaksine kommer først, og vil være tilgjengelig i kommunene fra uke 37 og 38.

Spørsmål og svar:

Kan jeg velge hvilken vaksine jeg skal få?

- Kommunene har stort sett de opprinnelige vaksinene liggende, men FHI vil fra nå av bare sende ut de oppdaterte vaksinene. Ønsker du den opprinnelige vaksinen, kan du spørre etter denne. Som vanlig kan man velge om man vil ha Comirnaty eller Spikevax. 

Hva er forskjellen på den opprinnelige vaksinen og de oppdaterte vaksinene?

- De oppdaterte vaksinene av Comirnaty og Spikevax inneholder mRNA fra det opprinnelige wuhanviruset i tillegg til mRNA fra en omikronvariant. Hensikten med å oppdatere vaksinene er å tilpasse dem til stadig nye varianter av koronaviruset. De opprinnelige mRNA-vaksinene gir god beskyttelsen mot å bli alvorlig syk. Vi forventer at de oppdaterte vaksinene gir en tilvarende god beskyttelse mot alvorlig sykdom. Du kan lese mer om vaksinen her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

Hvor lang tid skal det gå mellom dosene?  

- Det bør ha gått minst 4 måneder siden du fikk forrige oppfriskningsdose. 

Jeg har gjennomgått covid-sykdom. Må jeg likevel ta oppfriskningsdose?

- Ja, anbefalingen om ny dose for personer 65 år og eldre gjelder uavhengig av om man har gjennomgått infeksjon. Men det anbefales å vente en viss tid, se neste spørsmål. 

Hvor lang tid etter gjennomgått luftveisinfeksjon, som antas å være covid, kan jeg ta oppfriskningsdose? 

- Det bør gå minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. 

Har den oppdaterte vaksinen flere eller andre bivirkninger? 

- Bivirkningene ved bruk av de oppdaterte vaksinene ser så langt ut til å være veldig lik det vi har sett ved bruk av de opprinnelige vaksinene.  

- Får jeg innkalling til vaksinasjon? 

Vi har både tilbud om drop-in og timebestilling, se her for informasjon: https://www.vestvagoy.kommune.no/aktuelt/koronavaksine.12294.aspx