Nyhetsbrev uke 35

Det har vært en hektisk periode, spesielt for helse- og skolesektoren. Nyhetsbrevet preges også av dette, men vi har fått plass til litt annet stoff også.  

Storgata i rute

De som ferdes i Leknes har nå blitt godt vant til stadig nye trafikkmønster, sperregjerder og maskiner og anleggsarbeidere i full aktivitet. Det begynner å ta form i østlig del av Leknes, og vi forstår nå bedre hvor flott dette er i ferd med å bli. Vi har denne uka fått en liten statusrapport fra prosjektleder Eivind Edvardsen. 

Klikk for stort bildeRundkjøringa i Alf Lie krysser forsvant 17. august, for så å gjenoppstå senere i år. Sigve Olssen  

Kort fortalt går arbeidet nå fremover på en slik måte at det begynner å vises resultater etter mye arbeid i grunnen. Kant- og rennestein er lagt i etappe 1 og noe lengre nedover gata. Meieriplassen begynner å ta form. Rundkjøringa med gata opp til Circle K/Rådhuset er gravd opp og masseutskiftingen pågår. Her har vi avdekket at den gamle riksveien er lagt på gammel myr og dårlige masser. Så det blir fint å få et godt og mer stabilt underlagt å kjøre på i fremtiden. Forhåpentligvis kan de dype hjulsporene etter større kjøretøy være borte i lang tid fremover.

I neste uke blir siste lag asfalt lagt ut i øvre del av gata. Lysmaster og trær vil også komme på plass, om ikke for mange av arbeidsfolkene skulle komme i karantene som følge av koronasituasjonen.

Nå er parkeringslommene etablert, og vi håper folk kan ta disse i bruk. Gata utenfor disse lommene skal benyttes til kjørende. Det er ikke mer bredde enn det to møtende kjøretøyer trenger.

Bussene er tilbake i Storgatas øvre del. Så lenge rundkjøringa er stengt, må bussene kjøre til og fra holdeplassen ved rådhuset, via rundkjøringen ved Lofotsenteret.

Mange lurer på om arbeidet er i rute, fremdriftsmessig og økonomisk. Til det siste er svaret ja. Det er ingen overskridelser ennå. Gjenstående del av prosjektet er ikke uten risiko, men hittil ser det tilfredsstillende ut. Klarer vi å ferdigstille rundkjøringa i år, er arbeidet også i rute. 

Hvordan gikk det med camping i byen?

Bycampingen i regi av Lofothallen er over for denne sommersesongen. 

Klikk for stort bildeLofothallen Camping - selvbetjent camping for bobil, caravan og telt. Sigve Olsen Ut fra omsetningstall og en beregnet snittpris, har Lofothallen Camping hatt opp mot hundre gjestedøgn denne sesongen. Dette er omtrent helt uten markedsføring annet enn informasjonsskilt i rundkjøringa. Leder i Lofothallen, Roger Larsen, kan også fortelle at det ble et overskudd på drifta. 

Vest-Lofoten næringsforening har vært en pådriver til å få etablert et slikt tilbud i Leknes. Den 11. september vil styret i Lofotehallen AS evaluere prøveprosjektet og vurdere hva som skal skje til neste år. Larsen er klar på at en videreføring vil kreve større tilrettelegging med sanitærfasiliteter, markedsføring, bemanning, og ikke minst vil det kreve en formell reguleringsendring, da årets drift baserer seg på en midlertidig tillatelse.

Samarbeider om nasjonalt servicebygg

27/8 ble det avhold oppstartmøte mellom Statens vegvesen - Nasjonal turistveg og Vestvågøy kommune for forprosjektet om nytt servicebygg på Hauklandstranda. Det er tidligere levert et skisseprosjekt av arkitekt Arne Henriksen, som nå er grunnlaget for detaljprosjekteringen som nå starter opp.

Klikk for stort bildeT.v.: Silje Myhre Amundsen er prosjektleder hos Statens vegvesen - Turistvegseksjonen. Ivan Pirojkov er prosjektansvarlig for Vestvågøy kommune - Prosjekt og indrastruktur. T.h.: Arkitekt Arne Henriksen er teknisk ansvarlig for prosjekteringen. Jan Andresen leder Turistvegseksjonen i Statens vegvesen. Minibilde: Sigve Olsen er ansvarlig for oppfølging av besøksforvalningen for område Haukland/Uttakleiv. Sigve Olsen Målet er at servicebygget kan stå ferdig i løpet av 2023, dersom teknisk og finansiell fremdrift går som planlagt. Dette er nedfelt i samarbeidsavtalen som partene er enige om.

Glimt fra skolestarten denne spesielle høsten

Skolene i Vestvågøy fikk en annen oppstartsuke enn det vi alle hadde håpet på. Med god og rask håndtering og spennende aktiviteter, ble oppstarten så fin som den overhode kunne bli dette spesielle året. Her forteller Ole Gunnar Søstrand fra skolestart og foreldremøter på Leknes skole, og Gunn Renate Tunstad gir oss innblikk i den flotte uteskolen   3. trinn på Svarholt har hatt denne uka

En fin oppstart av skoleåret på Leknes skole 

På Leknes skole er det god stemning tross krevende oppstart.
Vi er endelig i gang med et nytt skoleår! Det er utrolig flott å ha elever og ansatte på plass i skolegården og i klasserommene! Noe som har slått meg i oppstarten er den gode stemningen. Alle smiler og sier hei. Fra alle avdelingene rapporteres det om en ro, og en glede over å få være i gang. Når ansatte trives, så trives også elevene, og motsatt. 

Samtidig er det ikke til å feie under teppet at det er krevende dager for alle. Situasjonen er kanskje ikke ny lengre, men den er fremdeles krevende. Det fikk vi et bevis på fredag i forrige uke, da vi måtte holde stengt pga. usikkerhet om koronasmitte. Dette bekymrer mange, både ansatte og elever. Vi på skolene gjør det ytterste for å ivareta smittevernet, og vi rådfører oss med hverandre, både innad på skolen, mellom skoler og barnehager, og med kommunelegene. 

Foreldremøter på 8. trinn under store smittevernstiltak

Klikk for stort bildeMOT-coach Christina Rossi informerer om MOT På 8.trinn på Leknes skole har vi denne uka gjennomført foreldremøter. Tidligere har alle foreldre på 8.trinn blitt invitert til et stormøte, men det var ikke mulig i år. Derfor har møtene vært holdt klassevis. Møtene som har gått samme dag har vært i ulike rom og til ulike tider. På den måten har vi klart å vaske over kontaktflater før neste gruppe har sluppet til. I tillegg blir alle møtt i døra av kontaktlærerne, som har delt ut Antibac til alle, samt ført kontroll med hvem som er tilstede. 

Tom Nedrebø, avdelingsleder for trinnet, har startet møtene, etterfulgt av noen ord fra rektor og assisterende rektor. Rådgiver Wenja Klynderud har fortalt foreldrene litt om valgfag og språkfag, og MOT-coach Christina Rossi har informert om MOT. Kontaktlærerne har fått presentert seg, og sist, men ikke minst, har sosiallærer Marit Hagen snakket om betydningen av gode relasjoner, og hvor viktig det er å finne sin flokk hvor man får lov til å være den man er. 

Alle vi på Leknes skole vil ønske alle sammen, både elever og foresatte, et riktig godt skoleår! Med vennlig hilsen Ole Gunnar Søstrand, rektor.

Spennende uteskole ved Svarholt

3.trinn ved Svarholt skole har hatt en spennende uteskole denne uka. En av lærerne hadde med seg en gås han hadde skutt tidligere.

Klikk for stort bildeElevene fikk være med på å undersøke gåsa. Se på svømmehuden på føttene, teste hva som skjer når en har vann på fjærne (skvette vann på gåsa) Til slutt ble gåsa partert, brystfiletene tatt ut og innvollene undersøkt. Elevene syntes dette var interessant og hadde mange spørsmål.

Med vennlig hilsen Gunn Renate Thunstad, lærer ved Svarholt skole.

Den nye normalen

Kommunalsjef for sektor utdanning Bianca Halvorsen informerer om den nye hverdagen for skoler og barnehager.

Klikk for stort bilde På grunn av smitteoppblomstringen i vår kommune, er vi inne i en utfordrende situasjon i våre skoler og barnehager. Å følge smittevernveilederen og trafikklysmodellen for skole og barnehage, begrense antall nærkontakter, holde avstand, overholde god håndhygiene og holde seg hjemme hvis man er syk, er viktig og må overholdes.

Per dags dato er vi på GULT nivå, det er det kommuneoverlegene sammen med helsemyndighetene som til en hver tid avgjør, ut fra situasjonen. Vi må være forberedt på å veksle mellom GULT og RØDT nivå, da situasjonen kan forandre seg fra time til time, fra dag til dag. Dette er den nye normalen og som gir oss utfordringer i hverdagen.
Selv om vi er på GULT nivå, kan vi oppleve utfordringer med tanke på kohorter og at ansatte blir satt i karantene. Men, vi har god erfaring fra denne våren, da vi var nedstengt. Hjemmeundervisning over skjerm er jo noe vi virkelig har fått prøvd og utviklet oss på, så vi har alle muligheter for å gi et opplæringstilbud, slik GULT nivå krever. Jeg er trygg på at hver skole og barnehage finner gode løsninger innenfor det regelverket vi til en hver tid skal følge. Vi i administrasjonen er tilgjengelig til en hver tid og bistår dere hele veien. 

I denne tiden vi nå er inne i, trenger vi å stå sammen. Er vi usikre på noe må vi snakke sammen, og i fellesskap løse utfordringene. Den nye normalen vil prege oss i lang tid.

Vi går nå gjennom alle sjekklister og beredskapsplaner, og det er viktig at alle i skolene og barnehagene involverer seg. Slik Overordnet del i Fagfornyelsen skal være grunnlaget for hvordan vi skal undervise i skolen, slik Rammeplanen legger grunnen for de gode relasjonene i barnas første møte med voksne i barnehagen, skal Smittevernveilederen være det styringsdokument vi til en hver tid MÅ følge.

Det er smitte i samfunnet vårt, derfor er det viktig å overholde smittevernreglene. Vi voksne har et særdeles ansvar, for barn vil alltid være barn. Selv om vi har hatt en ganske tøff oppstart av dette skoleåret, skal vi nå, sammen, sørge for at vi er forberedt på det som måtte komme. Takk for den flotte jobben dere gjør, alle sammen.

Husk vårt mål: Kontinuerlig forbedring av praksis!

Takk til alle foresatte, for tålmodighet i denne utfordrende situasjonen.
Hold avstand, vask hendene, begrens antall nærkontakter, og hold deg hjemme hvis du er syk.

Sammen skal vi klare dette.

Den nødvendige pauseknappen

Vi gjengir her innlegget som kommuneoverlege Eva Muriel Kibsgaard Nordberg hadde i lokalavisene 25/8.

Klikk for stort bilde Forrige uke fikk vi påvist 18 nye tilfeller av Covid-19 i Vestvågøy. Antallet alene forteller oss ikke så mye mer enn at det er fler enn uka før. Antallet må derimot sees i sammenheng med omfanget av nærkontakter og berørte, og det er dette vi dimensjonerer vår innsats etter.

Torsdag kveld forrige uke gikk det ut en melding fra kommunens beredskapsgruppe om at enkelte skoler og barnehage måtte stenges midlertidig. Ansatte, barn og deres foresatte måtte forholde seg til karantenereglene inntil videre. Bakgrunnen er som kjent at vi så det helt nødvendig å kjøpe oss tid til å kartlegge omfang av nærkontakter og iverksette tiltak overfor disse, før vi kunne klarere nevnte arenaer som trygge å komme tilbake til. Smittesporing er et omstendelig arbeid som aller først avhenger av at folk er tilgjengelige per telefon. Hver enkelt skal ringes opp av kommunens smittesporingsteam og det skal drøftes om de faller inn under Folkehelseinstituttets definisjon av nærkontakter. Mange har har også bekymring og spørsmål knyttet til situasjonen, og det er viktig å ivareta den enkeltes behov. Denne torsdagskvelden forble mye uklart og vi innså at klokka jobbet mot oss. Vi valgte å trykke på pauseknappen for deler av vårt lokalsamfunn.

Regjeringens lockdown 12. mars traff oss alle. Samtlige virksomheter og enkeltpersoner i hele landet måtte omstille seg på en annerledes hverdag. Lockdown var en stoppknapp som ga beredskapen lokalt og nasjonalt mulighet til å skaffe til veie mer kunnskap og kapasitet for å planlegge hvordan håndtere et virus som kan ramme både enkeltpersoner og samfunn uforutsigbart og hardt. Steg for steg har vi kunnet ta deler av normalen tilbake under forutsetning av at grunnleggende smitteverntiltak og bransjestandarder overholdes.

Etter en sommer med mange innenlandsreiser og etter at de fleste arenaer er åpnet igjen for befolkningen, er en oppblomstring av smitten forventet. Akkurat når og hvordan den vil utvikle seg, er det vanskeligere å si noe om. For alle som har jobbet i beredskapens kulisser gjennom vår og sommer, er det også som forventet at vi må omstille oss raskt og tilpasse oss forholdene. Vi må oppskalere og nedskalere etter behov. I strategien for å håndtere pandemien fremover legger nasjonale helsemyndigheter opp til pauseknapp fremfor stopp. Lokale helsemyndigheter skal med sin inngående kjennskap til lokale og regionale forhold skreddersy tiltak med hensikt å begrense mest mulig smitte til minst mulig belastning for innbyggerne. Tiltakene skal være faglig velbegrunnet og tidsavgrenset.

For hvert nye smittetilfelle må nye vurderinger gjøres og tiltak iverksettes. Det betyr at tiltak og beskjeder som ble gitt i går, kan etterfølges av nye i dag. Denne uforutsigbarheten vil prege vår hverdag i tiden fremover. Under en pågående pandemi kan ingen sikre seg selv og andre helt mot risiko. Vår oppgave forblir å ivareta de som rammes av sykdommen og å begrense videre smitte på mest mulig effektive måte. Det er mange som dessverre kommer i en vanskelig situasjon som følge av tiltakene våre, men vi er helt avhengige av innbyggernes forståelse og hjelp. Sammen vil vi komme oss igjennom dette.

Lofoten får egen klimarådgiver

Klikk for stort bilde Lofotrådet har lyst ut en stilling som klimarådgiver, som skal bidra i å løfte klimasatsingen i regionen vår. Lofoten 2030 - De grønne øyene er Lofotrådets satsing, som en klimarådgiver vil få spennende oppgaver knyttet til. I tillegg skal rådgiveren bidra i kommunenes arbeid med klimaplanlegging, gjennom tilknytning til det interkommunale klimanettverket i Lofoten.

Her finner du utlysningen...

Tilsettinger i Vestvågøy kommune

Undervisningsstillinger

Leknes skole
Eldar Furu – 100 % vikariat
Simon Brian Hansen – 100 % fast 
Linda V. Moen – 50 % fast ved Mottaksskolen
Nils Kørner – 100 % fast
Marianne Olsen – 100 % fast
Vanja Fossly – 100 % fast
Maja Eliassen – 100 % fast
Inger Anita Pettersen – 100 % fast
Lina Margeniene – økning fra 40 % til 60 % ved Mottaksskolen
Fride Berntzen – 65 % fast ved Mottaksskolen + 35 % vikariat ved Leknes skole.

Bøstad skole
Ulf Høie – 100 % vikariat

Fygle skole
Marlin Myrvold – 100 % fast
Hanne Sørgård Lid – 100 % fast
Julie Bakke Stensen – 100 % fast

Ballstad skole
Ingrid-Mathilde Eide – 100 % fast
Sonja Hagen – økning fra 80 % til 100 %
Sigrid Aulstad – 100 % fast
Christian Johan Liland – 80 % vikariat
Ingrid Ekeberg – 100 % vikariat
Gunnar Stuve – 100 % fast
Lisa Maria Hansen – 50 % vikariat

Svarholt skole
Thomas Helland – 100 % fast
Tom Erik Andersen – 100 % vikariat
Josefine Magnussen – 100 % vikariat
Kristoffer Jensvold – 100 % fast. Tiltredelse 01.02.21.
Torun S. Andersen – 50 % vikariat
Charlotte Chione Hagen – 60 % fast
Bergljot Opsal Hofstad – 60 % fast
Vivian Wiik – 100 % vikariat
Lars-Jørgen Hagen – 100 % vikariat
Aimee C. Larsen – 20,89 % midlertidig

Andre stillinger

Leknes skole SFO
Roy Thuv er tilsatt som fagarbeider

Familieenheten
Birgit Dahl er midlertidig tilsatt som helsesykepleier

Vest-Lofoten PPT
Siri Wangsvik er tilsatt som avdelingsleder

Næring plan og utvikling

Bjørn Harald Brenna startet i vikariat som miljøfaglig ansvarlig
Martin Reigstad har startet i stilling som arealplanlegger
Greta Klevstad har startet i stillingen som folkehelsekoordinator